Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4532
Title: The effect of raleukin on the values of glucose homeostasis of normoglycemic rats in glucose load
Other Titles: Вплив ралейкіну на показники глюкозного гомеостазу нормоглікемічних щурів при глюкозному навантаженні
Влияние ралейкина на показатели глюкозного гомеостаза нормогликемических крыс при глюкозной нагрузке
Authors: Bukhtiyarova, I. P.
Drogovoz, S. M.
Ischenko, O. M.
Toryanik, E. L.
Бухтіярова, І. П.
Дроговоз, С. М.
Іщенко, О. М.
Торяник, Е. Л.
Бухтиярова, И. П.
Дроговоз, С. М.
Ищенко, А. М.
Торяник, Э. Л.
Keywords: Intraperitoneal and oral glucose tolerance test;hypoglycemic effect;raleukin;внутрішньоочеревинний та пероральний тест толерантності до глюкози;гіпоглікемічна дія;ралейкін;внутрибрюшинный и пероральный тест толерантности к глюкозе;гипогликемическое действие;ралейкин
Issue Date: 2014
Bibliographic description (Ukraine): The effect of raleukin on the values of glucose homeostasis of normoglycemic rats in glucose load / I. P. Bukhtiyarova, S. M. Drogovoz, O. M. Ischenko, E. L. Toryanik // Клінічна фармація. - 2014. - № 2. - С. 46-50.
Abstract: Diabetes mellitus (DM) remains the only noncontagious disease for today, which prevalence, according to the World Health Organization, has reached epidemic proportions. According to the results of recent research proinflammatory cytokines, namely interleukin-1 (IL-1), play an important role in the pathogenesis of both types of diabetes. Therefore, drugs that can inhibit the activity of IL-1 by suppressing its receptors, improve survival and normalize the functional activity of β-cells of the pancreas are promising anti-diabetic agents. The article presents the results of the pharmacological screening of hypoglycemic properties of receptor antagonist IL-1 raleukin obtained in the Research Institute of High-Purity Biopharmaceuticals (St. Petersburg) in normoglycemic rats under conditions of tolerance tests to carbohydrates. It has been found that in the intraperitoneal glucose tolerance test the antagonist of IL-1 raleukin shows a significant hypoglycemic effect in the doses of 7 and 10 mg/kg, i.e. it is a promising antidiabetic agent. In the oral glucose tolerance test raleukin in the dose of 7 mg/kg revealed the same hypoglycemic activity. This dose is a conditionally effective dose of the drug by the hypoglycemic effect; it can be used in further studies of anti-diabetic properties of raleukin. The results experimentally substantiate the high efficiency and expediency of IL-1 receptors blockade as one of the ways of correcting hyperglycemia in type 1 diabetes.
Цукровий діабет (ЦД) на сьогодні залишається єдиним неінфекційним захворюванням, поширеність якого, за даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, носить характер епідемії. За даними сучасних досліджень важливу роль у патогенезі ЦД обох типів відіграють прозапальні цитокіни, а саме, інтерлейкін-1 (ІЛ-1). Тому препара- ти, здатні гальмувати активність ІЛ-1 за рахунок пригнічення рецепторів ІЛ-1, підвищувати виживаність та нормалізувати функціональну активність β-клітин підшлункової залози, є перспективними антидіабетични- ми засобами. У статті наведені результати фармакологічного скринінгу гіпоглікемічних властивостей анта- гоніста рецепторів ІЛ-1 ралейкіну, отриманого у Санкт-Петербурзькому НДІ ОЧБП, у нормоглікемічних щурів в умовах тестів толерантності до вуглеводів. Визначено, що у внутрішньоочеревинному тесті толерантності до глюкози антагоніст рецепторів ІЛ-1 ралейкін в дозах 7 та 10 мг/кг виявив достовірну гіпоглікемічну дію, тобто він є перспективним антидіабетичним засобом. У пероральному тесті толерантності до глюкози теж найбільшу гіпоглікемічну активність виявив ралейкін у дозі 7 мг/кг. Ця доза є умовно-ефективною дозою препарату за гіпоглікемічною дією та може бути використана у подальших дослідженнях антидіабетичних властивостей ралейкіну. Результати експериментально обґрунтовують високу ефективність і доцільність блокади рецепторів інтерлейкіну-1 як одного із шляхів корекції гіперглікемії при ЦД 1 типу.
Сахарный диабет (СД) на сегодня остается единственным неинфекционным заболеванием, распространенность которого, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, носит характер эпидемии. По результатам со- временных исследований важную роль в патогенезе СД обоих типов играют провоспалительные цитокины, а именно, интерлейкин-1 (ИЛ-1). Поэтому препараты, способные тормозить активность ИЛ-1 за счет угнетения его рецепторов, повышать выживаемость и нормализовать функциональную активность β-клеток поджелудочной железы, являются перспективными антидиабетическими средствами. В статье приведены результа- ты фармакологического скрининга гипогликемических свойств антагониста рецепторов ИЛ-1 ралейкина, по- лученного в Санкт-Петербургском НИИ ОЧБП, у нормогликемических крыс в условиях тестов толерантности к углеводам. Определено, что во внутрибрюшинном тесте толерантности к глюкозе антагонист рецепто- ров ИЛ-1 ралейкин в дозах 7 и 10 мг/кг обнаружил достоверное гипогликемическое действие, т.е. он является перспективным противодиабетическим средством. В пероральном тесте толерантности к глюкозе такую же гипогликемическую активность проявил ралейкин в дозе 7 мг/кг. Эта доза является условно-эффективной дозой препарата по гипогликемическому действию и может быть использована в дальнейших исследованиях антидиабетических свойств ралейкина. Результаты экспериментально обосновывают высокую эффективность и целесообразность блокады рецепторов ИЛ-1 как одного из путей коррекции гипергликемии при СД 1 типа.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4532
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2020
Наукові публікації кафедри фармакологiї та фармакотерапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46-50.pdf334,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.