Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4546
Title: Determination of validation characteristics of the UV-spectrophotometric method of doxylamine quantitative determination in blood in the variant of the method of standard
Other Titles: Визначення валідаційних характеристик УФ-спектрофотометричної методики кількісного визначення доксиламіну в крові у варіанті методу стандарту
Определение валидационных характеристик УФ-спектрофотометрической методики количественного определения доксиламина в крови в варианте метода стандарта
Authors: Klimenko, L. Yu.
Trut, S. M.
Poluian, S. M.
Клименко, Л. Ю.
Трут, С. М.
Полуян, С. М.
Клименко, Л. Ю.
Трут, С. Н.
Полуян, С. М.
Keywords: validation;bioanalytical methods;UV-spectrophotometry;doxylamine;method of standard;валідація;біоаналітичні методики;Ф-спектрофотометрія;доксиламін;метод стандарту;валидация;биоаналитические методики;УФ-спектрофотометрия;доксиламин;метод стандарта
Issue Date: 2014
Bibliographic description (Ukraine): Klimenko, L. Yu. Determination of validation characteristics of the UV-spectrophotometric method of doxylamine quantitative determination in blood in the variant of the method of standard / L. Yu. Klimenko, S. M. Trut, S. М. Poluyan // Вісник фармації. - 2014. - № 2. - С. 53-58.
Abstract: With the purpose of improvement of carrying out the quantitative determinations in forensic and toxicological analysis the possibility of application of the method of standard for UV-spectrophotometric determination of analytes in biological fluids has been studied. The procedure for determination and acceptability estimation of linearity, accuracy and precision for validation of such methods in the variant of the method of standard tested by the example of UV-spectrophotometric method of doxylamine quantitative determination in blood has been offered. The given procedure provides application of the normalized coordinates. For normalization of the experimental data obtained two approaches have been used: 1) Approach 1: the use of the reference solution with the concentration of the analyte corresponding to its concentration in the final spectrophotometric solution measured under the condition of zero losses for the point of 100% in the normalized coordinates. 2) Approach 2: the use of the reference sample with the concentration of doxylamine corresponding to its concentration for the point of 100% in the normalized coordinates. Estimation of linearity, accuracy and repeatability of the method at the first stage has been performed using the model solutions within the approach based on assumption of insignificance of the uncertainty of the analyte quantitative determination in model solutions in comparison with the complete uncertainty of the analysis results ΔAs. At the second stage determination of linearity, accuracy, repeatability and intermediate precision of the method has been carried out on the model samples prepared using the matrix for three parallel runs. It has been shown that the method of standard can be applied for UV-spectrophotometric determination of doxylamine in blood – Approach 1 is more acceptable.
З метою раціоналізації проведення кількісних визначень в судово-токсикологічному аналізі вивчена можливість використання методу стандарту при проведенні УФ-спектрофото- метричного визначення аналітів у біологічних рідинах. Запропоновано процедуру визначення та оцінки прийнятності лінійності, правильності та прецизійності для валідації таких ме- тодик у варіанті методу стандарту, що апробовано на прикладі УФ-спектрофотометричної методики кількісного визначення доксиламіну в крові. Запропонована процедура передбачає використання нормалізованих координат – для нормалізації отриманих експериментальних даних використано два підходи. 1) Підхід 1: використання розчину порівняння з концентраці- єю аналіту, що відповідає його концентрації в кінцевому спектрофотометрованому розчині за умови нульових втрат для точки 100% в нормалізованих координатах. 2) Підхід 2: викорис- тання зразка порівняння з концентрацією аналіту, що відповідає його концентрації для точки 100% в нормалізованих координатах. Оцінку лінійності, правильності і збіжності методики на першому етапі виконували з використанням модельних розчинів у рамках підходу, що ґрунту- ється на припущенні незначущості невизначеності кількісного визначення аналіту в модель- них розчинах у порівнянні з повною невизначеністю результатів аналізу ΔAs. На другому етапі проводили визначення лінійності, правильності, збіжності і внутрішньолабораторної прецизійності методики на модельних зразках, приготованих з використанням матриці, для трьох паралельних послідовностей. Показано, що для УФ-спектрофотометричного визна- чення доксиламіну в крові можна застосовувати метод стандарту – при цьому більш при- йнятним є Підхід 1.
С целью рационализации проведения количественных определений в судебно-токсикологи- ческом анализе изучена возможность использования метода стандарта при проведении УФ- спектрофотометрического определения аналитов в биологических жидкостях. Предложена процедура определения и оценки приемлемости линейности, правильности и прецизионно- сти для валидации таких методик в варианте метода стандарта, которая апробирована на примере УФ-спектрофотометрической методики количественного определения докси- ламина в крови. Предложенная процедура предполагает использование нормализованных координат – для нормализации полученных экспериментальных данных использованы два подхода. 1) Подход 1: использование раствора сравнения с концентрацией аналита, соответ- ствующей его концентрации в конечном спектрофотометрируемом растворе при условии нулевых потерь для точки 100% в нормализованных координатах. 2) Подход 2: использова- ние образца сравнения с концентрацией аналита, соответствующей его концентрации для точки 100% в нормализованных координатах. Оценку линейности, правильности и сходимо- сти методики на первом этапе выполняли с использованием модельных растворов в рамках подхода, основанного на предположении незначимости неопределенности количественного определения аналита в модельных растворах по сравнению с полной неопределенно- стью результатов анализа ΔAs. На втором этапе проводили определение линейности, пра- вильности, сходимости и внутрилабораторной прецизионности методики на модельных об- разцах, приготовленных с использованием матрицы, для трех параллельных последователь- ностей. Показано, что для УФ-спектрофотометрического определения доксиламина в кро- ви можно применять метод стандарта – при этом более приемлемым является Подход 1.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4546
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2021
Наукові публікації кафедри аналiтичної хiмiї та аналітичної токсикології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VF2-14-53-58.pdf608,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.