Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6380
Title: Динаміка активності перекисного окиснення ліпідів в умовах гострої реґіонарної ішемії міокарда
Other Titles: Dynamics of the activity of lipid peroxidation under conditions of acute regional myocardial ischemia
Динамика активности перекисного окисления липидов в условиях острой регионарной ишемии миокарда
Authors: Крижна, С. І.
Березнякова, М. Є.
Литвинова, О. М.
Фоміна, Г. П.
Карабут, Л. В.
Авідзба, Ю. Н.
Kryzhna, S. I.
Berezniakova, M. Ye.
Lytvynova, O. M.
Fomina, G. P.
Karabut, L. V.
Avidzba, Yu. N.
Крыжная, С. И.
Березнякова, М. Е.
Литвинова, О. М.
Фомина, Г. П.
Карабут, Л. В.
Авидзба, Ю. Н.
Keywords: хінолінамідетан;ліпіди;мембрани;перекисне окиснення;хинолинамидэтан;липиды;мембраны;перекисное окисление;quinoline ethanamide;lipids;membranes;peroxidation
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Динаміка активності перекисного окиснення ліпідів в умовах гострої реґіонарної ішемії міокарда / С. І. Крижна, М. Є. Березнякова, О. М. Литвинова, Г. П. Фоміна, Л. В. Карабут, Ю. Н. Авідзба // Клінічна фармація. - 2015. - № 1. - С. 59-62.
Abstract: Вивчений вплив хінолінамідетану на активність перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) при гострій реґіонарній ішемії серцевого м’яза. Показано, що антиоксидантний ефект хінолінамідетану реалізується в результаті зни- ження вмісту первинних молекулярних продуктів ПОЛ у тканинах і крові. Результати біохімічних досліджень підтверджені електронно-мікроскопічним вивченням міокарда, при якому звертали увагу на ультраструктуру ядра кардіоміоцитів, саркоплазму, наявність у навколоядерній зоні мітохондрій, на кордони «вставного диску» між саркомерами та ін. Після введення тваринам хінолінамідетану значно збільшувалася кількість мітохон- дрій, дещо «розсувалися» кордони «вставних дисків» між саркомерами, в саркоплазмі з’являлося багато різних органел. Про відновлення ультраструктури міокардіоцитів свідчили виявлені зміни, які настають у результа- ті гіпоксії та при наявності антиокиснювальних властивостей як у токоферолу ацетату, так і у хінолінамід- етану. Дані вмісту дієнових і триєнових кон’югатів у міокарді та сироватці крові тварин свідчать про те, що вітамін Е і хінолінамідетан значно пригнічували утворення як первинних, так і вторинних продуктів вільно- радикального окиснення. Привертає увагу односпрямованість зрушень у міокарді і сироватці крові. Результати вивчення вмісту шіфових підстав показали, що вітамін Е і хінолінамідетан гальмували утворення цих підстав як у міокарді, так і в сироватці крові. При порівнянні активності препаратів виявлено, що хінолінамідетан більшою мірою попереджав накопичення продуктів перекисного окиснення.
Изучено влияние хинолинамидэтана на активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) при острой регио- нарной ишемии сердечной мышцы. Показано, что антиоксидантный эффект хинолинамидэтана реализуется в результате снижения содержания первичных молекулярных продуктов ПОЛ в тканях и крови. Результаты биохимических исследований подтверждены электронно-микроскопическим изучением миокарда, при котором обращали внимание на ультраструктуру ядра кардиомиоцитов, саркоплазму, наличие в околоядерной зоне митохондрий, границы «вставного диска» между саркомерами и др. После введения животным хинолинамид- этана значительно увеличивалось количество митохондрий, несколько «расширялись» границы «вставных дисков» между саркомерами, в саркоплазме появлялось много различных органелл. О восстановлении ультра- структуры миокардиоцитов свидетельствовали обнаруженные изменения, которые наступают в результате гипоксии и при наличии антиокислительных свойств как у токоферола ацетата, так и у хинолинамидэтана. Данные содержания диеновых и триеновых конъюгат в миокарде и сыворотке крови животных свидетель- ствуют о том, что витамин Е и хинолинамидэтан значительно подавляли образование как первичных, так и вторичных продуктов свободнорадикального окисления. Привлекает внимание однонаправленность сдвигов в миокарде и сыворотке крови. Результаты изучения содержания шиффовых оснований показали, что витамин Е и хинолинамидэтан тормозили образование этих оснований как в миокарде, так и в сыворотке крови. При срав- нении активности препаратов выявлено, что хинолинамидэтан в большей степени предупреждал накопление продуктов перекисного окисления.
The effect of quinoline ethanamide on the activity of lipid peroxidation has been investigated in acute regional ischemia of the heart muscle. It has been shown that the antioxidant effect of quinoline ethanamide is implemented as a result of reduction in the content of primary molecular products of lipid peroxidation in tissues and blood. The results of the biochemical study have been confirmed by submicroscopic examination of the myocardium paying attention to the ultrastructure of the cardiomyocyte nucleus, sarcoplasm, the presence of mitochondria in the juxtanuclear area, borders of the “insert disc” between sarcomeres, etc. After introduction of quinoline ethanamide in animals the number of mitochondria significantly increased, borders of “insert discs” between sarcomeres slightly “expanded”, a lot of different organelles appeared in the sarcoplasm. Restoration of the myocardiocyte ultrastructure has been confirmed by the changes revealed appearring due to hypoxia and in the presence of the antioxidant action of both tocopheryl acetate and quinoline ethanamide. Data concerning the сontent of conjugated dienes and trienes in the myocardium and the blood serum of animals show that vitamin E and quinoline ethanamide significantly inhibited generation of both the primary and secondary products of free-radical oxidation. Unidirectionality of shifts in the myocardium and the blood serum is also notable. The results of studying the content of Schiff bases have shown that Vitamin E and quinoline ethanamide inhibited generation of such bases both in the myocardium and the blood serum. When comparing the drugs’ activity, it has been found that quinoline ethanamide to a greater degree prevented accumulation of peroxidation products.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6380
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2020
Наукові публікації кафедри клiнiчної лабораторної дiагностики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KF1-15_59-62.pdf269,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.