Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6388
Title: Substantiation for selecting a preservative when developing the gel with essential oils for treating diseases of the upper respiratory tract
Other Titles: Обгрунтування вибору консерванта при розробці гелю з ефірними оліями для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів
Обоснование выбора консерванта при разработке геля с эфирными маслами для лечения заболеваний верхних дыхательных путей
Authors: Pul-Luzan, V. V.
Strilets, O. P.
Martyniuk, T. V.
Пуль-Лузан, В. В.
Стрілець, О. П.
Мартинюк, Т. В.
Пуль-Лузан, В. В.
Стрелец, О. П.
Мартынюк, Т. В.
Keywords: preservative;gel with essential oils;microbiological purity;method for evaluating the effectiveness of preservatives;консервант;гель з ефірними оліями;мікробіологічна чистота;методика оцінки ефективності консервантів;консервант;гель с эфирными маслами;микробиологическая чистота;методика оценки эффективности консервантов
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Pul-Luzan, V. V. Substantiation for selecting a preservative when developing the gel with essential oils for treating diseases of the upper respiratory tract / V. V. Pul-Luzan, O. P. Strilets, T. V. Martynuk // Вісник фармації. - 2015. - № 1. - С. 42-44.
Abstract: Based on the results of the microbiological research the necessity of introduction of a preservative into the gel with essential oils developed for treating diseases of the upper respiratory tract has been proven. The microbiological research has been conducted according to the conventional method of the SPhU with the gel samples, in which the following preservatives were added: sodium benzoate, methylparaben, the complex preservative “Germaben”, the complex of sodium benzoate with Nipagin in the ratio of 0.5:0.1. It has been found that all gel samples under study meet of the SPhU requirements for microbiological purity (according to the criterion “A” and “В”). While conducting the comparative analysis it has been determined that addition of the preservative complex of sodium benzoate with Nipagin in the ratio of 0.5:0.1 is the most effective.
На теперішній час відмічається тенденція до використання лікарських препаратів зовніш- ньої дії з високим вмістом водної фази (креми о/в, гелі). Однак дані засоби є сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів (культури S. aureus, Ps. aeruginosa) або псування готової продукції. У результаті проведених комплексних досліджень нами було розроблено склад гелю з ефірними оліями для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів. У зв’язку з тим, що розроблений гель повинен бути стабільним, у тому числі за показником мікробіо- логічної чистоти впродовж не менше 2-х років, потрібне вивчення мікробіологічної чистоти розробленого гелю та вибір при необхідності консерванту та його оптимальної концентра- ції. Відомо, що при виборі консерванту слід обов’язково звертати увагу на терапевтичну дію препарату, ділянку його нанесення, можливість взаємодії з іншими інгредієнтами рецептури, його розчинність. З урахуванням проведеного літературного пошуку з метою вибору ефек- тивного консерванту (або їх комбінації), який би гарантував якість і безпечність розробленого гелю з ефірними оліями, нами було вивчено антимікробну активність експериментальних зразків гелів з різними консервантами. Для досліджень було обрано такі консерванти: на- трію бензоат, метилпарабен (ніпагін, метиловий ефір n-гідроксибензойної кислоти), а та- кож комплекс натрію бензоату з ніпагіном. Також досліджувався комплексний консервант «Гер- мабен», до складу якого входять діазолідинілсечовина, метилпарабен, пропілпарабен у про- піленгліколі. Проведені дослідження показали, що комплекс консервантів натрію бензоату з ніпагіном має найкращу консервуючу дію та відповідає критерію «А» згідно з вимогами ДФУ.
В настоящее время отмечается тенденция к использованию лекарственных препаратов на- ружного действия с высоким содержанием водной фазы (кремы м/в, гели). Однако данные сред- ства являются благоприятной средой для развития микроорганизмов (культуры S. aureus, Ps. Aeruginosa) или порчи готовой продукции (культуры плесневых грибов, дрожжеподобные грибы рода Candida). В результате проведенных комплексных исследований нами был раз- работан состав геля с эфирными маслами для лечения заболеваний верхних дыхательных путей. В связи с тем, что разработанный гель должен быть стабильным, в том числе по показателю микробиологической чистоты на протяжении не менее 2-х лет, необходимы изу- чение микробиологической чистоты разработанного геля и выбор оптимального консер- ванта и его концентрации. Известно, что при выборе консерванта необходимо обращать внимание на терапевтическое действие препарата, участок его нанесения, возможность взаимодействия с другими ингредиентами рецептуры, его растворимость. Учитывая про- веденный литературный поиск с целью выбора эффективного консерванта (или их комби- нации), который бы гарантировал качество и безопасность разработанного геля с эфирны- ми маслами, нами была изучена антимикробная активность экспериментальных образцов гелей с различными консервантами. Для исследований были выбраны такие консерванты: натрия бензоат, метилпарабен (нипагин, метиловый эфир n-гидроксибензойной кислоты), а также комплекс натрия бензоата с нипагином. Также исследовался комплексный консер- вант «Гермабен», в состав которого входят диазолидинилмочевина, метилпарабен, про- пилпарабен в пропиленгликоле. Проведенные исследования показали, что комплекс консер- вантов натрия бензоата с нипагином оказывает наилучшее консервирующее действие и отвечает критерию «А» соответственно требованиям ГФУ.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6388
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2021
Наукові публікації кафедри товарознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VF1-15_42-44.pdf354,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.