Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7432
Title: Фармакологічне дослідження гіпоглікемічних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1
Other Titles: Фармакологическое исследование гипогликемических свойств рекомбинантного антагониста рецепторов интерлейкина-1
Фармакологічне дослідження гіпоглікемічних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1
Authors: Бухтіярова, І. П.
Щокіна, К. Г.
Дроговоз, С. М.
Іщенко, О. М.
Bukhtiyarova, I. P.
Shchokina, K. G.
Drogovoz, S. M.
Ischenko, O. M.
Бухтиярова, И. П.
Щекина, Е. Г.
Дроговоз, С. М.
Ищенко, А. М.
Keywords: стрептозотоциновий діабет з нікотинамідом;гіпоглікемічна дія;ралейкін;анакінра;streptozotocin-induced diabetes with nicotinamide;hypoglycemic effect;raleukin;anakinra;стрептозотоциновый диабет с никотинамидом;гипогликемическое действие;ралейкин;анакинра
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Фармакологічне дослідження гіпоглікемічних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 / І. П. Бухтіярова, К. Г. Щокіна, С. М. Дроговоз, О. М. Іщенко // Клінічна фармація. - 2015. - № 2. - С. 57-61.
Abstract: Diabetes mellitus (DM) is one of global medical and social problems of the XXI-th century and according to the WHO definition it is a non-infectious pandemic. Over the past 10 years the number of diabetic patients in Ukraine increased by more than 1.5 times, and is more than 1.3 million people. According to modern concepts of the pathogenesis of diabetes type II, pro-inflammatory cytokines, namely interleukin-1 (IL-1), play one of the leading roles in development of the disease. The paper presents the results of the experimental study of hypoglycemic properties of the original recombinant antagonist IL-1 receptor raleukin on the model of II type diabetes. It has been found that on the model of streptozotocin-induced diabetes in rats with nicotinamide raleukin revealed the antidiabetic properties, namely, showed the hypoglycemic action, inhibited development of hyperinsulinemia and the reduced signs of insulin resistance. By the hypoglycemic effect and influence on the HOMA-IR insulin resistance index raleukin is not inferior to reference drugs metformin and anakinra, by its effect on the level of insulin in the blood serum of the experimental animals raleukin is as good as metformin and does not differ significantly from anakinra. The results obtained confirm the important role of IL in development of type II diabetes and indicate that raleukin is a promising drug for further preclinical and clinical study in order to include it in the complex therapy of diabetes
Цукровий діабет (ЦД) є однією з глобальних медико-соціальних проблем XXI століття та визначений ВООЗ як неінфекційна пандемія. За останні 10 років кількість хворих на ЦД в Україні зросла більш ніж у 1,5 рази і ста- новить понад 1,3 млн хворих. Згідно з сучасними уявленнями про патогенез ЦД II типу одну з провідних ролей у розвитку захворювання відіграють прозапальні цитокіни, а саме інтерлейкін-1 (ІЛ-1). Наведені результати експериментального вивчення гіпоглікемічних властивостей оригінального рекомбінантного антагоніста ре- цепторів ІЛ-1 ралейкіну на моделі ЦД II типу. Визначено, що на моделі стрептозотоцин-індукованого діабету з нікотинамідом у щурів ралейкін виявив антидіабетичні властивості, а саме, спричинив гіпоглікемічну дію, гальмував розвиток гіперінсулінемії та знижував ознаки інсулінорезистентності. За гіпоглікемічною дією та впливом на індекс інсулінорезистентності HOMA-IR ралейкін не поступався препаратам порівняння метфор- міну та анакінра, за впливом на вміст інсуліну в сироватці крові експериментальних тварин ралейкін посту- пався метформіну та достовірно не відрізнявся від анакінра. Отримані результати дослідження свідчать про важливу роль ІЛ у розвитку ЦД II типу та роблять ралейкін перспективним препаратом для подальшого доклінічного і клінічного вивчення з метою включення до комплексної терапії ЦД.
Сахарный диабет (СД) является одной из глобальных медико-социальных проблем XXI века и определен ВОЗ как неинфекционная пандемия. За последние 10 лет количество больных СД в Украине выросло более чем в 1,5 раза и составляет более 1,3 млн человек. Согласно современным представлениям о патогенезе СД II типа одну из ведущих ролей в развитии заболевания играют провоспалительные цитокины, а именно интерлейкин-1 (ИЛ-1). Приведены результаты экспериментального изучения гипогликемических свойств оригинального рекомби- нантного антагониста рецепторов ИЛ-1 ралейкина на модели СД II типа. Определено, что на модели стреп- тозотоцин-индуцированного диабета с никотинамидом у крыс ралейкин обнаружил противодиабетические свойства, а именно проявил гипогликемическое действие, тормозил развитие гиперинсулинемии и снижал при- знаки инсулинорезистентности. По гипогликемическому действию и влиянию на индекс инсулинорезистентно- сти HOMA-IR ралейкин не уступал препаратам сравнения метформину и анакинра, по влиянию на содержание инсулина в сыворотке крови экспериментальных животных ралейкин уступал метформину и достоверно не отличался от анакинра. Полученные результаты исследования свидетельствуют о важной роли ИЛ в разви- тии СД II типа и делают ралейкин перспективным препаратом для дальнейшего доклинического и клиническо- го изучения с целью включения в комплексной терапии СД.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7432
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2020
Наукові публікації кафедри фармакологiї та фармакотерапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57-61.pdf335,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.