Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8303
Title: Фармакологічне дослідження гіпоглікемічних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіна-1
Other Titles: Фармакологическое исследование гипогликемических свойств рекомбинантного антагониста рецепторов интерлейкина-1
Pharmacological study of hypoglycemic propetries of interleukin-1 receptor recombinant antagonist
Authors: Бухтіярова, І. П.
Щокіна, К. Г.
Дроговоз, С. М.
Іщенко, О. М.
Bukhtiarova, I. P.
Бухтиярова, И. П.
Щекина, Е. Г.
Дроговоз, С. М.
Ищенко, А. М.
Shchokina, K. G.
Drogovoz, S. M.
Ishenko, A. M.
Keywords: стрептозотоциновий діабет із нікотинамідом;гіпоглікемічна дія;ралейкін;анакінра;стрептозотоциновый диабет с никотинамидом;гипогликемическое действие;ралейкин;анакинра;streptozotocin diabetes with nicotinamide;hypoglycemic effect;raleukin;anakinra
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Фармакологічне дослідження гіпоглікемічних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіна-1 / І. П. Бухтіярова, К. Г. Щокіна, С. М. Дроговоз, О. М. Іщенко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. - № 2 (43). – С. 55-59.
Abstract: Цукровий діабет (ЦД) є однією з глобальних медико-соціальних проблем XXI століття та визначений ВООЗ як неінфекційна пандемія. За останні 10 років кількість хворих на ЦД в Україні зросла більш ніж у 1,5 разу і становить понад 1,3 млн хворих. Згідно сучасних уявлень про патогенез ЦД II типу, одну з провідних ролей у розвитку захворювання відіграють прозапальні цитокіни, а саме інтерлейкін-1 (ІЛ-1). В статті наведено результати експериментального вивчення гіпоглікемічних властивостей оригінального рекомбінантного антагоніста рецепторів ІЛ-1 ралейкіну на моделі ЦД II типу. Визначено, що на моделі стрептозотоцин-індукованого діабету з нікотинамідом у щурів ралейкін виявив антидіабетичні властивості, а саме, спричиняв гіпоглікемічну дію, гальмував розвиток гіперінсулінемії та знижував ознаки інсулінорезистентності. За гіпоглікемічною дією та впливом на індекс інсулінорезистентності HOMA-IR ралейкін не поступався препаратам порівняння метформіну та анакінра, за впливом на вміст інсуліну в сироватці крові експериментальних тварин ралейкін поступався метформіну та достовірно не відрізнявся від анакінра. Отримані результати дослідження свідчать про важливу роль ІЛ у розвитку ЦД II типу та роблять ралейкін перспективним препаратом для подальшого доклінічного і клінічного вивчення з метою включення до комплексної терапії ЦД.
Сахарный диабет (СД) является одной из глобальных медико-социальных проблем XXI века и определяется ВОЗ как неинфекционная пандемия. За последние 10 лет количество больных СД в Украине выросло более чем в 1,5 раза и составляет более 1,3 млн человек. Согласно современным представлениям о патогенезе СД II типа, одну из ведущих ролей в развитии заболевания играют провоспалительные цитокины, а именно интерлейкин-1 (ИЛ-1). В статье приведены результаты экспериментального изучения гипогликемических свойств оригинального рекомбинантного антагониста рецепторов ИЛ-1 ралейкина на модели СД II типа. Определено, что на модели стрептозотоцин-индуцированного диабета с никотинамидом у крыс ралейкин обнаружил противодиабетические свойства, а именно, проявил гипогликемическое действие, тормозил развитие гиперинсулинемии и снижал признаки инсулинорезистентности. По гипогликемическому действию и влиянию на индекс инсулинорезистентности HOMA-IR ралейкин не уступал препаратам сравнения метформину и анакинра, по влиянию на содержание инсулина в сыворотке крови экспериментальных животных ралейкин уступал метформину и достоверно не отличался от анакинра. Полученные результаты исследования свидетельствуют о важной роли ИЛ в развитии СД II типа и делают ралейкин перспективным препаратом для дальнейшего доклинического и клинического изучения с целью включения в комплексную терапию СД.
Diabetes mellitus (DM) is one of the global medical and social problems of the XXI century and it is defined by WHO as non-infectious pandemic. Over the past 10 years the number of diabetic patients in Ukraine increased by more than 1.5 times and makes more than 1.3 million people. According to modern concepts of the DM pathogenesis type II pro-inflammatory cytokines, namely interleukin-1 (IL-1), play one of the leading roles in the development of the disease. The article paper presents the results of the experimental study of original recombinant antagonist IL-1 receptor raleukin hypoglycemic properties on the model of DM II type. It is determined that raleukin found antidiabetic properties on the model of streptozotocin-induced diabetes with nicotinamide in rats, namely, showed hypoglycemic effect, inhibited the development of hyperinsulinemia and reduced signs of insulin resistance. According to the hypoglycemic effect and influence on insulin resistance index HOMA-IR raleukin was not inferior to the reference drugs metformin and anakinra, raleukin was inferior to metformin and did not differ significantly from anakinra according to influence on the level of insulin in the blood serum of experimental animals. The obtained results confirm the important role of IL in the development of DM type II and make raleukin the promising drug for further preclinical and clinical study with aim to be included in the complex DM therapy.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8303
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакологiї та фармакотерапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools