Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8676
Title: Gender differences in antiplatelet therapy of ischaemic heart disease
Other Titles: Гендерні особливості антитромбоцитарної терапії при ішемічній хворобі серця
Гендерные особенности антитромбоцитарной терапии при ишемической болезни сердца
Authors: Zupanets, I. A.
Zaprovalna, O. Ye.
Grintsov, Ie. F.
Otrishko, I. A.
Зупанець, І. А.
Запровальна, О. Є.
Грінцов, Є. Ф.
Отрішко, І. А.
Зупанец, И. А.
Запровальная, О. Е.
Гринцов, Е. Ф.
Отришко, И. А.
Keywords: ischemic heart disease;antiplatelet therapy;acetylsalicylic acid;gender differences;ішемічна хвороба серця;антитромбоцитарна терапія;ацетилсаліцилова кислота;гендерні відмінності;ишемическая болезнь сердца;антитромбоцитарная терапия;ацетилсалициловая кислота;гендерные различия
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Gender differences in antiplatelet therapy of ischaemic heart disease / I. A. Zupanets, O. Ye. Zaprovalna, Ie. F. Grintsov, I. A. Otrishko // Клінічна фармація. - 2015. - № 4. - С. 9-12.
Abstract: The number of data about the gender differences in the course and treatment of cardiovascular diseases is continuously growing. In recent years to prescribe the gender-based treatment becomes more popular. In this publication the results of comparative assessment of the platelet hemostasis activity in men and women (106 patients) by long-term therapy with acetylsalicylic acid (ASA) are presented. According to our data the long-term administration of ASA in a standard dose inhibited the platelet aggregation less effective in females than in males. This effect was also the most prominent in the case of the arachidonate-induced platelet agregation associated with the response to ASA. Thus, in this work the gender differences in respond to ASA monotherapy in ischaemic heart disease (IHD) have been revealed. It can be used for further development of the treatment guidelines with focus on the gender-differentiated therapy. Further investigations in this field are crucial.
У зв’язку з постійно зростаючою кількістю даних про важливість специфічних гендерних відмінностей між захворюваннями серцево-судинної системи в останні роки призначення лікування з урахуванням гендерних осо- бливостей стає все більш затребуваним. У даній публікації представлені результати порівняльної оцінки ак- тивності тромбоцитарного гемостазу у чоловіків і жінок (106 пацієнтів) при тривалій терапії ацетилсаліци- ловою кислотою. За нашими даними тривалий прийом АСК у стандартному дозуванні чинив менший вплив на агрегаційну здатність тромбоцитів у жінок, ніж у чоловіків, причому це було найбільш виражено при арахідо- нат-індукованій агрегації тромбоцитів, тобто могло бути безпосередньо пов’язане з відповіддю на АСК. Таким чином, зафіксовані гендерні відмінності у відповідь на монотерапію АСК при ІХС, що обумовлює необхідність проведення подальших досліджень із зазначеної проблеми з можливою подальшою розробкою диференційованих за гендерною ознакою стандартів лікування.
В связи с постоянно возрастающим количеством данных о важности специфических гендерных различий между заболеваниями сердечно-сосудистой системы в последние годы назначение лечения с учетом гендерных особенностей становится все более востребованным. В настоящей публикации представлены результаты сравнительной оценки активности тромбоцитарного гемостаза у мужчин и женщин (106 пациентов) при длительной тера- пии ацетилсалициловой кислотой. По нашим данным длительный прием АСК в стандартной дозировке оказы- вал меньшее влияние на агрегационную способность тромбоцитов у женщин, чем у мужчин, причем это было наиболее выражено при арахидонат-индуцированной агрегации тромбоцитов, т.е могло быть непосредствен- но связано с ответом на АСК. Таким образом, зафиксированы гендерные различия в ответе на монотерапию АСК при ИБС, что обусловливает необходимость проведения дальнейших исследований по указанной проблеме с возможной последующей разработкой дифференцированных по гендерному признаку стандартов лечения.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8676
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2021
Наукові публікації кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
222-1024-1-PB.pdf319,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.