Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8807
Title: Analysis of oromucosal medicinal products in solid dosage forms for therapeutic dentistry
Other Titles: Аналіз оромукозних препараті в для терапевтичної стоматології у вигляді твердих формованих лікарських форм
Анализ оромукозных препаратов для терапевтической стоматологии в виде твердых формируемых лекарственных форм
Authors: Shulga, L. I.
Chikhladze, К. А.
Rolik, S. М.
Povetkin, S. О.
Шульга, Л. І.
Чіхладзе, К. А.
Ролік, С. М.
Повєткін, С. О.
Шульга, Л. И.
Чихладзе, Е. А.
Ролик, С. Н.
Поветкин, С. А.
Keywords: dental medicinal products with the local action;solid dosage forms;marketing research;pharmaceutical market;стоматологічні препарати місцевої дії;тверді лікарські форми;маркетингові дослідження;фармацевтичний ринок;стоматологические препараты местного действия;твердые лекарственные формы;маркетинговые исследования;фармацевтический рынок
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Analysis of oromucosal medicinal products in solid dosage forms for therapeutic dentistry / L. I. Shulga, К. А. Chikhladze, S. М. Rolik, S. О. Povetkin // Вісник фармації. - 2016. - № 1. - С. 54-57.
Abstract: In order to determine the necessity of creating dental medicinal products the oromucosal dosage forms of the Ukrainian pharmaceutical market have been analysed. Tablet drugs are increasingly used in the treatment of periodontal diseases. Based on the results of the analysis of 35 drugs it has been found that the share of drugs produced in Ukraine (23%) ranks second after Germany (31%) among manufacturer countries. According to the data of the marketing research 54.3% of solid dosage forms are tablets, 25.7% – lozenges and 20% – pastilles. It has been determined that 34.3% of drugs are two-component products, 25.7% – three-component, 20% are one-component and 20% are multi-component. Distinguishing the concept of active substances it has been shown that 77.1% of drugs contain antiseptics, 14.3% – antibiotics, 20% – essential oils, 17.1% – anesthetics. Natural substances as a component are in 8.6% of medicinal products, e.g. phenolic hydrophobic propolis preparation in “Proalor” (LLC “Pharmaceutical company “Zdorovie”, Ukraine), a thick sage extract in “Shavlia” (Natur Product Europa BV, Netherlands) and a solid chlorophyllipt extract in “Chlorophyllipt” tablets (LLC “Pilot Plant “State Scientific Centre on Medicinal Products”, Ukraine). It has been found that there is dominance of combined drugs and a small share of drugs based on natural substances; therefore, creation of oromucosal herbal medicinal products in a solid dosage form is expedient.
З метою визначення необхідності створення стоматологічних лікарських засобів (ЛЗ) про- аналізовані оромукозні лікарські форми (ЛФ) фармацевтичного ринку України. При лікуванні захворювань пародонту дедалі частіше застосовують таблетовані ЛЗ. За результатами аналізу 35 ЛЗ зазначеного сегменту встановлено, що частка препаратів вітчизняного вироб- ника (23%) поступається серед країн-виробників лише Німеччині (31%). Маркетинговим ана- лізом твердих формованих ЛЗ визначено, що 54,3% – це таблетки, 25,7% – льодяники, 20% – пастилки. Підраховано, що за кількістю компонентів 34,3% ЛЗ є двокомпонентними, 25,7% – трикомпонентні, по 20% – одно- та багатокомпонентні препарати. Розмежовуючи поняття про діючі субстанції, ми виявили, що антисептична складова зустрічається у 77,1% препа- ратів, антибіотики – у 14,3%, ефірні олії – у 20%, анестетики – у 17,1%. Природні субстанції є у складі у 8,6% ЛЗ. Це фенольний гідрофобний препарат прополісу у ЛЗ «Проалор» (ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна), екстракт шавлії сухий у ЛЗ «Шавлія» (Natur Product Europa B.V., Нідерланди) та хлорофіліпту екстракт густий у складі таблеток «Хло- рофіліпт» (ТОВ «Дослідний завод «ДНЦЛЗ», Україна). Вивченням підкреслено домінування ком- бінованих ЛЗ і замалу частку ЛЗ на основі природних субстанцій, що підтверджує доцільність створення оромукозних рослинних ЛЗ у вигляді твердих ЛФ для стоматологічної практики.
С целью определения необходимости создания стоматологических лекарственных средств (ЛС) проанализированы оромукозные лекарственные формы (ЛФ) фармацевтического рынка Украины. При лечении заболеваний пародонта все чаще применяют таблетированные ЛС. По результатам анализа 35 ЛС вышеупомянутого направления установлено, что доля пре- паратов отечественного производителя (23%) уступает среди стран-производителей только Германии (31%). Маркетинговым анализом твердых формируемых ЛС отмечено, что 54,3% – это таблетки, 25,7% – леденцы, 20% – пастилки. Подсчитано, что по количеству компонентов 34,3% ЛС являются двухкомпонентными, 25,7% – трехкомпонентные, по 20% – одно- и много- компонентные препараты. Разграничивая понятия о действующих субстанциях, выявлено, что антисептическая составляющая встречается у 77,1% препаратов, антибиотики – у 14,3%, эфирные масла – у 20%, анестетики – у 17,1%. Природные субстанции есть в со- ставе 8,57% ЛС. Это фенольный гидрофобный препарат прополиса в ЛС «Проалор» (ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», Украина), экстракт шалфея сухой в ЛС «Шалфей» (Natur Product Europa B.V., Нидерланды) и хлорофиллипта экстракт густой в составе таб- леток «Хлорофиллипт» (ООО «Опытный завод «ГНЦЛС», Украина). Изучением подчеркну- то доминирование комбинированных ЛС и малая доля ЛС на основе природных субстанций, что подтверждает целесообразность создания оромукозных растительных ЛС в виде твер- дых ЛФ для стоматологической практики.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8807
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2023
Наукові публікації кафедри фармацевтичних технологій та забезпечення якості ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54-57.pdf523,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.