Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8810
Title: Screening of derivatives of 2-(benzoyilamino) (1-r-2-oxoindolin-3-ylidene)acetic acid under the conditions of acute hypobaric hypoxia
Other Titles: Скринінг похідних 2-(бензоїламіно)(1-r-2-оксоіндолін-3-іліден)оцтової кислоти при гострій гіпобаричній гіпоксії
Скрининг производных 2-(бензоиламино)(1-r-2-оксоиндолин-3-илиден) уксусной кислоты при острой гипобарической гипоксии
Authors: Zamorskii, I. I.
Bukataru, Yu. S.
Lenga, E. L.
Kolisnyk, S. V.
Altukhov, O. O.
Заморський, І. І.
Букатару, Ю. С.
Ленга, Е. Л.
Колісник, С. В.
Алтухов, О. О.
Заморский, И. И.
Букатару, Ю. С.
Ленга, Э. Л.
Колесник, С. В.
Алтухов, А. А.
Keywords: antihypoxants;hypobaric hypoxia;derivatives of 2-(benzoyilamino)(1-R-2-oxoindolin-3-ylidene)acetic acid;mexidol;антигіпоксанти;гіпобарична гіпоксія;похідні 2-(бензоїламіно)(1-R-2-оксоіндолін-3-іліден)оцтової кислоти;мексидол;антигипоксанты;гипобарическая гипоксия;производные 2-(бензоиламино)(1-R-2-оксоиндолин-3-илиден)уксусной кислоты;мексидол
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Screening of derivatives of 2-(benzoyilamino) (1-r-2-oxoindolin-3-ylidene)acetic acid under the conditions of acute hypobaric hypoxia / I. I. Zamorskii, Yu. S. Bukataru, E. L. Lenga, S. V. Kolisnyk, О. О. Altukhov // Вісник фармації. - 2016. - № 1. - С. 67-70.
Abstract: The results of screening of 2-(benzoyilamino)(1-R-2-oxoindolin-3-ylidene)acetic acid derivatives on the antihypoxic activity are presented in the article. It has been determined that under the conditions of acute hypоbaric hypoxia compounds 4, 14 and 15 have shown the increase of the integral index of the antihypoxic activity of substances – the overall lifetime of animals at the “high-altitude plateau”. However, the mortality rate of animals reached 20% for compound 4, and it significantly exceeded the control data. At the same time, compound 14 by its antihypoxic activity significantly increased the overall lifetime of animals by 150% compared to the control data, but its effect was significantly weaker than the effect of the reference drug mexidol, which increased the lifetime of animals by 197% (p<0.05). For compound 15 the overall lifetime of animals increased by 186% compared to the control data (p<0.05) and did not differ significantly from that of the reference drug. The data obtained indicate that most of the substances studied – derivatives of 2-(benzoyilamino)(1-R-2-oxoindolin-3-ylidene)acetic acid – demonstrate certain antihypoxic properties, as well as derivatives of 2-(2-oxoindolin-3-ylidene)acetic acid previously researched. Moreover, only compound 15 corresponds to the antihypoxic efficacy of the reference drug, and by the index of recovery of the animals’ physical activity after their staying at the “high-altitude plateau” (the posture recovery time) it exceeds the effect of the antihypoxant drug mexidol.
Наведені результати скринінгу похідних 2-(бензоїламіно)(1-R-2-оксоіндолін-3-іліден)оцтової кислоти на антигіпоксантну активність. Встановлено, що за умов гострої гіпобаричної гі- поксії збільшення інтегрального показника антигіпоксантної активності речовин – загаль- ний час життя тварин на «висотному плато» – демонстрували речовини під номерами 4, 14 і 15. Проте для речовини 4 рівень смертності тварин при проведенні досліджень становив 20%, що значно перевищувало контрольні дані. При цьому сполука під номером 14 за анти- гіпоксантною активністю достовірно збільшувала загальну тривалість життя тварин на 150% щодо даних контролю, але вірогідно поступалась препарату порівняння мексидолу: цей лікарський засіб збільшував час життя тварин на 197% (р<0,05). Для речовини під номером 15 загальна тривалість життя тварин зростала на 186% у порівнянні з даними контролю (р<0,05) і вірогідно не відрізнялася від показників референс-препарату. Отримані дані вказу- ють на те, що більшість досліджуваних речовин, похідних 2-(бензоїламіно)(1-R-2-оксоіндолін- 3-іліден)оцтової кислоти проявляють певні антигіпоксантні властивості. Водночас тільки речовина за номером 15 не поступається за антигіпоксантною ефективністю дії препара- ту порівняння, а за показником відновлення фізичної активності тварин після їх перебування на «висотному плато» (часом відновлення пози) перевершує дію відомого антигіпоксанта мексидолу.
Приведены результаты скрининга производных 2-(бензоиламино)(1-R-2-оксоиндолин-3-илиден) уксусной кислоты на антигипоксантную активность. Установлено, что в условиях острой гипобарической гипоксии увеличение интегрального показателя антигипоксантной актив- ности веществ – общее время жизни животных на «высотном плато» – демонстрировали вещества под номерами 4, 14 и 15. Однако, для вещества 4 уровень смертности живот- ных при проведении исследований составил 20%, что значительно превышало контрольные данные. При этом соединение под номером 14 по антигипоксантной активности достовер- но увеличивало общую продолжительность жизни животных на 150% относительно данных контроля, но достоверно уступало препарату сравнения мексидолу: это лекарственное средство увеличивало время жизни животных на 197% (р<0,05). Для вещества под номе- ром 15 общая продолжительность жизни животных возрастала на 186% по сравнению с данными контроля (р<0,05) и достоверно не отличалась от показателей референс-пре- парата. Полученные данные указывают на то, что большинство исследуемых веществ, про- изводных 2-(бензоиламино)(1-R-2-оксоиндолин-3-илиден)уксусной кислоты проявляют опре- деленные антигипоксантные свойства. В то же время только вещество под номером 15 не уступает по антигипоксантной эффективности действию препарата сравнения, а по показателю восстановления физической активности животных после их пребывания на «высотном плато» (время восстановления позы) превосходит действие известного анти- гипоксанта мексидола.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8810
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2020
Наукові публікації кафедри аналiтичної хiмiї та аналітичної токсикології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67-70.pdf418,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.