Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9605
Title: Фітохімічне вивчення рідкого екстракту трави кропиви собачої та дослідження його психотропної активності
Other Titles: Фитохимическое изучение жидкого экстракта травы пустырника и исследования его психотропной активности
Phytochemical study of liquid extract of motherwort grass and research of its psychotropic activity
Authors: Романенко, Є. А.
Кошовий, О. М.
Комісаренко, А. М.
Штриголь, С. Ю.
Романенко, Е. А.
Кошевой, О. Н.
Комиссаренко, А. Н.
Штриголь, С. Ю.
Romanenko, Ye. A.
Koshovyi, O. M.
Komisarenko, A. M.
Shtryhol', S. Yu.
Keywords: кропива собача;спиртовий екстракт;леткі речовини;фенольні сполуки;седативна активність;пустырник;спиртовой экстракт;летучие вещества;фенольные соединения;седативная активность;motherwort;alcoholic extract;volatile substances;phenolic compounds;sedative activity
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Романенко, Є. А. Фітохімічне вивчення рідкого екстракту трави кропиви собачої та дослідження його психотропної активності / Є. А. Романенко, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, С. Ю. Штриголь // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2015. - Вип. 24(5). - С. 212-218.
Abstract: Вступ. Трава кропиви собачої – одна з найбільш використовуваних лікарських рос лин седативної дії. Галенові засоби або суха сировина входить до складу багатьох лікарських препаратів. Одним із найпоширеніших лікарських препа- ратів на основі даної лікарської рослини є настойка кропиви собачої, яка харак- теризується непостійністю хімічного складу, і як наслідок, фармакодинаміки. У зв’яз ку з цим, розробка стандартизованих лікарських засобів на основі трави кропи ви собачої є актуальним завданням. Мета. Вивчення якісного складу та кількісного вмісту БАР фенольної та терпе- ноїдної природи спиртового рідкого екстракту трави кропиви собачої та прове- дення фармакологічного скринінгу його психотропної активності. Матеріали та методи. Вивчення якісного складу та кількісного вмісту речовин фе ноль ної природи проводили методами тонкошарової хроматографії (ТШХ) та висо ко ефек тивної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Визначення якісного та кількіс- ного вмісту ре човин терпеноїдної природи проводили ТШХ та хромато-мас- спектро метрією. Фарма кологічний скринінг психотропної активності проводили мето дом відкритого поля. Результати. Методом тонкошарової хроматографії з достовірними зразками була встанов лена наявність в досліджуваному екстракті рутину, апігеніну, гіперозиду, а також наявність речовин терпеноїдної природи. Методом високоефективної рідин- ної хроматографії знайдено 10 речовин фенольної природи. Сполуки фенольної природи представлені похідними гідроксикоричної кислоти та флавоноїдами, з них ідентифіковано 5 речовин: хлорогенова, кавова кислоти, рутин, апігенін та гіперо зид. Методом хромато-мас-спектрометрії в спиртовому рідкому екстракті трави кропиви собачої виявлено 73 леткі сполуки, серед яких ідентифіковано 35 сполук. За результатами фармакологічних досліджень виявлено седативний ефект досліджуваного екстракту. Висновок. Одержані експериментальні дані щодо якісного складу та кількіс- ного вмісту БАР фенольної та терпеноїдної природи спиртового рідкого екстрак ту трави кропиви собачої та проведеного фармакологічного скринінгу його психотропної активності свідчать про перспективність створення нового седативного лікарського засобу з цієї сировини.
Введение. Трава пустырника - одна из наиболее используемых лекарственных растений седативного действия. Галеновые средства или сухое сырье входит в состав многих лекарственных препаратов. Одним из самых распространенных лекарственных препаратов на основе данного лекарственного растения является настойка пустырника, которая характеризуется непостоянством химического состава, и как следствие, фармакодинамики. В связи с этим, разработка стандартизированных лекарственных средств на основе травы пустырника является актуальной задачей. Цель. Изучение качественного состава и количественного содержания БАВ фе- ноль ной и терпеноиднои природы спиртового жидкого экстракта травы пустыр- ника и проведение фармакологического скрининга его психотропной активности. Материалы и методы. Изучение качественного состава и количественного содер жания веществ фенольной природы проводили методами тонкослойной хрома тографии (ТСХ) и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Определение качественного и количественного содержания веществ терпеноидной природы проводили ТСХ и хромато-масс-спектрометрией. Фармакологический скрининг психотропной активности проводили методом открытого поля. Результаты. Методом тонкослойной хроматографии с достоверными образцами было установлено наличие в исследуемом экстракте рутина, апигенина, гипе розида, а также наличие веществ терпеноидной природы. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии найдено 10 веществ фенольной при роды. Соединения фенольной природы представлены производными гидрокси коричной кислоты и флавоноидами, из них идентифицировано 5 веществ: хлорогеновая, кофейная кислоты, рутин, апигенин и гиперозид. Ме- тодом хромато-масс-спектрометрии в спиртовом жидком экстракте травы пустыр н ика выявлено 73 летучих соединения, из которых идентифицировано 35 соединений. По результатам фармакологических исследований выявлено седативный эффект исследуемого экстракта. Вывод. Полученные экспериментальные данные по качественному составу и количес твенного содержания БАВ фенольной и терпеноидной природы спиртового жид кого экстракта травы пустырника и проведенного фармакологического скрининга его психотропной активности свидетельствуют о перспективности создания нового седативного лекарственного средства из этого сырья.
Introduction. Motherwort grass is one of the most frequently used medicinal plants with sedation action. Galenical products or dry raw materials are part of many drugs. One of the most frequently used drugs on the basis of this medicinal plant is motherwort tincture, which is characterized by the variability of the chemical composition and their pharmacodynamics. Therefore, the development of standardized medicines from motherwort grass is an urgent task. Aim. To study of qualitative composition and quantitative content of BAS of phenolic and terpene nature of alcoholic liquid extract from motherwort grass and conduction of pharmacological screening of its psychotropic activity. Materials and methods. The research of qualitative composition and quantitative content of phenolic substances was performed by thin-layer chromatography (TLC) and high performance liquid chromatography (HPLC). The determination of qualitative and quantitative content of substances of terpenoid nature was performed by TLC and gas chromatography-mass spectrometry. Pharmacological screening of psychotropic activity conducted through open fields. Results. The help of TLC method with authentic samples was found rutin, apigenin, hyperoside also was established the presence of substances of terpenoid nature. By HPLC method 10 phenolic substances were found. Phenolic compounds presented by hydroxycinnamic acid derivatives and flavonoids have identified five substances as chlorogenic acids, caffeic acids, rutin, apigenin and hyperoside. By the method of gas chromatography-mass spectrometry in an alcoholic liquid extract of the motherwort grass were identified 73 volatile where were found 35 compounds. According to the results of pharmacological studies sedation test extract was revealed. Conclusions. The obtained experimental data on the qualitative and quantitative content of BAS of phenolic and terpenoid nature of alcoholic liquid extract of motherwort grass and conducted pharmacological screening of its psychotropic activity indicate the prospects of the creation of a new sedative drug from this raw material.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9605
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри фармакологiї та фармакотерапії
Наукові публікації кафедри фармакогнозії
Наукові публікації кафедри ХПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znpsnmapo_2015_24(5)__43.pdf672,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.