Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9821
Title: Ресурсознавство лікарських рослин
Authors: Кисличенко, В. С.
Ленчик, Л. В.
Новосел, О. М.
Кузнєцова, В. Ю.
Гур’єва, І. Г.
Бурда, Н. Є.
Степанова, С. І.
Попик, А. І.
Кисличенко, О. А.
Тартинська, Г. С.
Бурлака, І. С.
Мусієнко, К. С.
Keywords: забезпечення якості;збір урожаю;збирання;активний фармацевтичний інгредієнт;культивування;лікарська рослина;лікарський засіб рослинного походження;належна виробнича практика;рослинна сировина (рослинні субстанції);рослинні препарати
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Ресурсознавство лікарських рослин : посіб. для студ. спец. "Фармація" / В. С. Кисличенко, Л. В. Ленчик, О. М. Новосел та ін. - Х.: НФаУ, 2015. - 136 с.
Abstract: Одним з джерел отримання лікарських засобів сучасної медицини є лікарсь- кі рослини. Фітопрепарати широко застосовуються в медичній практиці і відігра- ють важливу роль в лікарській терапії. Вони відносяться до багатьох фармакоте- рапевтичних груп лікарських засобів і часто не мають рівноцінних синтетичних аналогів. У лікуванні і профілактиці серцево-судинних, шлунково-кишкових, нер- вових захворювань, хвороб печінки, нирок на долю рослинних доводиться більше 50 % всіх препаратів. Збільшення попиту на лікарські рослинні засоби та біологічно активні доба- вки в останні десятиліття викликало необхідність розширення виробництва, вдос- коналення технологій переробки, збільшення обсягів заготівлі рослинної сирови- ни і підвищення вимог до її якості. Аптечна мережа, фармацевтична промисловість й експортні організації від- чувають нестачу в сировині багатьох лікарських рослин. Причинами цього є ско- рочення площ природних фітоценозів, забруднення навколишнього середовища, тривала безконтрольна експлуатація природних заростей лікарських рослин. Де- фіцит рослинної сировини можна також пояснити відсутністю відомостей про мі- сця зростання окремих лікарських рослин і централізованої заздалегідь спланова- ної заготівлі сировини. Зараз особливо гостро стоїть питання про оптимізацію ви- користання й про відновлення існуючої фітосировинної бази. Розвиток цього на- пряму має державне значення. Перш за все для вирішення проблеми необхідна глибока оцінка стану й моніторинг природних рослинних ресурсів в Україні із за- стосуванням уніфікованих методик у цій галузі досліджень, а також ресурсне об- стеження лікарських рослин. Вивчення курсу «Ресурсознавство лікарських рослин» у системі підготовки провізора викликане необхідністю практичного здійснення заготівлі лікарської рослинної сировини, а також організації раціонального використання й своєчас- ного відтворення фіторесурсів.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9821
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри ХПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pharma_book_resursy.PDF6,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.