eaNUPh >
Підрозділи НФаУ >
Кафедри >
Кафедра медичної хiмiї >
Наукові публікації кафедри медичної хiмiї >


Назва: Синтез, властивості та фармакологічна активність алкіламідів і анілідів 3,5-дихлор-N-фенілантранілових кислот
Інші назви: Синтез, свойства и фармакологическая активность алкиламидов и анилидов 3,5-дихлор-N-фенилантраниловых кислот
Synthesis, properties and pharmacological activity alkylamides and anilides 3,5-dichloro-N-phenylanthranilic acids
Автори: Девяткіна, А. О.
Ісаєв, С. Г.
Жегунова, Г. П.
Яременко, В. Д.
Девяткина, А. А.
Исаев, С. Г.
Жегунова, Г. П.
Яременко, В. Д.
Devijatkina, A. O.
Isaev, S. G.
Zhegynova, G. P.
Yaremenko, V. D.
Ключові слова: синтез
N-фенілантранілові кислоти
алкіламіди
аніліди
фармакологічна активність
синтез
N-фенилантраниловые кислоты
алкиламиды
анилиды
фармакологическая активность
synthesis
N-phenylanthranilic acids
alkylamides
anilides
pharmacological activity
Дата публікації: 2013
Видавець: Укр. журн. клін. та лабор. медицини
Бібліографічний опис: Синтез, властивості та фармакологічна активність алкіламідів і анілідів 3,5-дихлор-N-фенілантранілових кислот / А. О. Девяткіна, С. Г. Ісаєв, Г. П. Жегунова, В. Д. Яременко // Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини. – 2013. – Т.8, №1. – С. 238-243.
Короткий огляд (реферат): Здійснено синтез нових алкіл- та ариламідів 3,5-дихлор-N-фенілантрані-лових кислот. Будову та чистоту синтезованих сполук підтверджено даними елементного, ІЧ-, ПМР-спектрального, хроматографічного аналізу, зустрічним синтезом. Експериментально встановлено, що синтезовані речовини проявляють бактеріостатичну, фунгістатичну, протизапальну, анальгетичну активність. За класифікацією К.К. Сидорова, синтезовані сполуки при внутрішньошлунковому введенні належать до класу малотоксичних сполук. Встановлено ряд закономірностей зв’язку «будова-ативність-токсичність». Дослідження свідчать про перспективність пошуку біологічно активних речовин у даному ряду хімічних сполук.
Осуществлен синтез новых алкил- и ариламидов 3,5-дихлор-N-фенилантраниловых кислот. Строение и чистоту синтезированных соединений подтверждено данными элементного, ИК-, ПМР-спектрального, хромотаграфического анализа, встречным синтезом. Экспериментально установлено, что синтезированные вещества оказывают бактериостатическую, фунгистатическую, противовоспалительную, анальгетическую активность. По классификации К.К. Сидорова, синтезированные вещества при внутрижелудочном введении относятся к классу малотоксичных соединений. Установлено ряд закономерностей «структура-активность-токсичность». Исследования свидетельствуют о перспективности поиска биологически активных веществ в данном ряду химических соединений.
The synthesis of new arylamides 3,5-dichloro-N-phenylanthranilic acids. The structure and purity of synthesizing compounds was confirmed by element, IR-, PMR-spectral, chromatographic analysis, the counter synthesis. Experimentally established that the synthesized substances have bacteriostatic, fungistatic, anti-inflammatory, analgesic activity. According to the classification of K.K. Sidorov, synthesized compound with intragastric administration belong to a class of low-toxic compounds. Established a number of lows, “Structure-activity-toxicity”. Studies suggest about the prospects of finding pharmacologically active substances in the number of chemical compounds.
Опис: УДК 001.07:547.583.44:577.15.17
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10378
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
238_243.pdf238,3 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.