Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10729
Title: Спадкоємність та актуальність викладання фармацевтичної броматології у підготовці провізора
Other Titles: Преемственность и актуальность преподавания фармацевтической броматологии в подготовке провизора
Continuity and relevance of teaching of pharmaceutical bromatology for pharmacist
Authors: Попова, Н. В.
Ковальов, С. В.
Казаков, Г. П.
Степанова, С. І.
Алферова, Д. О.
Грудько, І. В.
Попова, Н. В.
Ковальов, С. В.
Казаков, Г. П.
Степанова, С. И.
Алферова, Д. А.
Грудько, И. В.
Popova, N. V.
Kovalev, S. V.
Kazakov, G. P.
Stepanova, S. I.
Alferova, D. A.
Grudko, I. V.
Keywords: НФаУ;історія;традиції;видатні вчені;броматологія;нутриціологія;якість харчових продуктів та БАДів;НФаУ;история;традиции;выдающиеся ученые;pharmacy;history;tradition;prominent scholars;bromatology;nutritiology;quality of food and dietary supplements
Issue Date: 2015
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Спадкоємність та актуальність викладання фармацевтичної броматології у підготовці провізора / Н. В. Попова, С. В. Ковальов, Г. П. Казаков, С. І. Степанова, Д. О. Алферова, І. В. Грудько // 210 років фармацевтичної освіти: традиції та інновації: матеріли наук.-прак. конф., м. Харків, 27 листоп. 2015 р. – Харків, 2015. – С. 119–128.
Abstract: В умовах глобалізації якість харчування та харчових продуктів – одне з головних соціальних питань сучасності. Науки про харчові продукти та здорове харчування базуються на біотехнології, нутриціології, харчовій та фармацевтичній хімії, фармакогнозії, фармакокінетиці ліків тощо. Знання 120 основ броматології та нутриціології необхідне технологам з виробництва харчових продуктів, функціональних та біологічно активних добавок, провізорам та клінічним провізорам, спеціалістам гігієни харчування, лікарям-дієтологам, товарознавцям, юристам тощо. Кафедра нутриціології та фармацевтичної броматології створена за наказом ректора Національного фармацевтичного університету, академіка Національної академії наук України, професора Черних В.П. 1.07.2013 р. на базі двох кафедр – фармацевтичної хімії та фармакогнозії. На кафедрі фармацевтичної хімії накопичений досвід викладання фармацевтичної броматології, а фармацевтичні аспекти нутриціології викладалися на кафедрі фармакогнозії. Ці дисципліни є складовими навчальної програми багатьох факультетів європейських університетів. Багатий досвід, накопичений вченими НФаУ, є безперечною базою для розвитку освіти, науки та для підвіщення рейтингу випусників – майбутніх провізорів.
В условиях глобализации качество питания и пищевых продуктов относится к главным социальным вопросам современности. Науки о пищевых продуктах и здоровом питании базируются на биотехнологии, нутрициологии, пищевой и фармацевтической химии, фармакогнозии, фармакокинетики лекарств и др. Знание основ броматологии и нутрициологии необходимо технологам по производству пищевых продуктов, функциональных и биологически активных добавок, провизорам и клиническим провизорам, специалистам гигиены питания, врачам-диетологам, товароведам, юристам и т.п. Кафедра нутрициологии и фармацевтической броматологии образована по приказу ректора Национального фармацевтического университета, академика 121 НАН Украины, профессора Черных В.П. в 2013 г. на базе двух кафедр - фармацевтической химии и фармакогнозии. На кафедре фармацевтической химии был накоплен опыт преподавания фармацевтической броматологии, а фармацевтические аспекты нутрициологии преподавалась на кафедре фармакогнозии. Эти дисциплины являются составляющими учебной программы многих факультетов и университетов. Богатый опыт, накопленный учеными НФаУ, является несомненной базой для развития образования, науки и для повышения рейтинга выпускников - будущих провизоров.
In globalization’s time, the quality of food and food products are among the main social issues of nowadays. The science of food and healthy nutrition is based on biotechnology, nutrition, food and pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, pharmacokinetics of drugs, etc. Knowledge of bromatology and nutriticiology are necessary for technology of the production of food products, functional and dietary supplements, for pharmacists and clinical pharmacists, care food specialists, nutritionists, commodity researchers, lawyers and others. The Department of Nutritiology and Pharmaceutical Bromatology was formed in 2013 by the order of the rector of the National University of Pharmacy, Academician of NASU, professor Chernykh V.P. on the basis of two departments - pharmaceutical chemistry and pharmacognosy. The experience in teaching pharmaceutical bromatology and pharmaceutical aspects of nutritiology has been accumulated and laid at the Department of pharmacognosy and at the Department of pharmaceutical chemistry. These disciplines are the part of the curriculum of many pharmaceutical universities. The rich experience gained by pharmacy scientists is an unquestionable basis for the development of education, science, and to improve the ranking graduates - future pharmacists.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10729
Appears in Collections:Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119-128.pdf381,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.