Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10834
Title: Експериментальне дослідження жовчогінної активності препарату «Альцинара»
Other Titles: Экспериментальное исследование желчегонной активности препарата «Альцинара»
The experimental study of the choleretic activity of “Altsinara” drug
Authors: Таттіс, А.
Зупанець, І. А.
Шебеко, С. К.
Отрішко, І. А.
Грінцов, Є. Ф.
Таттис, А.
Зупанец, И. А.
Шебеко, С. К.
Отришко, И. А.
Гринцов, Е. Ф.
Tattis, A.
Zupanets, I. A.
Shebeko, S. K.
Otrishko, I. A.
Grintsov, Ie. F.
Keywords: препарат «Альцинара»;жовчогінні властивості;холеретик;середньоефективна доза;препарат «Альцинара»;желчегонные свойства;холеретик;среднеэффективная доза;drug “Altsinara”;cholagogic properties;choleretic;mean effective dose
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Експериментальне дослідження жовчогінної активності препарату «Альцинара» / А. Таттіс, І. А. Зупанець, С. К. Шебеко, І. А. Отрішко, Є. Ф. Грінцов // Український біофармацевтичний журнал. - 2016. - № 5. - С. 43-48.
Abstract: Наведені результати доклінічного дослідження жовчогінної активності препарату «Альцинара», таблет- ки для перорального застосування виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». У ході досліджень встанов- лено, що за впливом на різні показники Альцинара у досліджуваних дозах носила різнобічний характер. Так, при оцінці жовчогінної та жовчовидільної активності більш вірогідно ефективною була доза 100 мг/кг, ніж 50 мг/кг. Проте за впливом на холато-холестериновий коефіцієнт, який відображає літогенні властивості жовчі, доза 50 мг/кг вірогідно перевершувала дозу 100 мг/кг та препарат порівняння «Алохол». За резуль- татами проведених досліджень методом пробіт-аналізу було розраховано ЕД50 Альцинари за жовчогінною активністю, що становить 72,4 ± 11,0 мг/кг за сумою діючих речовин. Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про те, що наявність жовчогінних властивостей у досліджуваного засобу, особливо істинно холеретичних, є важливою позитивною особливістю для перспективних препаратів гіполіпідемічної дії.
Приведены результаты доклинического исследования желчегонной активности препарата «Альцинара», таблетки для перорального применения производства ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ». В ходе исследований установлено, что по влиянию на различные показатели Альцинары в исследуемых дозах имела разносторонний характер. Так, при оценке желчегонной и желче- выделительной активности более вероятно эффективной была доза 100 мг/кг, чем 50 мг/кг. Однако по влиянию на холато-холестериновый коэффициент, отражающий литогенные свойства желчи, доза 50 мг/кг достоверно превышала дозу 100 мг/кг и препарат сравнения «Аллохол». По результатам проведенных исследований методом пробит-анализа рассчитана ЕД50 Альцинары по желчегонной активности, которая составляет 72,4 ± 11,0 мг/кг по сумме действующих ве- ществ. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что наличие желчегонных свойств у исследуемого средства, особенно истинных холеретических, является важной положительной особенностью для перспективных препаратов гиполипиде- мического действия.
The results of preclinical studies of the choleretic activity of “Altsinara” drug, tablets for oral administration of PJSC SIC “Borshchahivskiy CPP”. The studies have found that the effect of Altsinara in the doses studied on the various indicators was diverse. Thus, when evaluating the cholagogic activity the dose of 100 mg/kg was more effective than the dose of 50 mg/kg. However, the dose of 50 mg/kg dose was significantly greater than the dose of 100 mg/kg and the reference drug “Allohol” by the effect on the cholesterol, cholate-cholesterol ratio reflecting the lithogenic properties of the bile. According to the results of the research by probit-analysis the ED50 of Altsinara was calculated for the choleretic activity – 72.4 ± 11.0 mg/kg by the amount of active ingredients. Thus, the results of the research indicate that the presence of choleretic properties of the drug studied, especially true choleretic properties, is an important positive feature for promising drugs with the lipid-lowering action.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10834
Appears in Collections:Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
513-1878-1-PB.pdf274,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.