Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11905
Название: Методи ідентифікації та кількісного визначення β-адреноблокаторів (огляд літератури)
Авторы: Віслоус, О. О.
Бевз, Н. Ю.
Георгіянц, В. А.
Вислоус, О. А.
Бевз, Н. Ю.
Георгиянц, В. А.
Vislous, O. A.
Bevz, N. Yu.
Georgiyants, V. A.
Ключевые слова: артеріальна гіпертензія;β-адреноблокатори;фармацевтичний аналіз;спектрофотометрія;хроматографія;субстанція;лікарські форми;артериальная гипертензия;β-адреноблокаторы;фармацевтический анализ;спектрофотометрия;хроматография;субстанция;лекарсвенные формы;arterial hypertension;pharmaceutical analysis;β-blockers;spectroscopy;chromatography;substance;dosage forms
Дата публикации: 2015
Издательство: Scientific Journal «ScienceRise»
Библиографическое описание: Віслоус О. О. Методи ідентифікації та кількісного визначення β-адреноблокаторів (огляд літератури) / О. О. Віслоус, Н. Ю. Бевз, В. А. Георгіянц // «ScienceRise: Pharmaceutical Science». - 2015. - № 10(4). - С. 56-70.
Краткий осмотр (реферат): Кількість β-адреноблокаторів на фармацевтичному ринку з кожним роком збільшується, що потребує систематизації методик їх стандартизації. Мета. Метою наших досліджень є вивчення літературних даних щодо методик ідентифікації та кількісного визначення β-адреноблокаторів різної направленості дії – селективної (практолол, метопролол, атенолол, ацебутолол, бетаксолол, бевантолол, бісопролол, целіпролол, есмолол, епанолол, есатенолол, небіволол, талінолол), неселективної (алпренолол, окспренолол, піндолол, пропранолол, тимолол, соталол, надолол, мепіндолол, картеол, тертатолол, бопіндолол, бупранолол, пенбутолол, клоранолол) та комбінованої (лабеталол, карведілол). Методи. Аналітичний огляд літературних джерел інформації щодо дослідження β-адреноблокаторів фізичними, хімічним та фізико-хімічним методами аналізу. Результати. У результаті аналізу літературних джерел встановлено, що для ідентифікації БАБ у фармакопейному аналізі в основному застосовують фізичні та фізико-хімічні константи, у судовому аналізі – як фізико-хімічні величини, так і хімічні реакції, результати яких наведені в роботі. Встановлено, що для кількісної оцінки БАБ в аналізі субстанцій використовують титриметричні методи, найчастіше метод кислотно-основного титрування. Для виявлення β-адреноблокаторів у біологічних рідинах та лікарських формах, розділення суміші активних фармацевтичних інгредієнтів та мета- болітів перевагу слід віддати фізико-хімічним методам, таким як газорідинна і рідинна хроматографія, абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій та видимій областях, флюорометрія та інш. Висновки. Приведені дані можуть бути застосовані для подальшого пошуку оптимальних методик ідентифікації та кількісного визначення β-адреноблокаторів як чистому вигляді, так і в суміші з іншими діючими та допоміжними речовинами
Number of β-blockers in the pharmaceutical market is increasing every year, which requires systematization of techniques of standardization. Goal: The aim of our research is study published data on methods for identification and quantification of β-blockers different orientation action – selective (praktolol, metoprolol, atenolol, acebutolol, betaxolol, bevantolol, bisoprolol, celiprolol, esmolol, epanolol, esatenolol, nebivolol, Talinolol), non-selective (alprenolol, Oxprenololum, pindolol, propranolol, timolol, sotalol, nadolol, mepindolol, karteol, tertatolol, bopindolol, bupranolol, penbutolol, kloranolol) and combined (labetalol, carvedilol). An analysis of the literature found that identification BB in pharmacopeia analysis is mainly used physical and physical-chemical constants in legal analysis – both physical and chemical quantities, and chemical reactions, the results of which are shown in the work. Methods: Analytical review of the literature research information on β-blockers physical, chemical and physicochemical methods of analysis. Results: Found that to quantify the BB in the analysis of substances using titrimetric methods, the method most frequently acid-base titration. For the detection of β-blockers in biological fluids and dosage forms, the separation of a mixture of active pharmaceutical ingredients and metabolites preference should be given physical and chemical methods, such as gas-liquid and liquid chromatography, absorption spectrophotometry in the ultraviolet and visible regions, fluorimeter and others. Conclusions: The data can be used to further search for optimal methods for identification and quantification of β-blockers as a pure form or mixed with other active substances and excipients
Описание: УДК: 615.22:54.061/.062 DOI: 10.15587/2313-8416.2015.52357
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11905
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
52357-105584-1-PB.pdf647,58 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.