eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації >
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2017 >


Назва: Дослідження особливостей поведінки споживачів при виборі засобів для інтимної гігієни
Інші назви: Investigation of behavior of consumers with choice of means for intimate hygiene
Исследование особенностей поведения потребителей при выборе средств для интимной гигиены
Автори: Баранова, І. І.
Петровська, Л. С.
Безпала, Ю. О.
Baranova, І. І.
Petrovska, L. S.
Bespala, Yu. O.
Баранова, И. И.
Петровская, Л. С.
Беспалая, Ю. А.
Ключові слова: парфумерно-косметичні засоби
маркетингові дослідження
засоби для інтимної гігієни
анкетне опитування
perfume and cosmetic means
marketing research
means for intimate hygiene
questionnaire survey
парфюмерно-косметические средства
маркетинговые исследования
средства для интимной гигиены
анкетный опрос
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Баранова, І. І. Дослідження особливостей поведінки споживачів при виборі засобів для інтимної гігієни / І. І. Баранова, Л. С. Петровська, Ю. О. Безпала // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2017. - № 1. - С. 28-33.
Короткий огляд (реферат): У сучасних умовах підвищення конкуренції на косметичному ринку України, зокрема се- ред засобів для інтимної гігієни актуальним завданням для кожного вітчизняного виробни- ка є досягнення конкурентоспроможності власної продукції, збільшення обсягів реалізації, рентабельності продажів і прибутку. Мета роботи – проведення анкетного опитування споживачів та аналізу особливостей їх поведінки при виборі і застосуванні засобів для інтимної гігієни. Матеріали та методи. Нами були проведені соціологічні дослідження споживачів, які до- зволяють проаналізувати особливості їх поведінки при виборі і споживанні засобів для ін- тимної гігієни. Результати. Виявлені фактори, які мають вирішальне значення при виборі засобів для ін- тимної гігієни, виявлені цінові переваги споживачів та фактори, які перешкоджають купівлі досліджуваної групи косметичних засобів. Висновки. Проведені дослідження є основою для координування діяльності вітчизняних виробників, дистриб’юторів і роздрібних мереж, удосконалення програм розробки, позиціо- нування і просування на ринок засобів для інтимної гігієни, підвищення якості надання ін- формації споживачам.
In modern conditions, increasing competition in the cosmetic market of Ukraine in particular to means for intimate hygiene is an important task for every domestic manufacturer is to achieve its own Competitiveness, increased sales volumes, profit and profitability of sales. Aim was conducted the questionnaire survey of consumers and features of their behavior in choice and consumption of means for intimate hygiene were analysed. Materials and methods. We have sociological studies of consumers have been conducted that allow to analyze the features of their behavior in the choice and consumption of means for intimate hygiene. Results. Identified factors which are crucial in the choice of means for intimate hygiene, discovered price preferences of consumers and factors that hamper the purchase of the study group in cosmetics. Conclusions. Conducted researches are the basis for coordinating the activities of pharmaceutical manufactures, distributors and retailers, improving program design, positioning and promotion on the market means for intimate hygiene, improving the provision of information to consumer.
В современных условиях повышения конкуренции на косметическом рынке Украины, в частности среди средств для интимной гигиены актуальной задачей для каждого отечествен- ного производителя является достижение конкурентоспособности собственной продукции, увеличение объемов реализации, рентабельности продаж и прибыли. Цель работы – проведение анкетного опроса потребителей и анализа особенностей их поведения при выборе и применении средств для интимной гигиены. Материалы и методы. Нами были проведены социологические исследования потребите- лей, которые позволяют проанализировать особенности их поведения при выборе и потребле- нии средств для интимной гигиены. Результаты. Выявлены факторы, которые имеют решающее значение при выборе средств для интимной гигиены, обнаружены ценовые предпочтения потребителей и факторы, кото- рые препятствуют покупке исследуемой группы косметических средств. Выводы. Проведенные исследования являются основой для координации деятельности отечественных производителей, дистрибьюторов и розничных сетей, совершенствование про- грамм разработки, позиционирования и продвижения на рынок средств для интимной гиги- ены, повышение качества предоставления информации потребителям.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12342
Розташовується у зібраннях:Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
96772-211301-1-PB.pdf371,11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.