eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації >
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2017 >


Назва: Theoretical substantiation of the necessity to implement social certification of pharmacy institutions
Інші назви: Теоретичне обґрунтування необхідності запровадження соціальної паспортизації аптечних закладів
Автори: Zarichkova, M. V.
Зарічкова, М. В.
Заричковая, М. В.
Ключові слова: pharmacy institution
social protection of professional pharmacists
social certification
social sphere
аптечний заклад
соціальний захист спеціалістів фармації
соціальна паспортизація
соціальна сфера
аптечное учреждение
социальная защита специалистов фармации
социальная паспортизация
социальная сфера
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: M. V. Zarichkova, Theoretical substantiation of the necessity to implement social certification of pharmacy institutions / M. V. Zarichkova // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2017. - № 1. - С. 34-41.
Короткий огляд (реферат): The article deals with the basic theory of implementing the innovative method to augment efficiency of the system of social protection of professional pharmacists (SPPP) owning to implementation of the social certification procedure. The role and essence of the social certificate of the pharmacy institution and its relevance and necessity as the core component to build up the technique of the social development of the pharmacy institution are reviewed in this article. Aim. To substantiate the necessity to implement the social certification of pharmacy institutions and specification of major scientific provisions as for implementation thereof in the pharmacy sector of the health care industry. Materials and methods. The general scientific and applied scientific research methods, including: formal-logical one, method of systemic analysis, analogy and comparative method, analysis of documents and outcome of social studies comprise the methodical basis of this research. Results. Implementation of the technology of the social certification of the pharmacy institution will ensure a systemic approach for deployment of the set of social services of professional pharmacists (PP). The proposed structure of the social certification of the pharmacy institution has a universal nature and can be used in pharmacy institutions of diverse ownership forms. Conclusions. Social certificate of the pharmacy institution will enhance the efficiency of the social sphere control and interaction between the administration of the pharmacy institution and PP.
У статті розглядаються теоретичні основи впровадження інноваційного засобу підвищен- ня ефективності системи соціального захисту спеціалістів фармації (СЗСФ) завдяки введенню процедури соціальної паспортизації. Також розглядаються роль і значення соціального пас- порта аптечного закладу та його актуальність і необхідність в якості основного інструменту побудови методики соціального розвитку аптечного закладу. Мета роботи – обґрунтування необхідності запровадження соціальної паспортизації ап- течних закладів та визначення основних наукових положень щодо її реалізації в фармацев- тичному секторі галузі охорони здоров’я. Матеріали та методи. Методичною основою даного дослідження є загальнонаукові та при- кладні наукові методи дослідження, зокрема формально-логічний, метод системного аналізу, аналогії і порівняльний методи, аналіз документів і результатів соціологічних досліджень. Результати. Впровадження технології соціальної паспортизації аптечного закладу забез- печить системний підхід до запровадження комплексу соціальних послуг спеціалістам фар- мації (СФ). Запропонована структура соціального паспорта аптечного закладу носить універ- сальний характер і може бути застосована в аптечних закладах різної форми власності. Висновки. Соціальний паспорт аптечного закладу підвищить ефективність управління соціальною сферою та взаємодію керівництва аптечного закладу і СФ.
В статье рассматриваются теоретические основы внедрения инновационного средства повыше- ния эффективности системы социальной защиты специалистов фармации (СЗСФ) благодаря введению процедуры социальной паспортизации. Также рассматриваются роль и значение социального паспорта аптечного учреждения, его актуальность и необходимость в качестве основного инструмента построения методики социального развития аптечного учреждения. Цель работы – обоснование необходимости введения социальной паспортизации аптеч- ных учреждений и определение основных научных положений по реализации в фармацевти- ческом секторе здравоохранения. Материалы и методы. Методической основой данного исследования являются общенауч- ные и прикладные научные методы исследования, в том числе формально-логический, метод системного анализа, аналогии и сравнительный методы, анализ документов и результатов со- циологических исследований. Результаты. Внедрение технологии социальной паспортизации аптечного заведения обе- спечит системный подход к внедрению комплекса социальных услуг специалистам фармации (СФ). Предложенная структура социального паспорта аптечного учреждения имеет универ- сальный характер и может быть применена в аптечных учреждениях различных форм соб- ственности. Выводы. Социальный паспорт аптечного учреждения повысит эффективность управле- ния социальной сферой и взаимодействия руководства аптечного учреждения и CФ.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12349
Розташовується у зібраннях:Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
96817-211302-1-PB.pdf1,18 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.