eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації >
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2017 >


Назва: Аналіз факторів впливу на динаміку конкурентоспроможності аптечних мереж у залежності від їх типу
Інші назви: Analysis of factors affecting the dynamics of competitiveness of pharmacy networks according to their type
Анализ факторов влияния на динамику конкурентоспособности аптечных сетей в зависимости от их типа
Автори: Мала, Ж. В.
Посилкіна, О. В.
Нессонова, М. М.
Маla, Zh. V.
Posylkina, О. V.
Nessonova, M. N.
Малая, Ж. В.
Посылкина, О. В.
Нессонова, М. Н.
Ключові слова: аптечні мережі
динаміка конкурентоспроможності
фактори впливу
тип аптечної мережі
chemist’s networks
competitive dynamics
impact factors
the type of network of pharmacies
аптечные сети
динамика конкурентоспособности
факторы влияния
тип аптечной сети
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Мала, Ж. В. Аналіз факторів впливу на динаміку конкурентоспроможності аптечних мереж у залежності від їх типу / Ж. В. Мала, О. В. Посилкіна, М. М. Нессонова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2017. - № 1. - С. 57-65.
Короткий огляд (реферат): У складних економічних умовах на тлі падіння попиту на лікарські засоби, посилення конкурентної боротьби аптечні мережі змушені працювати на підвищення власної конкурен- тоспроможності. Метою роботи є дослідження факторів, що впливають на динаміку конкурентоспромож- ності аптечних мереж в Україні в залежності від їх розміру (дрібні, середні, великі та мега-ап- течні мережі), та оцінка сили впливу кожного з виділених факторів на динаміку конкуренто- спроможності. Результати. Досліджено 53 потенційних фактори впливу на конкурентоспроможність ап- течних мереж, що належать до різних кластерів (дрібні, середні, великі і мега-аптечні мережі). Встановлено, що фактором, який чинить найбільший негативний вплив на підвищення конкурен- тоспроможності дрібних і середніх аптечних мереж (перший та другий кластери), є повільне реагу- вання на зміни ринку. Виявлено, що за значною кількістю факторів, які чинять позитивний вплив на підвищення конкурентоспроможності, подібними є середні та великі аптечні мережі (другий та тре- тій кластери). В цих аптечних мережах факторами, які чинять суттєвий позитивний вплив на конку- рентоспроможність, є: наявність ефективного маркетингового комплексу, грамотний менеджмент. Висновки. Отримані результати (визначені фактори впливу на підвищення/зниження кон- курентоспроможності та оцінка вагомості кожного з них) можуть бути використані при моде- люванні динаміки конкурентоспроможності аптечних мереж у залежності від їхнього розміру та інших особливостей.
In difficult economic conditions, amid falling demand for drugs, increased competition chemist’s networks have to work on increasing their competitiveness. Aim. To study the factors affecting for dynamics of competitiveness of pharmacy networks in Ukraine, depending on their size (small, medium, large and mega pharmacy networks) and assessment of the impact forces of each selected factors on the dynamics of the competitiveness. Results. Fifty-three potential factors of influence on the competitiveness of drugstore networks belonging to different clusters (small, medium, large and mega pharmacy chains) were investigated. The factor that has a negative impact on increasing the competitiveness small and average chemist’s networks (first and second clusters) is a slow response to market changes. The factors that have a significant positive impact on increasing competitiveness is the average and large chemist’s networks (the second and third clusters). In these chemist’s networks the factors that have a significant positive impact on increasing competitiveness is the present of an effective marketing mix, competent management. Conclusions. The results (the influence factors on certain increase/decrease competitiveness and evaluation of the significance each of them) can use for modeling the dynamics of competitiveness chemist’s networks, depending on their size and other characteristics.
В сложных экономических условиях на фоне падения спроса на лекарственные средства, усиления конкурентной борьбы аптечные сети вынуждены работать на повышение собствен- ной конкурентоспособности. Цель работы – исследование факторов, влияющих на динамику конкурентоспособности аптечных сетей в Украине в зависимости от их размера (мелкие, средние, большие и мега-ап- течные сети), и оценка силы влияния каждого из выделенных факторов на динамику конку- рентоспособности. Результаты. Исследовано 53 потенциальных факторов влияния на конкурентоспособность аптечных сетей, принадлежащих к разным кластерам (мелкие; средние, большие и мега-аптеч- ные сети). Установлено, что фактором, который оказывает наибольшее негативное влияние на повышение конкурентоспособности мелких и средних аптечных сетей (первый и второй кластеры), является медленное реагирование на изменения рынка. Выявлено, что за большим количеством факторов, оказывающих положительное влияние на повышение конкурентоспо- собности, подобными являются средние и крупные аптечные сети (второй и третий класте- ры). В этих аптечных сетях факторами, которые оказывают существенное положительное влия- ние на конкурентоспособность, являются: наличие эффективного маркетингового комплекса, грамотный менеджмент. Выводы. Полученные результаты (определенные факторы влияния на повышение/сни- жение конкурентоспособности и оценка значимости каждого из них) могут быть использова- ны при моделировании динамики конкурентоспособности аптечных сетей в зависимости от их размера и других особенностей.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12350
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри управлiння та економiки пiдприємства
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
96819-211309-1-PB.pdf802,97 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.