Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12356
Название: Macro- and microscopic investigation of leaves and flowers cultivated species genus Primula L. – drumstick primrose
Другие названия: Макро- і мікроскопічне дослідження листків і квіток культивованого виду роду Primula L. – примули дрібнозубчастої
Макро- и микроскопическое исследование листков и цветков культивируемого вида рода Primula L. – примулы мелкозубчатой
Авторы: Sinichenko, A. V.
Marchyshyn, S. M.
Sira, L. M.
Сініченко, А. В.
Марчишин, С. М.
Сіра, Л. М.
Синиченко, А. В.
Марчишин, С. М.
Серая, Л. М.
Ключевые слова: drumstick primrose;leaves;flowers;morphological and anatomical structure;примула дрібнозубчаста;листки;квітки;морфологічна та анатомічна будова;примула мелкозубчатая;листья;цветки;морфологическое и анатомическое строение
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Sinichenko, A. V. Macro- and microscopic investigation of leaves and flowers cultivated species genus Primula L. – drumstick primrose / A. V. Sinichenko, S. M. Marchyshyn, L. M. Sira // Український біофармацевтичний журнал. - 2017. - № 1. - С. 46-52.
Краткий осмотр (реферат): Topicality. Many species of genus Primula L. are valuable medicinal and vitamins plants, but analysis of scientific literature demonstrates a lack of systematic information on morphological and anatomical structure of some species of mentioned genus, especially drumstick primrose, so they still remain objects of investigation as perspective. The aim of these studies was investigation of morphological and anatomical structure above ground organs of drumstick primrose and establishing macro- and microscopic diagnostic features of plants, that are necessary for identification of new plant raw material. Materials and methods. The objects of the study were leaves and flowers of drumstick primrose harvested during the plants flowering. Microscopic analysis was performed using commonly accepted methodologies, microscopes MBS 9, MS 10, microphotographs made by the Samsung camera PL50. Results and discussion. As a result of conducted investigation, it was found: 1. The morphological diagnostic features: leaves without leafstalk, reaches 20-40 cm in length, collected in a dense rosette. Leaf plate wide thick, elongated, on the edge finely serrated, light green, pubescence, wrinkled and lumpy. Thick peduncles, covered at the top by yellowish cilia. Small flowers on short pedicel, gathered in dense spherical umbrella diameter of 4-10 cm; corolla violet, blue, purple, red, pink or white. 2. Anatomical features: Leaf – leaf plate dorsoventral, hipostomatic; upper epidermis without stomata; lower epidermis of anomocytic type; many specialized cells with orange secret; on the edge of the plate located the teeth of secreting epidermis; lower epidermis densely covered with hairs of two kinds. Peduncles – cylindrical; anatomical structure transition. Primary bark a multilayer, many secretory cells and milkmen with brown contents; ring of conductive bundles narrow; core parenchyma contains many dark secretory structures. Epidermis covered by capitate glandular hairs. Flower – calyx; stomata and hairs absent; contain frequent dark secretory idioblast, veins with segmented milkmen with a yellowish secret. Corolla with secretory cells. Conclusions. For the first time, has been conducted investigation of morphological and anatomical structure features of leaves and flowers cultivated species genus Primula L. – drumstick primrose, detected their typical macro- and microscopic diagnostic features, that make it possible to identify the flowers and leaves of this species primrose and that used to develop the project of quality control methods for the new medicinal plant raw material.
Актуальність. Багато видів роду Primula L. є цінними лікарськими і вітамінними рослинами, проте аналіз даних наукової літератури свідчить про відсутність систематизованих відомостей про морфолого-анатомічну бу- дову деяких видів даного роду, зокрема, примули дрібнозубчастої, тому до цих пір вони залишаються об’єктами дослідження як перспективні. Метою даної роботи було вивчення морфолого-анатомічної будови надземних органів примули дрібно- зубчастої та встановлення макро- і мікроскопічних діагностичних ознак рослини, необхідних для ідентифікації нової рослинної сировини. Матеріали та методи. Об’єктами дослідження були листки і квітки примули дрібнозубчастої, заготовлені під час цвітіння рослини. Мікроскопічний аналіз проводили з використанням загальноприйнятих методик, мікро- скопів МБС 9, МС 10, мікрофотографії зроблені фотокамерою Sаmsung PL50. Результати та їх обговорення. В результаті проведеного дослідження встановлено: 1. Морфологічні озна- ки: листя безчерешкове 20-40 см у довжину, зібране у прикореневу розетку. Листкова пластинка широкооваль- на, видовжена, по краю дрібнозазубрена, світло-зелена, опушена, горбкувато-зморшкувата. Квітконіс товстий, вкритий на самій верхівці жовтуватими війками. Квітки дрібні на коротких квітконіжках, зібрані у щільний кулястий зонтик діаметром 4-10 см; віночок фіолетовий, блакитний, бузковий, пурпуровий, рожевий або бі- лий. 2. Анатомічні ознаки: Листок – листкова пластинка дорзовентральна, гіпостоматична; верхня епідерма без продихів; нижня епідерма аномоцитного типу; багато спеціалізованих клітини з оранжевим секретом; по краю зубці з секретуючою епідермою; нижня епідерма густо вкрита волосками двох видів. Квітконіс – циліндрич- ний; анатомічна будова перехідна. Первинна кора багатошарова, багато секреторних клітин і молочників з ко- ричневим вмістом; кільце провідних пучків вузьке; серцевинна паренхіма містить багато темних секреторних структур. Епідерма вкрита залозистими головчастими волосками. Квітка – чашечка; продихи і волоски відсутні; містить часті темні секреторні ідіобласти, жилки з членистими молочниками з жовтуватим секретом. Віночок з секреторними клітинами. Висновки. Вперше здійснено дослідження особливостей морфологічної та анатомічної будови листків і квіток культивованого виду роду Primula L. – примули дрібнозубчастої, виявлені їх характерні макро- і мікро- скопічні діагностичні ознаки, які дають можливість ідентифікувати квітки і листки даного виду примули, які використані для розробки проекту методик контролю якості на нову лікарську рослинну сировину.
Актуальность. Многие виды рода Primula L. являются ценными лекарственными и витаминными растени- ями, однако анализ данных научной литературы свидетельствует об отсутствии систематизированных сведе- ний о морфолого-анатомическом строении некоторых видов данного рода, в частности, примулы мелкозубча- той, поэтому до сих пор они остаются объектами исследования как перспективные. Целью данной работы было изучение морфолого-анатомического строения надземных органов примулы мелкозубчатой и определение макро- и микроскопических диагностических признаков растения, которые не- обходимы для идентификации нового растительного сырья. Материалы и методы. Объектами исследования были листья и цветки примулы мелкозубчатой, заготов- ленные во время цветения растения. Микроскопический анализ проводили с использованием общепринятых методик, микроскопов МБС 9, МС 10, микрофотографии сделаны фотокамерой Sаmsung PL50. Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования установлено: 1. Морфологические признаки: листья бесчерешковые 20-40 см в длину, собранные в прикорневую розетку. Листовая пластинка широкоовальная, удлиненная, по краю мелкозазубренная, светло-зеленая, опушенная, холмисто-морщинистая. Цветонос толстый, покрыт на самой верхушке желтоватыми ресничками. Цветки мелкие на коротких цвето- носах, собраны в плотный шаровидный зонтик диаметром 4-10 см; венчик фиолетовый, голубой, сиреневый, красный, розовый или белый. 2. Анатомические признаки: Листок – листовая пластинка дорсовентральная, гипостоматическая; верхняя эпидерма без устьиц; нижняя эпидерма аномоцитного типа; много специализи- рованных клеток с оранжевым секретом; по краю зубцы с секретирующей эпидермой; нижняя эпидерма густо покрыта волосками двух видов. Цветонос - цилиндрический; анатомическое строение переходное. Первичная кора многослойная, много секреторных клеток и молочников с коричневым содержимым; кольцо проводящих пучков узкое; сердцевинная паренхима содержит много темных секреторных структур. Эпидерма покрыта желе- зистыми головчатыми волосками. Цветок – чашечка; устьица и волоски отсутствуют; содержит частые темные секреторные идиобласты, жилки с членистыми молочниками с желтоватым секретом. Венчик с секреторными клетками. Выводы. Впервые проведено исследование особенностей морфологического и анатомического строения листьев и цветков культивируемого вида рода Primula L. – примулы мелкозубчатой, выявлены их характер- ные макро- и микроскопические диагностические признаки, позволяющие идентифицировать цветки и листья данного вида примулы, которые использованы для разработки проекта методик контроля качества на новое лекарственное растительное сырье.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12356
Располагается в коллекциях:Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
99118-210725-1-PB.pdf1,28 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.