eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Вісник фармації >
Вісник фармації. Архів статей 2010-2017 >


Назва: Substantiation of the choice of components for a combined drug used for the treatment of type 2 diabetes mellitus
Інші назви: Обґрунтування вибору компонентів комбінованого лікарського засобу для лікування ЦД2
Обоснование выбора компонентов комбинированного лекарственного средства для лечения СД 2
Автори: Toraiev, K. N.
Nemchenko, A. S.
Tsubanova, N. A.
Bezchasniuk, O. M.
Yevsieieva, L. V.
Тораєв, К. Н.
Немченко, А. С.
Цубанова, Н. А.
Безчаснюк, О. М.
Євсєєва, Л. В.
Тораев, К. Н.
Немченко, А. С.
Цубанова, Н. А.
Безчаснюк, О. М.
Евсеева, Л. В.
Ключові слова: combined antidiabetic drug
metformin
benfotiamine
algorithm of the primary development
pharmacological studies
протидіабетичний комбінований лікарський засіб
метформін
бенфотіамін
алгоритм первинної розробки
фармакологічні дослідження
противодиабетическое комбинированное лекарственное средство
метформин
бенфотиамин
алгоритм первичной разработки
фармакологические исследования
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Substantiation of the choice of components for a combined drug used for the treatment of type 2 diabetes mellitus / K. N. Toraiev, A. S. Nemchenko, N. A. Tsubanova, O. M. Bezchasniuk, L. V. Yevsieieva // Вісник фармації. - 2017. - № 1. - С. 25-31.
Короткий огляд (реферат): Diabetes mellitus (DM) is one of the most common non-communicable diseases in the world. As evidenced by the UN resolution, DM is recognized as one of the most threatening diseases in the world. At present there are more than 382 million people with DM. In the EU almost 4-6 % of the population suffers from type 2 diabetes mellitus (DM 2). It should be noted that this disease occurs with an extremely high risk of complications, which lead to disability, morbidity and mortality of patients in this category. Aim. To substantiate the choice of components for introduction of a combined drug used for the treatment of DM 2. Materials and methods. The results of meta-analyses concerning medical information of the drug use when treating DM 2 were analyzed. Results and discussion. The results of the comparative studies of antidiabetic drugs were generalized; the expediency and rationality of the use of metformin as a drug with the proven efficacy and safety when treating DM 2 was revealed. Conclusions. The authors have proposed and substantiated the effectiveness of a new antidiabetic composition with two API: metformin (400 mg) and benfotiamine (20 mg). The new composition with metformin and benfotiamine has been confirmed by the pharmacological studies as a highly effective antidiabetic agent with a pronounced antioxidant effect and the ability to restore cellular energy deficiency.
Цукровий діабет (ЦД) є одним з найбільш поширених неінфекційних захворювань у світі. Як свідчить ре- золюція ООН, ЦД визнано однією з найбільш загрозливих хвороб у світі. На сьогодні зареєстровано понад 382 млн осіб, що хворіють на ЦД. У країнах ЄС майже 4-6 % населення страждають на ЦД 2 типу. Слід зауважити, що дане захворювання відзначається надзвичайно високим ризиком розвитку ускладнень, які призводять до втра- ти працездатності, інвалідизації та смертності хворих цієї категорії. Метою роботи є обґрунтування вибору компонентів для впровадження нового комбінованого лікарського засобу для лікування ЦД2. Матеріали та методи. Проаналізовані результати мета-аналізів стосовно медичної інформації застосуван- ня препаратів у лікуванні ЦД2. Результати та їх обговорення. Узагальнені результати порівняльних досліджень гіпоглікемічних препа- ратів, виявлено доцільність та раціональність застосування метформіну як ЛЗ з доведеною ефективністю та безпекою у лікуванні ЦД2. Висновки. Авторами запропонована та обґрунтована ефективність нової протидіабетичної композиції двох АФІ: метформіну (400 мг) і бенфотіаміну (20 мг). Нова композиція з включенням метформіну та бенфотіаміну підтверджена фармакологічними дослідженнями як високоефективний антидіабетичний засіб з вираженим анти- оксидантним ефектом і здатністю відновлювати клітинний енергодефіцит.
Сахарный диабет (СД) является одним из наиболее распространенных неинфекционных заболеваний в мире. Как свидетельствует резолюция ООН, СД признан одной из самых угрожающих болезней в мире. На сегодня зарегистрировано более 382 млн человек, страдающих СД. В странах ЕС почти 4-6% населения страдают СД 2 типа. Следует отметить, что данное заболевание протекает с чрезвычайно высоким риском развития ослож- нений, которые приводят к потере трудоспособности, инвалидизации и смертности больных этой категории. Целью работы было обоснование выбора компонентов для внедрения нового комбинированного лекарствен- ного средства для лечения СД2. Материалы и методы. Проанализированы результаты мета-анализов по медицинской информации при- менения препаратов в лечении СД2. Результаты и их обсуждение. Обобщены результаты сравнительных исследований противодиабетических препаратов, выявлена целесообразность и рациональность применения метформина как ЛС с доказанной эф- фективностью и безопасностью в лечении СД 2. Выводы. Авторами предложена и обоснована эффективность новой противодиабетической композиции двух АФИ: метформина (400 мг) и бенфотиамина (20 мг). Новая композиция с включением метформина и бенфотиами- на подтверждена фармакологическими исследованиями как высокоэффективное антидиабетическое средство с выраженным антиоксидантным эффектом и способностью восстанавливать клеточный энергодефицит.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12381
Розташовується у зібраннях:Вісник фармації. Архів статей 2010-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
97095-211227-1-PB.pdf453,11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.