Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12436
Название: Морфологічні дослідження гепатопротекторної дії нового рослинного засобу в умовах експериментального гепатиту, викликаного туберкулостатиками
Другие названия: Морфологические исследования гепатопротекторного действия нового растительного средства в условиях экспериментального гепатита, вызванного туберкулостатиками
Morphological study hepatoprotective action of new herbal preparation in conditions of experimental hepatitis induced by tuberculostatics
Авторы: Яковлєва, Л. В.
Геруш, О. В.
Лар’яновська, Ю. Б.
Міщенко, О. Я.
Iakovlieva, L. V.
Gerush, O.V.
Lar'yanovska, Yu. B.
Mіschenko, O. Ya.
Яковлева, Л. В.
Ключевые слова: морфологічні дослідження;гепатопротекторна дія;експериментальний гепатит, викликаний туберкулостатиками;tuberculostatics induced experimental hepatitis;morphological studies;hepatoprotective action
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Морфологічні дослідження гепатопротекторної дії нового рослинного засобу в умовах експериментального гепатиту, викликаного туберкулостатиками / Л. В. Яковлєва, О. В. Геруш, Ю. Б. Лар’яновська, О. Я. Міщенко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 6 (51). – С. 67-72.
Краткий осмотр (реферат): Мета дослідження – оцінка ефективності нового комплексного рослинного засобу гранул «ШКТ-2» за умов експериментального гепатиту, індукованого туберкулостатиками, за даними морфологічного дослідження. Проведено гістологічні дослідження печінки щурів з експериментальним гепатитом, викликаним внутрішньошлунковим введенням туберкулостатиків (ізоніазиду 50 мг/кг, рифампіцину 500 мг/кг та піразинаміду 1500 мг/кг) протягом 14 днів за умов застосування гранул «ШКТ-2» та препарату порівняння. Зразки печінки фіксували в 10 % розчині формаліну. Одну частину зразків зневоднювали в спиртах зростаючої міцності, заливали в целоїдин-парафін. Отримані з блоків зрізи фарбували гематоксиліном та еозином. Другу частину зразків різали на мікротомі, що заморожує, фарбували суданом IV для виявлення нейтральних жирів, проводили ШІК-реакцію за Мак-Манусом для виявлення глікогену. Перегляд мікропрепаратів проводили під мікроскопом Mikros 400 (Австрія). Встановлено, що в щурів з групи контрольної патології після введення туберкулостатиків частина гепатоцитів була мозаїчно збільшеною в розмірі. Встановлено зони некробіозу та некрозу клітин, порушення балкової структури органа, різну за виразністю лімфоїдно-клітинну інфільтрацію сполучної тканини окремих тріад та кровоносних судин, зниження вмісту глікогену в цитоплазмі гепатоцитів та пилоподібне накопичення нейтральних жирів у клітинах. Після введення гранул «ШКТ-2» незначна частина клітин була в стані некробіозу. Радіальна спрямованість тяжів гепатоцитів простежувалася більш чітко, ніж у печінці щурів контрольній патології. Жирова та вуглеводна дистрофія в печінці більшості щурів цієї групи була менш виразною. Препарат порівняння сприяв значному зменшенню ознак пошкодження тканини печінки сумішшю туберкулостатиків: прояви некробіозу гепатоцитів були відсутні, нормальна гістоархітектоніка печінкових балок була відновлена, накопичення глікогену в клітинах відбувалося рівномірно. Місцями була збережена дрібновакуольна жирова дистрофія гепатоцитів. Таким чином, гранули «ШКТ-2» сприяли зниженню рівня структурно-дистрофічних змін (некрозу, жирової та вуглеводної дистрофії), спричинених туберкулостатиками. За вираженістю нормалізувального впливу на структуру гепатоцитів гранули «ШКТ-2» не поступались препарату порівняння, що обґрунтовує перспективність їхнього подальшого вивчення та клінічного застосування.
Цель исследования – оценка эффективности нового комплексного растительного средства гранул «ЖКТ-2» в условиях экспериментального гепатита, индуцированного туберкулостатиками, по данным морфологического исследования. Проведены гистологические исследования печени крыс с экспериментальным гепатитом, вызванным внутрижелудочным введением туберкулостатиков (изониазида 50 мг/кг, рифампицина 500 мг/кг и пиразинамида 1500 мг/кг в течение 14 дней) в условиях применения гранул «ШКТ-2» и препарата сравнения. Образцы печени фиксировали в 10 % растворе формалина. Одну часть образцов обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации, заливали в целлоидин-парафин. Полученные из блоков срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Вторую часть образцов резали на замораживающем микротоме, окрашивали суданом IV для выявления нейтральных жиров, проводили ШИК-реакцию по Мак-Манусу для выявления гликогена. Просмотр микропрепаратов проводили под микроскопом Mikros 400 (Австрия). У крыс из группы контрольной патологии после введения туберкулостатиков часть гепатоцитов была мозаично увеличена в размере. Установлено нарушение балочной структуры органа, зоны некробиоза и некроза клеток, разную по выразительности лимфоидно-клеточную инфильтрацию соединительной ткани отдельных триад и кровеносных сосудов, снижение содержания гликогена в цитоплазме гепатоцитов и пылеподобное накопление нейтральных жиров в клетках. После введения гранул «ЖКТ-2» только незначительная часть клеток была в состоянии некробиоза. Радиальная направленность тяжей гепатоцитов прослеживалась более четко, чем в печени животных группы контрольной патологии. Жировая и углеводная дистрофия у большинства крыс была менее выраженной. Препарат сравнения способствовал значительному уменьшению признаков поражения ткани печени туберкулостатиками: проявления некробиоза гепатоцитов отсутствовали, была восстановлена нормальная гистоархитектоника печеночных балок, распределение гликогена в клетках было равномерным. Местами была сохранена крупновакуольная жировая дистрофия гепатоцитов. Таким образом, гранулы «ЖКТ-2» способствовали уменьшению уровня структурно-дистрофических изменений (некроза, жировой и углеводной дистрофии), вызванных туберкулостатиками. По выраженности нормализующего влияния на структуру гепатоцитов гранулы «ЖКТ-2» не уступали препарату сравнения, что обосновывает перспективность их дальнейшего изучения и клинического применения.
The aim of the stady was morphological evaluation of new herbal agent-granules «GIT-2» effectiveness in experimental hepatitis induced by tuberculostatics. Histological examination of rats liver with hepatitis induced by tuberculostatics (isoniazid 50 mg/kg, rifampicin 500 mg/kg, pyrazinamide 1500 mg/kg intragastrically 14 days) and under action of drugs. The samples of liver were fixed in 10 % formalin solution, dehydrated in alcohols and were embedded in celloidin-paraffin. One part of blocks were stained with hematoxylin and eosin, the second part of blocks were stained with sudan IV for neutral fats determination, for glycogen determination ShIK-reaction by MacManus was conducted. Micropreparations were studied with microscope Mikros 400 (Austria). It was shown that after administration of tuberculostatics the part of hepatocytes was increased in size. The sites of necrobiosis and necrosis cells, violation of beam body structure, lymphoid cell infiltration of the connective tissue of individual triads and blood vessels, reduction of glycogen in hepatocytes and accumulation of neutral fats in the cells were established. After administration of granules «GIT-2» only a small part of the cells were observed in necrobiosis state. Radial direction of hepatocytes strands was traced more clearly than in the control pathology. Fatty and carbohydrate dystrophy in the majority of rats was decreased. The reference drug reduced liver tissue damage: manifestations of hepatocytes necrobiosis were absent, normal liver histoarchitectonics of beams has been restored, distribution of glycogen in the cells were uniform. Fatty degeneration of hepatocytes was preserved in some places. Thus, granules «GIT-2» reduced structural and degenerative changes (necrosis, fatty and carbohydrate dystrophy) caused by tuberculostatics. Effect of «GIT-2» corresponds to classic hepatoprotector containing extracts of Fumaria officinalis and Silybum marianum fruits, that justifies the prospects of clinical use.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12436
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри клінічної фармакології ІПКСФ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Яковлева Ларьяновская Мищенко.pdf1,06 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.