Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13150
Title: Xімічні реакції ідентифікації фамотидину
Other Titles: Химические реакции идентификации фамотидина
Chemical reactions of famotidine identification
Authors: Литвиненко, Є. Ю.
Коноваленко, Є. В.
Мигаль, А. В.
Головченко, О. С.
Георгіянц, В. А.
Литвиненко, Е. Ю.
Коноваленко, Е. В.
Мигаль, А. В.
Головченко, О. С.
Георгиянц, В. А.
Lytvynenko, Ye. Yu.
Konovalenko, Ye. V.
Myhal, A. V.
Golovchenko, O. S.
Georgiyants, V. A.
Keywords: фамотидин;екстемпоральні лікарські засоби;ідентифікація;контроль якості;фамотидин;экстемпоральные лекарственные средства;идентификация;контроль качества;famotidine;extemporaneous drugs;identification;quality control
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Xімічні реакції ідентифікації фамотидину / Є. Ю. Литвиненко, Є. В. Коноваленко, А. В. Мигаль, О. С. Головченко, В. А. Георгіянц // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. - Вип. 26. – С. 354-360.
Abstract: Вступ. У світовій практиці ліків, що виготовляються в аптеках, лікарські форми, що містять фамотидин, препарат групи Н2-блокаторів гістамінових рецепторів, є одними із найбільш часто вживаних. Провідні фармакопеї пропонують для його ідентифікації фізичні методи аналізу, однак аптеки України, які виготовляють ЕЛЗ (екстемпоральні лікарські засоби), не можуть собі дозволити закупку та обслуговування коштовного обладнання. Мета. Виходячи із хімічної структури та фізичних властивостей фамотидину розглянути можливі методи ідентифікації фамотидину шляхом хімічної взаємодії, підібрати оптимальні умови їх проведення та зазначити найбільш характерні з них. Матеріали та методи. Об’єкт дослідження – субстанція фамотидину. Реактиви відповідають вимогам ДФУ. Результати. Встановлено, що оптимальними умовами проведення кольорових реакцій із солями важких металів, є попереднє розчинення АФІ у 0,1 М HCl, додавання по краплям розчину солі металу з наступним додаванням невеликої кількості 0,1 M NaOH. Випробуванням отримання плаву підтвердили наявність органічно зв’язаних S та N. Реакцією із α-нафтолом після окиснення підтвердили наявність гуанідинового залишку. Висновки. Запропоновані реакції є специфічними та можуть бути використані для ідентифікації фамотидину. У порівнянні із іншими сульфаніламідами, специфічними за утворюваними аналітичними ефектами для даної речовини є взаємодія CuSO4, CoCl2 в умовах 0,1 М НСl з наступним додаванням 0,1 М NaOH та характерні продукти розкладу фамотидину в результаті піролізу
Введение. В мировой практике лекарств, изготавливаемые в аптеках, одним из наиболее часто используемых являются лекарственные формы, содержащие фамотидин, препарат группы Н2-блокаторов гистаминовых рецепторов, есть одними из наиболее часто используемых. Ведущие фармакопеи предлагают для его идентификации физические методы анализа АФИ, но аптеки Украины, изготовляющие ЭЛС, не могут позволить закупку и обслуживание дорогостоящего оборудования. Цель. Исходя из химического строения и физических свойств фамотидина рассмотреть возможные методы идентификации путем химического взаимо- действия, подобрать оптимальные условия их проведения и обозначить наи- более характерные из них. Материалы и методы. Объект исследования – субстанция фамотидина. Реакти- вы соответствуют требованиям ГФУ. Результаты. Наиболее оптимальными условиями проведения цветных реакций c солями тяжелых металлов есть предварительное растворение АФИ в 0,1 М HCl, прибавление по каплям раствора соли металла с последующим прибавлением небольшого количества 0,1M NaOH. Испытанием получения плава подтвердили наличие органически связанных S и N. Реакцией с α-нафтолом после окисления подтвердили наличие гуанидинового остатка. Выводы. Предложенные реакции есть специфическими и могут быть исполь- зованы для идентификации фамотидина. В сравнении с другими сульфани- ламидами, специфическими по образующимся аналитическим эффектам для данной субстанции есть взаимодействие с CuSO4, CoCl2 в условиях 0,1 М НСl с последующим прибавлением 0,1 М NaOH и характерные продукти разложения фамотидина в результате пирролиза
Introduction. Famotidine is preparation of histamine H2-Antagonist. The dosage forms containing famotidine are one of the most commonly used in world practice of drugs prepared in the pharmacies. Leading pharmacopoeias offer physical methods of analysis for the identification of the API. But the pharmacies of Ukraine, which are producing extemporaneous preparations, cannot afford buying of the expensive equipment. Therefore, the aim of our research was to suggest the possible chemical methods of famotidine identification based on its chemical structure. Materials and methods. The object of study is the substance of famotidine. Reagents comply with the requirements of the SPhU. Results. The optimal conditions of the colour reactions with the heavy metal salts were the following: the API was dissolved in 0.1 M HCl, the metal salt solution was added to the result solution in drops, and then 0.1 M NaOH was added in a small amount. The test of obtaining of melt confirms the presence of organically bound S and N. The presence of guanidine residue was confirmed by the reaction with α-naphthol following oxidation. Conclusions. The proposed reactions are specific and may be used for identification of the famotidine. In comparison with other sulfonamides, analytical effects specific for this substance formed by due to interaction with CuSO4, CoCl2 in the conditions of 0.1 M HCl with following addition of 0.1 M NaOH and the characteristic decomposition products of famotidine as a result of pyrolysis
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13150
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
354-360.pdf301,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.