Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13417
Название: Study of the impact of introduction of employee benefits in pharmacy institution on incentive of pharmacy professionals
Другие названия: Дослідження впливу запровадження соціального пакету в аптечному закладі на мотивацію спеціалістів фармації
Исследование влияния внедрения социального пакета в аптечном учреждении на мотивацию специалистов фармации
Авторы: Заричковая, М. В.
Зарічкова, М. В.
Zarichkova, M. V.
Ключевые слова: pharmacy institution;social protection of pharmacy professionals;employee benefits;expert competence model;incentive;аптечний заклад;соціальний захист спеціалістів фармації;соціальний пакет;модель компетенції експертів;мотивація;аптечное учреждение;социальная защита специалистов фармации;социальный пакет;модель компетенции экспертов;мотивация
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Zarichkova, M. V. Study of the impact of introduction of employee benefits in pharmacy institution on incentive of pharmacy professionals / M. V. Zarichkova // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2017. - № 2. - С. 20-30.
Краткий осмотр (реферат): This article analyzes the significance of the employee benefits in pharmacy institutions and their impact on the incentive system of pharmacy professionals (PP). A study of implementation of employee benefits in the pharmacy institutions was conducted, it consisted of three phases. Usage of employee benefits abroad was analyzed at the first phase, and their variety and popularity among employees was also established. Analysis of employee benefits usage in Ukraine was conducted at the second phase, and the major problems of their implementation were also found out. The third phase was dedicated to the analysis of the employee benefits usage in the pharmacy institutions in Ukraine. As a part of this phase, a sociological study of 1000 PP was conducted in respect of major options of employee benefits, which they would like to have in their workplace; 170 experts were interviewed regarding the advices to implement employee benefits in the pharmacy institutions in Ukraine. "Model of the definition of expert "competence index" was developed and studied for the analysis of expert targeted assessments of employee benefits options for implementing in pharmacy institutions of different forms of ownership. Aim. To study the employee benefits influence on introduction in pharmacy institution on incentive of pharmacy professionals. Materials and methods. Methodical basis of this study is general scientific and applied scientific research methods, including: formal and logical one, method of expert assessments, system analysis, analogy and comparison methods, analysis of documents and results of sociological researches. Results. Current state of social security services of PP in Ukrainian pharmacy institutions and PP's basic needs, which can be implemented as options of employee benefits that can be used in pharmacy institutions of different forms of ownership were studied in order to improve incentive of the staff'. It has been found out that the introduction of employee benefits in a pharmacy institution have a positive impact on PP's incentive. "Model of the definition of expert "competence index" was developed and studied. Conclusions. It has been established that currently the system of PP's incentive in a pharmacy institution is inseparably associated with the introduction of employee benefits. It is proved that the introduction of a social package pharmacies have a positive impact on motivation SF and increasing effectiveness of social and interaction management pharmacies and SF.
Стаття присвячена аналізу значущості соціального пакету в аптечних закладах та його впливу на систему мотивації спеціалістів фармації (СФ). Проведено дослідження впровадження соціального пакету в аптечні заклади, яке складалось з трьох етапів. На першому етапі проаналізовано використання соціальних пакетів за кордоном та встановлена їх різноманітність і популярність серед працівників. На другому етапі проведено аналіз використання соціальних пакетів в Україні та виявлені основні проблеми їх впровадження. Третій етап був присвячений аналізу застосування соціальних пакетів в аптечних закладах України. В рамках цього етапу було проведено соціологічне дослідження 1000 СФ основних опцій соціального пакету, які б вони .хотіли мати за місцем роботи, та опитані 170 експертів щодо рекомендацій по імплементації соціальних пакетів в аптечні заклади України. Розроблена та опрацьована «Модель визначення «коефіцієнту компетентності» експерта» для аналізу експертних бажаних оцінок опцій соціальних пакетів для впровадження в діяльність аптечних закладів різної форми власності. Мета роботи - дослідження впливу запровадження соціального пакету в аптечному закладі на мотивацію спеціалістів фармації. Матеріали та методи. Методичною основою даного дослідження є загальнонаукові та прикладні наукові методи дослідження, в тому числі формально-логічний, метод експертних оцінок, системного аналізу, аналогії і порівняльний метод, аналіз документів і результатів соціологічних досліджень. Результати. Досліджено сучасний стан соціального забезпечення СФ в аптечних закладах України і основні потреби СФ, які можуть бути впроваджені як опції соціального пакету, що може бути застосовано в аптечних закладах різної форми власності для удосконалення мотивації персоналу. З'ясовано, що впровадження соціального пакету в аптечному закладі чинить позитивний вплив на мотивацію СФ. Розроблена та опрацьована «Модель визначення «коефіцієнту компетентності» експерта». Висновки. Встановлено, що на теперішній час нерозривно пов'язані між собою система мотивації СФ в аптечному закладі і запровадження соціального пакету. Доведено, що впровадження соціального пакету в аптечному закладі чинить позитивний вплив на мотивацію СФ і підвищує ефективність управління соціальною сферою та взаємодію керівництва аптечного закладу і СФ.
Данная статья посвящена анализу значимости социального пакета в аптечных учреждениях и его влияния на систему мотивации специалистов фармации (УФ). Проведено исследование внедрения социального пакета в аптечные учреждения, которое состояло из трех этапов. На первом этапе проанализировано использование социальных пакетов за рубежом и установлено их разнообразие и популярность среди работников. На втором этапе проведен анализ использования социальных пакетов в Украине и выявлены основные проблемы их внедрения. Третий этап был посвящен анализу применения социальных пакетов в аптечных учреждениях Украины. В рамках этого этапа было проведено социологическое исследование 1000 УФ относительно основных опций социального пакета, которые они хотели бы иметь по месту работы, и опрошены 170 экспертов относительно рекомендаций по имплементации социальных пакетов в аптечные учреждения Украины. Разработана и проработана «Модель определения «коэффициента компетентности» эксперта» для анализа экспертных желаемых оценок опций социальных пакетов для внедрения в деятельность аптечных учреждений различной формы собственности. Цель работы - исследование влияния внедрения социального пакета в аптечном учреждении на мотивацию специалистов фармации. Материалы и методы. Методической основой данного исследования являются общенаучные и прикладные научные методы исследования, в том числе формально-логический, метод экспертных оценок, системного анализа, аналогии и сравнительный метод, анализ документов и результатов социологических исследований. Результаты. Исследовано современное состояние социального обеспечения СФ в аптечных учреждениях Украины и основные потребности СФ, которые могут быть внедрены как опции социального пакета, который может быть применен в аптечных учреждениях различной формы собственности для совершенствования мотивации персонала. Выяснено, что внедрение социального пакета в аптечном учреждении имеет положительное влияние на мотивацию УФ. Разработана и проработана «Модель определения «коэффициента компетентности» эксперта». Выводы. Установлено, что в настоящее время неразрывно связаны между собой система мотивации УФ в аптечном учреждении и внедрения социального пакета. Доказано, что внедрение социального пакета в аптечном учреждении имеет положительное влияние на мотивацию УФ и повышает эффективность управления социальной сферой и взаимодействие руководства аптечного учреждения и УФ.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13417
Располагается в коллекциях:Навчальні матеріали кафедри УЕФ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Study of the impact of introduction.pdf744,46 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.