Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13693
Название: Морфолого-анатомічне дослідження листків стевії (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemslеy)
Другие названия: Morphological and anatomical study of stevia leaves (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsley)
Морфолого-анатомическое исследование листьев стевии (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemslеy)
Авторы: Гудзь, Н. А.
Марчишин, С. М.
Сіра, Л. М.
Демидяк, О. Л.
Hudz, N. A.
Marchyshyn, S. M.
Sira, L. M.
Demydiak, O. L.
Гудзь, Н. А.
Марчишин, С. М.
Серая, Л. М.
Демидяк, О. Л.
Ключевые слова: стевія медоносна;морфолого-анатомічний аналіз;листки;Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsley;morphological and anatomical analysis;leaves;стевия медоносная;морфолого-анатомический анализ;листья
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Морфолого-анатомічне дослідження листків стевії (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemslеy) / Н. А. Гудзь, С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, О. Л. Демидяк // Український біофармацевтичний журнал. - 2017. - № 4. - С. 40-45.
Краткий осмотр (реферат): Актуальність. Стевія медоносна – Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemslеy – багаторічна трав’яниста рослина, яка походить з Парагваю та Південної Бразилії. В Україні рослина культивується. Стевія – натуральний низькока- лорійний замінник цукру з широким спектром лікувально-профілактичних властивостей. Її використовують як гіпоглікемічний, антиканцерогенний, антиоксидантний, бактерицидний, противовірусний, протизапальний та антигіпертензивний засіб. Мета роботи. Метою наших досліджень було проведення аналізу морфолого-анатомічної будови листків стевії медоносної. Матеріали та методи. Листки стевії заготовляли на науково-дослідній ділянці відділу культурної флори Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України під час масового цвітіння рослини у 2016 році. Виготовлення мікропрепаратів проводили за загальноприйнятими методами. Використовували мікроскоп МС 10 (окуляри Х5, Х10, 15, об’єктиви Х10, Х40). мікрофотографії зроблені фотокамерою Sаmsung PL50. Проаналізова- ні препарати епідерми з поверхні (край, середня частина верхніх і нижніх боків листкової пластинки, її поперечний зріз), поперечні зрізи черешка. Результати та їх обговорення. Морфологічна будова. Листки супротивні, короткочерешкові без при- листків, ланцето- або яйцеподібні з пилчастим краєм, дещо загорнутим донизу. Жилкування перисто-сітчасте. Листок опушений, рясніше на нижньому боці, над жилками та по краю листкової пластинки. Більше опушені листки верхівкової формації рослини. Колір листкової пластинки зверху зелений, знизу – дещо світліший. Смак солодкий, пряний з дещо гіркуватим присмаком. Запах приємний, ароматний. Мікроскопічний аналіз. Епідер- ма листкової пластинки з багатоклітинними покривними волосками та залозками. Клітини верхньої епідерми з тонкими звивистими стінками, продихів небагато, анізоцитного типу. Багато простих волосків різної товщини і довжини. Клітини нижньої епідерми звивистостінні зі штрихуватою кутикулою, багато продихів. Анатомічна будова пластинки амфістоматична, дорзовентральна. На поперечних зрізах черешок овальний з незначною ви- їмкою з адаксіального боку та з маленькими бічними крильцями. Основну площу черешка займає паренхіма. Провідну систему черешка складає 5 округлих провідних пучків: один центральний, 2 бічних приблизно такого ж розміру та 2 дрібних, розташованих ближче до крилець черешка. Пучки колатеральні з невеликою ділянкою дрібноклітинної флоеми без механічних елементів. Епідерма черешка з волосками і залозками. Висновки. На основі макро- і мікроскопічного аналізу встановлені основні діагностичні морфологічні та анатомічні ознаки листків стевії медоносної, які використані при складанні проекту методик контролю якості (МКЯ) на нову лікарську рослинну сировину «Стевії листки».
Topicality. Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsley is a perennial plant that originates from Paraguay and southern Brazil. In Ukraine the plant is cultivated. Stevia is a natural low-calorie sweetener with a wide range of health care properties. It is used as a hypoglycemic, anticarcinogenic, antioxidant, bactericidal, antiviral, anti-inflammatory and antihypertensive agent. Aim. The aim of our study was to analyse the morphological and anatomical structure of Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsley leaves. Materials and methods. Stevia leaves were harvested on the research area of the cultural flora department of M. M. Gryshko National botanical garden NАS of Ukraine during the mass blossoming of plants in 2016. Specimens production was carried out by conventional methods. We used a microscope MC 10 (glasses X5, X10, 15, lenses X10, X40). Photomicrographs were made with a camera Samsung PL50. We analysed the agents of epidermis from the surface (edge, the middle of the upper and lower sides of the leaf blade, its cross cut), cross cuts of a petiole. Results and discussion. Morphological structure: leaves are opposite, short, without stipules, lanceolate or ovoid, with a serrated edge, gently wrapped down. Reticulated nervation. The leaf is more pubescent on the lower side, over the nerves and along the edge of the leaf blade. The leaves are more pubescent on the top of the plant. The colour of the leaf blade on top is green and on bottom is a little lighter. The taste is sweet, spicy with a slightly bitter aftertaste. The smell is pleasant, fragrant. Microscopic analysis: epidermis of a leaf blade is covered with multicellular hairs and glands. The cells of the upper epidermis are with thin, sinuous walls, few stomata, anisocytic type. Many simple hairs of different thickness and length. The cells of the lower epidermis have sinuous walls and stroke cuticle, many stomata. The anatomical structure of the blade is amfistomatic, dorsiventral. On cross cuts the petiole is oval, with a small notch on the adaxial side and with small side wings. The main area of the petiole takes parenchyma. The leading system of the petiole consists of five rounded vascular bundles: one central, two lateral of about the same size and two small, located closer to the wings of the petiole. Bundles are collateral, with a small area of the phloem, small, without the mechanical elements. The epidermis of a petiole is with hairs and glands. Conclusions. The main morphological and anatomical characteristics of Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsley leaves were found on the basis of macro and microscopic analysis, that were used during the drafting of the quality control methods project on a new herb “Stevia leaves”.
Актуальность. Стевия медоносная – Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemslеy – многолетнее травянистое рас- тение, которое происходит из Парагвая и Южной Бразилии. В Украине растение культивируется. Стевия – на- туральный низкокалорийный заменитель сахара с широким спектром лечебно-профилактических свойств. Ее используют как гипогликемическое, антиканцерогенное, антиоксидантное, бактерицидное, противовирус- ное, противовоспалительное и гипотензивное средство. Цель работы. Целью наших исследований было проведение анализа морфолого-анатомического строения листьев стевии медоносной. Материалы и методы. Листья стевии заготавливали на научно-опытном участке отдела культурной фло- ры Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко НАН Украины во время массового цветения расте- ния в 2016 году. Изготовление микропрепаратов проводили по общепринятым методам. Использовали микро- скоп МС 10 (очки Х5, Х10, 15, объективы Х10, Х40). Микрофотографии сделаны фотокамерой Sаmsung PL50. Проанализированы препараты эпидермиса с поверхности (край, средняя часть верхней и нижней сторон листо- вой пластинки, ее поперечный срез), поперечные срезы черешка. Результаты и их обсуждение. Морфологическое строение. Листья супротивные короткочерешковы, без при- листников, ланцето- или яйцевидные с пильчатым, слегка завернутым вниз краем. Жилкование перисто-сетча- тое. Лист опушенный, обильно на нижней стороне, над жилками и по краю листовой пластинки. Более опуше- ны листья верховой формации растения. Цвет листовой пластинки сверху зеленый, снизу – несколько светлее. Вкус сладкий, пряный с несколько горьковатым привкусом. Запах приятный, ароматный. Микроскопический анализ. Эпидермис листовой пластинки с многоклеточными покровными волосками и железками. Клетки верхнего эпидермиса с тонкими, извилистыми стенками, устьиц немного анизоцитного типа. Много простых волосков разной толщины и длины. Клетки нижнего эпидермиса с извилистыми стенками и штриховатой кутикулой, устьиц много. Анатомическое строение пластинки амфистоматическое, дорзовентральное. На по- перечных срезах черешок овальный, с незначительной выемкой с адаксиальной стороны и маленькими боко- выми крылышками. Основную часть черешка занимает паренхима. Проводящую систему черешка составляет 5 округлых проводящих пучков: один центральный, 2 боковых примерно такого же размера и 2 мелких, распо- ложенных ближе к крылышкам черешка. Пучки коллатеральные с небольшим участком мелкоклеточной флоэмы без механических элементов. Эпидермис черешка с волосками и железками. Выводы. На основе макро- и микроскопического анализа установлены основные диагностические морфо- логические и анатомические признаки листьев стевии медоносной, которые использованы при составлении проекта методик контроля качества (МКЯ) на новое лекарственное растительное сырье «Стевии листья».
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13693
Располагается в коллекциях:Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
108877-231033-1-PB.pdf2,22 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.