Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16428
Название: Аналітичний огляд проведення ліцензійних іспитів в зарубіжних країнах та в Україні
Другие названия: Analytical review of licensing examinations in foreign countries and in Ukraine
Аналитический обзор проведения лицензионных экзаменов в зарубежных странах и в Украине
Авторы: Пімінов, О. Ф.
Великий, Д. Л.
Огарь, С. В.
Глущенко, А. В.
Шульга, Л. І.
Пиминов, А. Ф.
Piminov, O. F.
Velikiy, D. L.
Ogar, S. V.
Glushchenko, А. V.
Шульга, Л. И.
Shulga, L. I.
Ключевые слова: ліцензійний іспит;закордонний досвід;тестування;«Крок 1, 2, 3 Фармація»;провізори-інтерни;оцінка знань;licensing exam;foreign experience;“Krok 1, 2, 3 “Pharmacy”;pharmacists-interns;assessment of knowledge;integrate;лицензионный экзамен;зарубежный опыт;тестирование;«Крок 1, 2, 3 Фармация»;провизоры-интерны;оценка знаний
Дата публикации: 2018
Библиографическое описание: Аналітичний огляд проведення ліцензійних іспитів в зарубіжних країнах та в Україні / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, С. В. Огарь, А. В. Глущенко, Л. І. Шульга // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2018. - № 3. - С. 20-25. doi : 10.24959/uekj.18.18
Краткий осмотр (реферат): Система ліцензійних інтегрованих тестових іспитів є комплексом засобів стандартизова- ної діагностики рівня професійної компетентності, що введена в Україні як форма незалежно- го оцінювання здобувачів вищої освіти за галуззю знань «Охорона здоров’я». Метою роботи є вивчення та узагальнення досвіду зарубіжних країн у проведенні ліцен- зійних іспитів, їх місії, умов, структури та регламенту проведення, а також розгляд запрова- дження системи ліцензійних іспитів в Україні. Результати. Проаналізована система ліцензійних іспитів у країнах: США, Канаді, Великій Британії, Чехії, Польщі; визначено, що Канада та Чехія мають у структурі іспиту практичну і теоретичну частини і необмежений час на його складання; США, Велика Британія та Польща ліцензійним іспитом визначають компетентності для вирішення практичних питань фармації. Проведення ліцензійних іспитів покладене на національні ради з фармації або фармацевтичні асоціації. Ліцензійний іспит в Україні містить три складові: «Крок 1 Фармація» – проводиться з фундаментальних дисциплін, вимірює показники якості базової вищої освіти, «Крок 2 Фар- мація» – є частиною Державної атестації і визначає показники якості фахової складової вищої освіти та «Крок 3 Фармація» – базується на програмі підготовки в інтернатурі і встановлює рівень професійної компетентності провізора-інтерна. Відрізняється і критерій складання: у США та Канаді результат «склав» визначається на рівні 50 % правильних відповідей, а у Вели- кій Британії та Польщі становить 55 % і 56 % відповідно, в Україні становить 60,5 % для «Крок 1, 2 Фармація» та 70,5 % для «Крок 3 Фармація». Висновки. Тест як інструмент вимірювання навчальних досягнень, використовується у багатьох країнах світу і належить до основних понять педагогічної діагностики. Крім того, загальнодержавний ліцензійний тестовий іспит для майбутніх фармацевтів у жодній країні на етапі додипломного навчання не проводиться; в Україні «Крок 1 Фармація» студенти скла- дають після закінчення 3-го курсу, та «Крок 2 Фармація» на 5-му курсі у структурі державної атестації; за кордоном ліцензійні іспити проводяться профільними структурами, як правило, фармацевтичними асоціаціями або радами, в Україні – Центром тестування при Міністерстві охорони здоров’я; закордонні фахівці зазвичай мають один ліцензійний іспит, в Україні їх проводиться три впродовж всього терміну навчання.
The system of integrate licensing test exams is a complex of means of standardized diagnostics of a professional level competence that are introduced in Ukraine as a form of students’ independent evaluation studying in the «Healthcare» knowledge branch. Aim. To study and summarize the best foreign countries practice in conducting licensing exams, their mission, conditions, structure and time-limit which may be regarded as a system of integrated licensing exams in Ukraine Results. In some countries the system of licensing exams was analyzed: the USA, Canada, the UK, Czech Republic, Poland; it was found that in Canada and Czech Republic the structure of licensing exam includes theoretical and practical parts and time for its delivery is not limited; the US, the UK and Poland determine the level of competence in solving pharmaceutical practical tasks by licensing exam. Lincensing exams are conducted by National councils of pharmacy or pharmacy associations. The licensing exam in Ukraine consists of three parts: «Krok 1 «Pharmacy» which is conducted in disciplines of fundamental training, shows the quality indicators of basic higher education, “Krok 2 “Pharmacy” is a part of State certification and determines the quality indicators of higher education professional component and “Krok 3 “Pharmacy” is based on training program in internship and set up the level of professional competence of pharmacist-intern. In the USA and Canada the result of exam “pass” is determined by the criterion of 50 % of correct answers and in the UK and Poland it is consist of 55 % and 56 % respectively, in Ukraine the exam criterion is 60,5 % for “Krok 1, 2 “Pharmacy” and 70,5 % for “Krok 3 “Pharmacy”. Conclusions. The test, as an instrument for educational outcomes measuring, is used in many countries of the world and belongs to the basic concepts of pedagogical diagnostics. In addition, the national integrate licensing test exam for pharmacists is not conducted at the undergraduate level in any country; in Ukraine, “Krok 1 “Pharmacy” is passed after the third year of studying and “Krok 2 “Pharmacy” – after the 5th year of studying in the structure of State certification; abroad, licensing exams, as a rule, are conducted by specialized structures, generally, they are provided by pharmaceutical associations or councils, in Ukraine – by the Testing Center which is attached under the Ministry of Healthcare; foreign specialists pass one licensing exam, in Ukraine – three exams throughout the entire period of study.
Система лицензионных интегрированных тестовых экзаменов является комплексом средств стандартизованной диагностики уровня профессиональной компетентности, которые вне- дрены в Украине как форма независимой оценки студентов, обучающихся в отрасли знаний «Здравоохранение». Цель работы состоит в изучении и обобщении передового опыта зарубежных стран в проведении лицензионных экзаменов их миссии, условий, структуры и регламента проведе- ния, а также рассмотрение внедрения системы лицензионных экзаменов в Украине. Результаты. Проведен анализ системы лицензионных экзаменов в странах: США, Канада, Великобритания, Чехия, Польша; установлено, что в Канаде и Чехии структуру лицензионно- го экзамена составляет теоретическая и практическая составляющие и время для его сдачи не ограничивается; США, Великобритания и Польша лицензионным экзаменом определяют уровень владения компетентностями для решения практических задач фармации. Проводят лицензионные экзамены национальные советы по фармации или фармацевтические ассоци- ации. Лицензионный экзамен в Украине состоит из трех частей: «Крок 1 Фармация» прово- дится по дисциплинам фундаментальной подготовки, измеряет показатели качества базового высшего образования, «Крок 2 Фармация» является частью Государственной аттестации и определяет показатели качества профессиональной составляющей высшего образования и «Крок 3 Фармация» базируется на программе подготовки в интернатуре и устанавливает уро- вень профессиональной компетентности провизора-интерна. Отличается и критерий сдачи: в США и Канаде критерий «сдано» определяется 50 % правильных ответов, а в Великобритании и Польше составляет 55 % и 56 % соответственно, в Украине составляет 60,5 % для «Крок 1, 2 Фармация» и 70,5 % для «Крок 3 Фармация». Выводы. Тест как инструмент измерения учебных результатов используется многими стра- нами мира и принадлежит к основным понятиям педагогической диагностики. Кроме этого, общегосударственный лицензионный тестовый экзамен для специалистов фармации ни в од- ной стране на этапе додипломного образования не проводится; в Украине «Крок 1 Фармация» проводится после окончания 3-го курса и «Крок 2 Фармация» на 5-м курсе в структуре госу- дарственной аттестации; за рубежом лицензионные экзамены проводятся профильными струк- турами, как правило, фармацевтическими ассоциациями или советами, в Украине – Центром тестирования при Министерстве здравоохранения; за рубежом специалисты сдают один ли- цензионный экзамен, в Украине – три на протяжении всего срока обучения.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16428
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ
Наукові публікації О. Ф. Пімінова
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
139855-306871-1-PB.pdf235,75 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.