Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1665
Название: Організаційне забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах впровадження правил належної виробничої практики
Другие названия: Организационное обеспечение управления трудовым потенциалом фармацевтических предприятий в условиях внедрения правил надлежащей производственной практики
Оrganizational support of the labor potential of pharmaceutical companies in the implementation of Good Manufacturing Practice
Авторы: Посилкіна, О. В.
Posilkina, O. V.
Братишко, Ю. С.
Посылкина, О. В.
Bratishko, Y. S.
Братішко, Ю. С.
Ключевые слова: трудовий потенціал;трудовой потенциал;labor potential;належна виробнича практика;надлежащая производственная практика;Good Manufacturing Practices
Дата публикации: 2008
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Організаційне забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах впровадження правил належної виробничої практики: метод. реком. / О. В. Посилкіна, Ю, С. Братішко. - Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
Краткий осмотр (реферат): У сучасних умовах функціонування ФП важливого значення набуває ефек-тивність використання наявного на них ТП. Ступінь ефективності використання ТР значною мірою залежить від рівня організації процесу управління ними. Ефективність системи управління ТП залежить від якості документального за-безпечення цього процесу, тобто від наявності відповідних Положень, ПІ та ІПІ, від рівня деталізації розроблених КП та СРМ, які регламентують управлін-ня персоналом за всіма напрямками, а також від оптимальності організаційної структури управління персоналом на ФП. Актуальними проблемами управління ТП на ФП сьогодні є відсутність служби, яка б координувала всі аспекти управ-ління ТР; недосконалість існуючих Положень про відділ кадрів, організації і оплати праці, охорони праці та інші, які на більшості досліджуваних ФП не ві-дображають реальний обсяг робіт, виконуваних вказаними підрозділами, та мають певне дублювання функцій. Дослідження показали, що на деяких ФП відсутні ПІ та ІПІ за багатьма посадами, що унеможливлює проведення якісно-го контролю за виконанням працівниками своїх функцій. Регламентація проце-су управління ТР зведена до існування небагатьох КП та СРМ за напрямками прийому, звільнення та навчання працівників; не регламентованими залиша-ються процеси мотивації, соціального забезпечення працівників, управління рухом персоналу та його ротацією, регулювання внутрішньо групових відно-син, управління конфліктами, соціально-психологічна діагностика, маркетинг персоналу та інші. Ці проблеми можливо вирішити шляхом удосконалення ор-ганізаційного забезпечення процесу управління ТП на ФП. Методичні рекомендації спрямовані на удосконалення системи організа-ційного забезпечення процесу управління ТП ФП. Методичні рекомендації ви-даються вперше та призначені для керівників ФП, керівників та фахівців відді-лів кадрів та інших кадрових служб ФП, відділів організації і оплати праці, від-ділів забезпечення якості та валідації, а також інших спеціалістів у сфері управ-ління персоналом в системі охорони здоров’я України.
В современных условиях функционирования ФП важное значение приобретает эффектив-ность использования имеющегося на них ТП. Степень эффективности использования ТР в значительной степени зависит от уровня организации процесса управления ими. Эффективность системы управления ТП зависит от качества документального обес-печение этого процесса, т.е. от наличия соответствующих Положений, ПИ и ИПИ, от уровня детализации разработанных КП и СРМ, регламентирующих управленческих ния персоналом по всем направлениям, а также от оптимальности организационной структуры управления персоналом на ФП. Актуальными проблемами управления ТП на ФП сегодня является отсутствие службы, которая бы координировала все аспекты управ-ления ТР; несовершенство существующих Положений об отделе кадров, организации и оплаты труда, охраны труда и другие, которые в большинстве исследуемых ФП не ви-дображають реальный объем работ , выполняемых указанными подразделениями, и имеют определенное дублирование функций. Исследования показали, что на некоторых ФП отсутствуют ПИ и ИПИ по многим должностям, что делает невозможным проведение качественно-го контроля за выполнением работниками своих функций. Регламентация проце-су управления ТР сведена к существованию немногих КП и СРМ по направлениям приема, увольнения и обучение сотрудников; не регламентированными остается-ются процессы мотивации, социального обеспечения работников, управление движением персонала и его ротацию, регулирование внутригрупповых отно-сын, управления конфликтами , социально-психологическая диагностика, маркетинг персонала и другие. Эти проблемы можно решить путем усовершенствования ор-ганизацийного обеспечения процесса управления ТП на ФП. Методические рекомендации направлены на совершенствование системы организа-ции обеспечения процесса управления ТП ФП. Методические рекомендации вы-даются впервые и предназначены для руководителей ФП, руководителей и специалистов ВФА-лов кадров и других кадровых служб ФП, отделов организации и оплаты труда, от-дилив качества и валидации, а также других специалистов в сфере управ-ления персоналом системе здравоохранения Украины.
In the operating conditions of AF importance becomes effective use of existing ity of these systems. The degree of efficiency of TP largely depends on the level of process management. Performance Management System TS depends on the quality of the documentary for maintenance of this process is the availability of relevant provisions, PI and IPI, the level of detail developed CP and CPM, which regulate the management-ing staff in all areas, as well as optimal organizational structure of personnel management for AF. Topical problems of TP on AF today is the lack of service that would coordinate all aspects of management of TP; imperfection existing provisions of the personnel department, organization and remuneration, occupational safety and others that in most studied AF is Bi-dobrazhayut actual amount of work performed by specified units, and have some overlapping functions. Studies have shown that some AF no PI and FPI in many positions, making it impossible to conduct high-quality first enforcement employees of its functions. Regulation of processes-su of TR is reduced to the existence of the few MP and CPM in areas of reception, dismissal and training employees; not regulated remains them-selves with the processes of motivation, social welfare workers, traffic control personnel, and its rotation, internal control group relations, conflict management social and psychiatric diagnosis, marketing personnel and others. These problems can be solved by improving Organisational support the management of TP on AF. Guidelines aimed at improving organizational tion of the management of TP AF. Guidelines are given for the first time you, and are intended for managers of AF, managers and professionals viddi Liv-personnel and other HR services PT, parts of the organization and pay, on-units of quality assurance and validation, and other specialists in the management of personnel in health care system in Ukraine.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1665
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри управлiння та економiки пiдприємства

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
МЕТОДИЧКА 2 ВСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.doc1,87 MBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.