Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16820
Title: Вивчення впливу вагових коефіцієнтів на прогностичну валідність конкурсного бала вступників галузі знань «Охорона здоров’я»
Other Titles: Изучение влияния весовых коэффициентов на прогностическую валидность конкурсного балла поступающего в области знаний «Здравоохранение»
Study of the influence of employed coefficients on prognostic duration of the competitive balance of health development participants
Authors: Котвіцька, А. А.
Живора, Н. В.
Погорєлов, С. В.
Красовський, І. В.
Віслоус, О. О.
Kotvitska, A. A.
Zhivora, N. V.
Pogorelov, S. V.
Krasovsky, I. V.
Vislous, O. А.
Котвицкая, А. А.
Живора, Н. В.
Погорелов, С. В.
Красовский, И. В.
Вислоус, О. А.
Keywords: прогностична валідність;здобувач вищої освіти;конкурсний бал;результати ЗНО;предиктор успішності;вступник;прогностическая валидность;соискатель высшего образования;конкурсный балл;результаты ВНО;предиктор успешности;поступающий;prognostic validity;student of higher education;competition score;outcomes results;predictor of success;admission
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Вивчення впливу вагових коефіцієнтів на прогностичну валідність конкурсного бала вступників галузі знань «Охорона здоров’я» / А. А. Котвіцька, Н. В. Живора, С. В. Погорєлов, І. В. Красовський, О. О. Віслоус // Фармацевтичний часопис. - 2017. - № 4. - C. 129-135.
Abstract: Мета роботи. Вивчення впливу вагових коефіцієнтів на прогностичну валідність конкурсного бала шляхом математичного обґрунтування оптимальних значень, що забезпечують максимальну валідність конкурсного відбору. Матеріали і методи. Проведено дослідження успішності здобувачів вищої освіти першого курсу денної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація». Оцінку сили лінійного взаємозв’язку між конкурсним балом (та його складовими) і показниками поточної успішності здобувачів вищої освіти проводили за допомогою розрахунку коефіцієнта кореляції за Пірсоном. Статистичну обробку проведено з використанням Microsoft Excel. Результати й обговорення. У статті розглянуто можливість і допустимість використання результатів ЗНО для виявлення вступників, які зможуть успішно продовжити навчання у вищій школі. Запропоновано математично обґрунтовані рекомендації щодо підвищення якості конкурсного відбору для виявлення вступників та їх потенціалу для вивчення. Рекомендації основані на статистичному аналізі даних про успішність здобувачів вищої освіти першого курсу навчання спеціальності 226 «Фармація» галузі знань «Охорона здоров’я», що вступили до Національного фармацевтичного університету (НФаУ) у 2015 році, в зіставленні з конкурсним балом. Доведено, що цілеспрямовано змінюючи вагові коефіцієнти, які використовуються при розрахунку конкурсного бала, ВНЗ може позитивно впливати на якісний склад здобувачів вищої освіти. Отримано значення вагових коефіцієнтів, при яких досягається максимальна валідність конкурсного відбору. Висновки. За результатами дослідження встановлено силу кореляційного зв’язку між конкурсним балом вступника та поточною успішністю здобувача вищої освіти під час першого та другого семестрів навчання.
Цель работы. Изучение влияния весовых коэффициентов на прогностическую валидность конкурсного балла путем математического обоснования с последующим определением их оптимальных значений, что обеспечивает максимальную валидность конкурсного отбора. Материалы и методы. Проведено исследование успешности соискателей высшего образования первого курса дневной формы обучения по специальности 226 «Фармация». Оценка силы линейной взаимосвязи между конкурсным баллом (и его составляющими) и показателями текущей успеваемости соискателей высшего образования проводилась с помощью расчета коэффициента корреляции по Пирсону. Статистическая обработка проведена с использованием Microsoft Excel. Результаты и обсуждение. В статье рассматривается возможность и допустимость использования результатов ВНО для выявления поступающих, которые смогут успешно продолжить обучение в высшей школе. Предложено математически обоснованные рекомендации по повышению качества конкурсного отбора для выявления поступающих и их потенциала относительно обучения. Рекомендации основаны на статистическом анализе данных об успеваемости соискателей высшего образования первого курса обучения специальности 226 «Фармация» отрасли знаний «Здравоохранение», вступивших в Национальный фармацевтический университет (НФаУ) в 2015 году в сравнении с конкурсным баллом. Доказано, что целенаправленно изменяя весовые коэффициенты, используемые при расчете конкурсного балла, вуз может положительно влиять на качественный состав соискателей высшего образования. Получены значения весовых коэффициентов, при которых достигается максимальная валидность конкурсного отбора. Выводы. По результатам исследования установлено силу корреляционной связи между конкурсным баллом поступающего и текущей успеваемостью соискателя высшего образования во время первого и второго семестров обучения.
The aim of the work. Studуing the influence of weight coefficients on the prognostic validity of the competition score; by means of mathematical substantiation the optimal values of these coefficients are determined, which will ensure the maximum validity of competitive selection. Materials and Methods. The study of the success of higher education students of the first year of full-time education by specialty 226 «Pharmacy» was conducted. The estimation of the linear interconnection power between the competition score (and its components) and the indicators of the current success of higher education was obtained by calculating the Pearson correlation coefficient. Statistical processing is done using Microsoft Excel. Results and Discussion. The article examines the possibility and feasibility of using the results of external testing to identify entrants who can successfully continue their studies at a higher school. The mathematically based recommendations for improving the quality of competitive selection for identifying entrants who will be able to successfully study at higher educational institutions are offered. The recommendations are based on a statistical analysis of the data on the success of higher education students of the first year of specialization 226 «Pharmacy» in the field of knowledge «Health», entered the National Pharmaceutical University (NUPh) in 2015 in comparison with the competition point. It has been proved that by purposefully changing the weighting factors used in the calculation of the competition, the university can positively influence the qualitative composition of higher education graduates. The value of weight coefficients, at which the maximum validity of competitive selection is achieved, is obtained. Conclusions. According to the results of the study, the correlation between the competition score of the student and the current achievement of the applicant of higher education during the first and second semester of the study was established.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16820
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри соціальної фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document(1).pdf363,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.