Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1789
Title: Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є. К. Рєдіна (1863-1908 рр.)
Other Titles: Жизнь, общественная деятельность и научно-историческое наследие профессора Харьковского университета Е. К. Редина (1863-1908 гг.)
Life, social activities, and scientific-historical heritage of Kharkov University Professor Y. K. Redin (1863-1908)
Authors: Філіппенко, Р. І.
Филиппенко, Р. И.
Filippenko, R. I.
Keywords: Є. К. Рєдін;історіографія;Харківське історико-філологічне товариство;Харківське товариство поширення в народі грамотності;Е. К. Редин;историография;Харьковское историко-филологическое общество;Харьковское общество распространения в народе грамотности;Y. K. Redin;Kharkov Historic-Philological Society;Kharkov Society of People’s Literacy Dissemination
Issue Date: 2004
Publisher: Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Bibliographic description (Ukraine): Філіппенко, Р. І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є. К. Рєдіна (1863-1908 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : спец. 07.00.06 – "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни" / Р. І. Філіппенко. - К., 2004. - 20 с.
Abstract: Автореферат дисертації, що є першим в українській історіографії комплексним дослідженням громадської та науково-історичної діяльності українського та російського історика, професора Харківського університету Єгора Кузьмича Рєдіна. У праці проаналізовано стан вивчення проблеми, використано широке коло джерел, які різнобічно розкривають життя і діяльність вченого. У дисертації аналізується коло наукових інтересів історика, висвітлюється його робота в Харківському історико-філологічному товаристві, внесок вченого в підготовку та роботу ХІІ та наступних Археологічних з’їздів, відзначається діяльність Є.К. Рєдіна як завідувача Музею витончених мистецтв та старожитностей, а також констатується, що Є.К. Рєдін багато зробив для розвитку вітчизняної історичної науки. Вчений займався вивченням пам’яток візантійської й давньоруської культури. Багато часу й сил Є.К. Рєдін приділяв дослідженню церковних пам’ятників Слобожанщини. Він один з перших звернувся до наукового вивчення українського іконопису. Значну увагу в дисертації приділено громадській діяльності Є.К. Рєдіна, зокрема його роботі у Харківському товаристві поширення в народі грамотності.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1789
Appears in Collections:Автореферати дисертацій кафедри українознавства та латинської мови
Наукові публікації кафедри філософії та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Філіппенко.doc163,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.