Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18985
Title: Методичні рекомендації та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів заочного відділення спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація»
Other Titles: Методические рекомендации и задания к контрольным работам по дисциплине «Медицинское и фармацевтическое товароведение» для студентов заочного отделения специальностей «Фармация» и «Клиническая фармация»
Authors: Баранова, І. І.
Коваленко, Св. М.
Баранова, И. И.
Коваленко, Св. Н.
Baranova, I. I.
Kovalenko, Sv. M.
Keywords: товарознавчий аналіз;медичні вироби;прилади, апарати;готові лікарські засоби;класифікація;кодування;нормативна документація;пакування;маркування;зберігання;товароведческий анализ;медицинские изделия;приборы;аппараты;готовые лекарственные средства;классификация;кодирование;нормативная документация;упаковки;маркировки;хранения;commodity analysis analysis;medical products;devices;apparatus;finished pharmaceuticals;classification;coding;normative documentation;packaging;marking;storage
Issue Date: 2013
Bibliographic description (Ukraine): Баранова, І. І. Методичні рекомендації та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів заочного відділення спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація» / І. І. Баранова, Св. М. Коваленко. – Харків : Вид-во НФаУ, 2013. – 60 с.
Abstract: Дисципліна «Медичне та фармацевтичне товарознавство»є професій-но-орієнтованою дисципліноюз підготовки провізорів до виконання профе-сійних товарознавчих функцій, пов'язаних із забезпеченням лікувально-профілактичних установ та населення лікарськими засобами та виробами ме-дичної призначення, а також навчання клінічних провізорів навичкам пово-дження з медичними інструментами, приладами та устаткованнямта питанням впливу на медичні та фармацевтичні товари температури, вологості, різнихга-зів та повітря, світлового випромінювання, мікроорганізмів. Лікарські препаратита вироби медичного призначення є специфічним товаром і на них, безумовно, поширюються вимоги про захист прав спожи-вачів –право на одержання якісної лікарської допомоги. Тому сьогодні, за-безпечення якості лікарських засобів у багато в чому залежить від правильної організації прийомки, зберігання, контролю якості та ефективності. Ці товари більшою мірою, чим багато інших продуктів масового спо-живання, повиннівідповідати своєму призначенню і вимогам, що пред'явля-ються до них, і не створювати ризики для споживачів черезпорушення умов безпеки, якості або ефективності. Для того щоб професійно орієнтуватися в постійно зростаючому арсена-лі цих товарів, здійснювати їх приймання, проводити товарознавчий аналіз, організовувати правильне зберігання й транспортування, а також реалізацію продукції, провізор та клінічний провізор повинен володіти базовими знаннями в сфері товарознавства. Вивчення дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство» складається з чотирьох модулів та закінчується підсумковим модульним ко-нтролем теоретичних знань і практичних навиків у вигляді теоретичного за-ліку. У основу вивчення дисципліни покладен принцип самостійної роботи студентів, що вимагає попередньої теоретиної підготовки студентів. Однією з формою контролю самостійної роботи студентів є виконання їм контрольної роботи, яка містить питання до всього курсу.
Дисциплина «Медицинское и фармацевтическое товароведение» является профессий-но-ориентированной дисциплиноюз подготовки провизоров к выполнению проф-нальных товароведных функций, связанных с обеспечением лечебно-профилактических учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями ме-цинской назначения, а также обучение клинических провизоров навыкам пово-ния с медицинскими инструментами, приборами и устаткованнямта вопросом воздействия на медицинские и фармацевтические товары температуры, влажности, ризнихга-зев и воздуха, светового излучения, микроорганизмов. Лекарственные препаратита изделия медицинского назначения является специфическим товаром и на них, безусловно, распространяются требования о защите прав потреби-телей -право на получение качественной врачебной помощи. Поэтому сегодня, по-печение качества лекарственных средств в во многом зависит от правильной организации приемки, хранения, контроля качества и эффективности. Эти товары в большей степени, чем многие другие продукты массового спо-живания, должны соответствовать своему назначению и требованиям, предъявят-ются к ним, и не создавать риски для потребителей из-за нарушения условий безопасности, качества или эффективности. Для того чтобы профессионально ориентироваться в постоянно растущем Арсена-ли этих товаров, осуществлять их прием, проводить товароведческий анализ, организовывать правильное хранение и транспортировку, а также реализацию продукции, провизор и клинический провизор должен обладать базовыми знаниями в сфере товароведения. Изучение дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение» состоит из четырех модулей и заканчивается итоговым модульным ко-нтролем теоретических знаний и практических навыков в виде теоретического по-счета. В основу изучения дисциплины положены принципы самостоятельной работы студентов, требует предварительной теоретинои подготовки студентов. одной из формой контроля самостоятельной работы студентов является выполнение им контрольной работы, которая содержит вопросы ко всему курсу.
Description: Методичні рекомендації розроблені для студентів заочного відділення спеціальностей «Фармація» та «КФ»розроблені у відповідності до робочих програм з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство» і містить інформацію щодо виконання контрольних робіт з цієї дисципліни». В данно-му виданні наведеніваріанти та перелік питань для виконання контрольних робіт, тематичний план лекцій та лабораторних занять з дисципліни «Медич-не та фармацевтичне товарознавство», перелік літератури, ситуаційні за-вдання, кросворди, приклад оформлення контрольної роботи тощо.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18985
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри товарознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка по контрольным работам по МФТ заоч..pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.