Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/222
Название: Фармакологічна активність 7,8-ди-,1,7,8-тризаміщених ксантину та амонієвих солей 3,7-ди-І1,3,7-триметилімідазо[1,2-f]ксантиніл-8-оцтової і пропіонової кислот
Авторы: Корнієнко, В. І.
Kornienko, V. I.
Ключевые слова: 7,8-ди- і 1,7,8–тризаміщені 3-метилксантину;амонієві солі 1,7–дизаміщених 3-метилксантиніл-8-тіооцтової кислоти;амонієві солі 3,7-ди- і 1,3,7-триметилімідазо[1,2-f]ксантиніл-8-оцтової та пропіонової кислот;7,8-di- and 1,7,8-trisubstituted 3-methylxanthine;amonievaya salt of 1,7-disubstituted 3-methylxanthine-8-tiouksusnoy acid amonievye salt of 3,7-di-and 1,3, 7 trimetilimidazo [1,2-f] xanthine-8-acetic and propionic acids;deprimiru-yuschaya initiating CNS activity;antiinflammatory and diuretic ef-fects
Дата публикации: 2010
Библиографическое описание: Корнієнко, В. І. Фармакологічна активність 7,8-ди-,1,7,8-тризаміщених ксантину та амонієвих солей 3,7-ди-[1,3,7-триметилімідазо[1,2-f]ксантиніл-8-оцтової і пропіонової кислот : автореф. дис. ...канд. фармац. наук : 14.03.05 / В. І. Корнієнко. - Х., 2010. - 20 с. - Бібліогр. : с.17-18
Краткий осмотр (реферат): На підставі результатів комп’ютерного прогнозу проведено дослідження фармакологічної активності вперше синтезованих 7,8-ди- і 1,7,8–тризаміщених 3-метилксантину (спол.1-17), амонієвих солей 1,7–дизаміщених 3-метилксан-тиніл-8-тіооцтової кислоти (спол.18-29), амонієвих солей 3,7-ди- і 1,3,7-триметилімідазо[1,2-f]ксантиніл-8-оцтової кислоти (спол. 30-46) і амонієвих солей 3,7-ди- і 1,3,7-триметилімідазо[1,2-f]ксантиніл-8 пропіонової кислоти (спол. 47-60). Збуджувальну на ЦНС активність проявила моноетаноламінова сіль 3,7-діметилімідазо[1,2-f]ксантиніл-8-пропіонової кислоти (спол. 15). Депримуючу дію виявила сполука 10 – 1-п-метилбензил-7-метил-8-бензоїлметилтіо-3-метилксантин, яка підвищувала поріг агресивності на 37,3%. Антигіпоксичну активність виявлено у сполуки 57, яка на 46% збільшувала тривалість знахо-дження щурів в закритому просторі. Анальгетичну активність проявила спо-лука 50 –N-бензил-N-гідроксіетиламінова сіль 3,7-діметилімідазо[1,2-f]ксанти-ніл-8-пропіонової кислоти, яка зменшувала кількість оцтових корчів на 47,9%. Сполука 44 – морфолінова сіль 1,3,7-триметилімідазо[1,2-f]ксантиніл-8-оцто-вої кислоти проявила протизапальну активність, викликала пригнічення розви-тку карагенінового набряку лапки у щурів на 45,6%. Сполука 42 – піперидино-ва сіль 1,3,7-триметилімідазо[1,2-f] ксантиніл-8-оцтової кислоти (умовна назвапімідоксан) збільшила виділення сечі на 128,2% і перевищує дію гіпотіазиду в 1,95 раза. Пімідоксан володіє вираженим натрійуретичним і діуретичним ефе-ктом за рахунок зменшення реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок, по-кращення фільтраційної функції нирок, активації калікреїн-кінінової системи і синтезу простагландинів ПГЕ2, малою токсичністю, не викликає ульцероген-ної дії на слизову оболонку шлунку і дванадцятипалої кишки.
Studied pharmacological activity of newly synthesized 7,8-di-and 1,7,8-trisubstituted 3-methylxanthine (subst. 1-17), amonievyh salts of 1,7-disubstituted 3-метилксантиніл-8-тіооцтової acid (subst. 18-29), amonievyh salts of 3,7-di-and 1,3,7-trimetilimidazo [1,2-f]xanthine-8-ususnoy acid (subst. 30-46) and amonievyh salts of 3,7-di-and 1,3,7-trimetilimidazo[1,2-f]xanthine-8-propionic acid (subst. 47-60). Based on the data held on computer predictions farmakologichny screening. Excitatory CNS activity was observed in monoetanolaminovoy salt of 3,7-dimeti-limidazo [1,2-f]xanthine-8-пропионової acid (subst. 15). Deprimiruyuschuyu activ-ity showed a connection 10 - 1-n-metilbenzil-7-methyl-8-benzoilmetiltio-3-methyl-xanthine, which increased the threshold of aggressiveness on 37,3%. Antihypoxic activity is set at the connection 57, which is 46% increased length of stay of rats in a confined space. The analgesic activity of the compound showed 50 - N-benzyl-N-gidroksietilaminova salt of 3,7-dimetilimidazo [1,2-f] xanthine-8-propionic acid, which reduced the amount of acetic writhing on 47,9%. Compound 44 - morfolino-vaya salt of 1,3,7-trimetilimidazo [1,2-f]хanitinil-8-otstovoy acid showed anti-inflammatory activity, inhibiting the development of karrageninovogo edema in rats at 45,6%. Compound 42 - piperidine salt of 1,3,7-trimetilimidazo [1,2-f] xanthine-8-acetic acid (the code name pimidoksan) increased urine output at 128.2% and ex-ceeded the diuretic effect Hypothiazid in 1,95 times. Pimidoksan has expressed na-triyureticheskoe and diuretic effect by decreasing the reabsorption of sodium ions in the tubules in the nephrons of the kidneys, improve the filtration of kidney function, activation kalikrein-kinin system and the synthesis of prostaglandin E2. Pimidoksan lacks ulcerogenic effect and is characterized by low toxicity and good. tolerability.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/222
Располагается в коллекциях:14.03.05.Фармакологія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2010kornienko.pdf435,33 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.