Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2967
Title: Самоосвіта і самовдосконалення викладача вищого навчального закладу
Authors: Кайдалова, Л. Г.
Kaydalova, L. G.
Issue Date: 2011
Bibliographic description (Ukraine): Кайдалова, Л. Г. Самоосвіта і самовдосконалення викладача вищого навчального закладу / Л. Г. Кайдалова // Проблеми трудової та професійної підготовки. Серія 134 «Основні компоненти інновацій у професійній підготовці майбутніх вчителів». - К., 2011. - Вип. 17. – С. 40-48
Abstract: У статті розглядається проблема самоосвіти й самовдосконалення викладачів вищих навчальних закладів. Висвітлено основні форми самоосвіти, їх вплив на професійне становлення та особистісний розвиток викладача. Автор наголошує на необхідності самооцінки та самоконтролю при виборі ефективних форм самоосвіти та самовдосконалення. Обґрунтовано структуру індивідуального плану самоосвіти викладача. Охарактеризовано формами дистанційного навчання для викладачів. Розглянуто здобуття другої вищої викладачами освіти як ефективну форму самовдосконалення
В статье рассматриваются проблемы самообразования и самосовершенствования преподавателей высших учебных заведений. Освещены основные формы самообразования, их влияние на профессиональное становление и личностное развитие преподавателя. Автор подчеркивает необходимость самооценки и самоконтроля при выборе эффективных форм самообразования и самосовершенствования. Обосновано структуру индивидуального плана самообразования преподавателя. Дана характеристика формам дистанционного обучения для преподавателей. Рассмотрено получение второго высшего образования как эффективную форму самосовершенствования
The article considers the problems of self-education and self -development of teachers of higher educational institutions. The basic form of self-education, their influence on the professional formation and the development of personality of a teacher. The author stresses the need for self-esteem and self-control in the selection of effective forms of self-education and self-improvement. Justified by the structure of the plan for self-education teacher. The characteristic forms of distance learning for teachers. Consider getting a second higher education as an effective form of self-improvement
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2967
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри педагогiки та психологiї IПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
самоосв і самовдоск.doc69,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.