Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3446
Title: Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету. Ч.4 (2005-2007)
Authors: Гавриш, Н. Б.
Gavrish, N. B.
Хівренко, В. В.
Хивренко, В. В.
Hivrenko, V. V.
Рибак, Ю. А.
Рыбак, Ю. А.
Rybak, Yu. A.
Щетініна, І. А.
Щетинина, И. А.
Shchetinina, I. A.
Ярмак, С. В.
Yarmak, S. V.
Луцик, Л. З.
Lutsyk, L. Z.
Keywords: праці вчених НФаУ;бібліографічний покажчик
Issue Date: 2013
Bibliographic description (Ukraine): Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету : бібліогр. покажч. видань ун-ту. Ч. 4 (2005-2007) / Н. Б. Гавриш, В. В. Хівренко, Ю. А. Рибак, І. А. Щетініна, С. В. Ярмак, Л. З. Луцик. - Х. : НФаУ, 2013. - 636 с.
Abstract: Бібліографічний покажчик у 4-й частині містить повну інформацію про друковані праці вчених Національного фармацевтичного університету за пе- ріод з 2005 по 2007 рік. Вісім розділів 4-ої частини містять 5169 джерел інформації, до яких вхо- дять бібліографічні описи статей, тез доповідей, монографій, підручників, навчальних посібників, методичних видань, монографій, довідників, авторе- фератів дисертацій і дисертацій, патентів, інформаційних листів учених НФаУ з 2005 по 2007 рік. Матеріал у покажчику розташований у систематичному порядку. Всере- дині розділів матеріал подано за алфавітом прізвищ авторів. Видання допов- нюється авторським покажчиком. Бібліографічний опис здійснюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис»; ГОСТ 7.12-93 «Библиографи- ческая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и пра- вила»; ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»; ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая за- пись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских язы- ках» та інших чинних стандартів.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3446
Appears in Collections:Бібліографічні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nauk_spad_ch4_13.028.pdf3,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.