Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3677
Title: Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі
Other Titles: Должностные инструкции работников по управлению потоковыми процессами в фармацевтической отрасли
Authors: Посилкіна, О. В.
Сагайдак-Нікітюк, Р. В.
Григорак, М. Ю.
Новицька, Ю. Є.
Посылкина, О. В.
Сагайдак-Никитюк, Р. В.
Григорак, М. Ю.
Новицкая, Ю. Е.
Keywords: фармацевтична галузь;працівники з управління потоковими процесами;логістика;посадова інструкція;фармацевтическая отрасль;работники по управлению потоковыми процессами;логистика;должностная инструкция
Issue Date: 2013
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі / О. В. Посилкіна , Р. В. Сагайдак-Нікітюк , М. Ю. Григорак , Ю. Є. Новицька . - Х. : НФаУ, 2013. - 74 с.
Abstract: В науково-методичних рекомендаціях наведено розроблені посадові ін-струкції працівників, які займаються управлінням потоковими процесами у фармацевтичній галузі. Посадові інструкції розроблено на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2002 р. № 117 із змінами, Міністерством праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336, освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм зі спеціальності 8.03060107 «Логістика» для умов фармацевтичної галузі та результатів анкетування керівництва і працівників фармацевтичних організацій. Інструкції містять типові положення. Керівник підприємства може доповнювати інструкції роботами, які є специфічними для певного підприємства і погоджені з профспілковим комітетом трудового колективу. Призначено для керівників та фахівців фармацевтичних підприємств, працівників, які здійснюють планування та використання персоналу, складання штатного розкладу, ведення кадрової документації
В научно-методических рекомендациях приведены разработанные должностные инструкции работников, занимающихся управлением потоковыми процессами в фармацевтической отрасли. Должностные инструкции разработаны на основании Справочника квалификационных характеристик профессий работников, утвержденного приказом МЗ Украины от 29.03.2002 г. № 117 с изменениями, Министерством труда и социальной политики Украины от 29.12.2004 г. № 336, образовательно-квалификационных характеристик и образовательно-профессиональных программ по специальности 8.03060107 «Логистика» для условий фармацевтической отрасли и результатов анкетирования руководства и работников фармацевтических организаций. Инструкции содержат типовые положения. Руководитель предприятия может дополнять инструкции работами, являющимися специфическими для определенного предприятия и согласованных с профсоюзным комитетом трудового коллектива. Предназначено для руководителей и специалистов фармацевтических предприятий, работников, осуществляющих планирование персонала, составление штатного расписания, ведение кадровой документации
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3677
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри управлiння та економiки пiдприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посад_инстр.doc474 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.