Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3783
Название: Elaboration of the method of the terpenoid composition determination for essential oils of active pharmaceutical ingredients of “Apised” capsules by gas chromatography
Другие названия: Розробка методики визначення терпеноїдного складу ефірних олій активних фармацевтичних інгредієнтів капсул «Апісед» методом газової хроматографії
Разработка методики определения терпеноидного состава эфирных масел активных фармацевтических ингредиентов капсул «Аписед» методом газовой хроматографии
Авторы: Shpychak, О. S.
Tikhonov, O. I.
Khanin, V. A.
Шпичак, О. С.
Тихонов, О. І.
Ханін, В. А.
Шпичак, О. С.
Тихонов, А. И.
Ханин, В. А.
Ключевые слова: terpenoids;essential oils;gas chromatography;capsules;терпеноїди;ефірні олії;газова хроматографія;капсули;терпеноиды;эфирные масла;газовая хроматография;капсулы
Дата публикации: 2013
Библиографическое описание: Shpychak, О. S. Elaboration of the method of the terpenoid composition determination for essential oils of active pharmaceutical ingredients of “Apised” capsules by gas chromatography / О. S. Shpychak, O. I. Tikhonov, V. A. Khanin // Вісник фармації. - 2013. - № 4. - С. 23-27.
Краткий осмотр (реферат): The method of determination of the qualitative composition and the quantitative content of the main components of essential oil of the active pharmaceutical ingredients of “Apised” capsules with the sedative action, namely the medicinal plant raw material (the herb of garden balm, the cones of hop, inflorescences of spike lavender) and the standardized substance of natural powdered honey has been developed by gas chromatography. As essential oils are the complex natural matrix, which contains substances with a diverse chemical structure substantially differing by their physical and chemical properties, the method of tandem chromatography-mass spectrometry in the variant of the equilibrium vapour phase analysis has been applied for identification and quantitative determination of terpenoids in the medicinal plant raw material and in the medicine developed; it allows to divide additionally the substances to be analyzed depending on their polarity and lipophilic and hydrophilic properties. The chromatographing was carried out using a Saturn 2000 gas-liquid chromatograph (Varian Corp., USА) equipped with a mass-detector by the type of ion trap. Identification of components was performed by comparing the complete mass-spectra of the samples under research with the appropriate information of the NIST mass-spectrometric data library (150000 mass-spectra), as well as by the linear retention indexes calculated separately for each component using the AMDIS programme. For quantitative determination of the terpenoid composition of essential oils the internal normalization method was applied to the chromatograms obtained and the content for each component was determined in percents. Six main components have been detected in essential oil of the apiphytomedicine developed, among them four compounds identified – myrcene (54.17%), 1,8-cineole (14.94%), linalool (9.16%) and borneol (9.05%) – are prevalent. The percentage of the compounds identified is 87.32%. The percentage of the main terpenoid compounds in the apiphytomedicine “Apised” developed correlates with its composition well. The dominant essential oil component of the apiphytomedicine developed is myrcene, which presence stipulates a high general tonic and sedative action, clarifies consciousness, assists in attention concentration, increases and restores nerves. With using the tandem chromatography-mass spectrometry the method developed gives the possibility to identify the components of essential oil regardless of the way of medicinal plant raw material obtaining and its origin, as well as to determine their quantitative content in percents with the help of the internal normalization method; it allows to carry out standardization of the terpenoid composition of essential oils of the medicine developed – “Apised” capsules by the method suggested.
Розроблено методику визначення якісного складу та кількісного вмісту терпеноїдів ефірних олій активних фармацевтичних інгредієнтів, що входять до складу апіфітопрепарату «Апі- сед» седативної дії у формі капсул, а саме лікарської рослинної сировини (трави меліси лікар- ської, шишок хмелю звичайного, суцвіть лаванди вузьколистої) і стандартизованої субстан- ції меду натурального порошкоподібного, методом газової хроматографії. Оскільки ефірні олії являють собою складну природну матрицю, яка містить речовини різної хімічної будови,що суттєво відрізняються за своїми фізико-хімічними властивостями, для ідентифікації та кількісного визначення терпеноїдів у лікарській рослинній сировині та у розробленому препа- раті нами було використано метод тандемної хромато-мас-спектрометрії у варіанті ана- лізу рівноважної парової фази, що дозволяє додатково розділити аналізовані речовини в за- лежності від їх полярності та ліпофільно-гідрофільних властивостей. Хроматографування проводили на газо-рідинному хроматографі Saturn 2000 (Varian Corp., США), оснащеному мас- детектором за типом іонної пастки. Ідентифікацію компонентів проводили шляхом порів- няння повних мас-спектрів досліджуваних зразків з відповідними даними бібліотеки мас-спект- рометричних даних NIST (150000 мас-спектрів), а також за лінійними індексами утримування, які розраховували за допомогою програми AMDIS окремо для кожного компонента. Для кіль- кісного визначення терпеноїдного складу ефірних олій до отриманих хроматограм засто- совували метод внутрішнього нормування та визначали вміст кожного компонента у відсо- тках. В ефірній олії апіфітопрепарату «Апісед» виявлено шість основних компонентів, серед яких переважають чотири ідентифіковані – мірцен (54,17%), 1,8-цинеол (14,94%), ліналоол (9,16%), борнеол (9,05%). Частка ідентифікованих сполук становить 87,32%. Відсотковий вміст основних терпеноїдних сполук у розробленому апіфітопрепараті добре корелюєть- ся з його складом. Домінуючим ефіроолійним компонентом розробленого апіфітопрепарату «Апісед» є мірцен, який обумовлює високу загальнозміцнюючу та седативну дію, прояснює свідомість, сприяє концентрації уваги, зміцнює нервову систему. Розроблена методика з ви- користанням тандемної хромато-мас-спектрометрії дає можливість незалежно від способу отримання та походження лікарської рослинної сировини ідентифікувати компоненти ефір- ної олії, а також, використовуючи метод внутрішнього нормування, визначати їх кількісний вміст у відсотках, що дозволяє провести стандартизацію терпеноїдного складу ефірних олій розробленого препарату капсул «Апісед» за запропонованою методикою.
Разработана методика определения качественного состава и количественного содержания терпеноидов эфирных масел активных фармацевтических ингредиентов, входящих в со- став апифитопрепарата «Аписед» седативного действия в форме капсул, а именно лекар- ственного растительного сырья (травы мелиссы лекарственной, шишек хмеля обыкновен- ного, цветков лаванды узколистной) и стандартизованной субстанции меда натурального порошкообразного, методом газовой хроматографии. Поскольку эфирные масла представ- ляют собой сложную природную матрицу, содержащую вещества различного химического строения, которые существенно отличаются по своим физико-химическим свойствам, для идентификации и количественного определения терпеноидов в лекарственном растительном сырье и в разработанном препарате нами был использован метод тандемной хромато-масс- спектрометрии в варианте анализа равновесной паровой фазы, что позволяет дополни- тельно разделить анализируемые вещества в зависимости от их полярности и липофильно- гидрофильных свойств. Хроматографирование проводили на газо-жидкостном хроматогра- фе Saturn 2000 (Varian Corp., США), оснащенном масс-детектором по типу ионной ловушки. Идентификацию компонентов проводили путем сравнения полных масс-спектров исследу- емых образцов с соответствующими данными библиотеки масс-спектрометрических дан- ных NIST (150000 масс-спектров), а также по линейным индексам удерживания, которые рассчитывали с помощью программы AMDIS для каждого компонента отдельно. Для ко- личественного определения терпеноидного состава эфирных масел к полученным хрома- тограммам применяли метод внутреннего нормирования и определяли содержание каждо- го компонента в процентах. В эфирном масле апифитопрепарата «Аписед» обнаружены шесть основных компонентов, среди которых преобладают идентифицированные четыре – мирцен (54,17%), 1,8-цинеол (14,94%), линалоол (9,16%), борнеол (9,05%). Содержание иден- тифицированных соединений составляет 87,32%. Процентное содержание основных тер- пеноидных соединений в разработанном апифитопрепарате хорошо коррелирует с его соста- вом. Доминирующим эфиромасличным компонентом разработанного апифитопрепарата «Аписед» является мирцен, наличие которого обусловливает высокое общеукрепляющее и седативное действие, проясняет сознание, способствует концентрации внимания, укре- пляет нервную систему. Разработанная методика с использованием тандемной хромато- масс-спектрометрии дает возможность независимо от способа получения и происхождения лекарственного растительного сырья идентифицировать компоненты эфирного масла, а также, используя метод внутреннего нормирования, определять их количественное со- держание в процентах, что позволяет провести стандартизацию терпеноидного состава эфирных масел разработанного препарата капсул «Аписед» по предложенной методике.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3783
Располагается в коллекциях:Вісник фармації. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри АТЛ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
VF_4_2013_23-27.pdf415 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.