Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3784
Название: Pharmacological research of interaction and the total efficiency of herbal components of “Polyherbagastrin” and “Hepatropin” granules
Другие названия: Фармакологічне дослідження взаємодії і сумарної ефективності рослинних компонентів гранул «Полігербагастрин» та «Гепатропін»
Фармакологическое исследование взаимодействия и суммарной эффективности растительных компонентов гранул «Полигербагастрин» и «Гепатропин»
Авторы: Iakovleva, L. V.
Spiridonov, S. V.
Gladkova, L. V.
Gerush, O. V.
Яковлева, Л. В.
Спиридонов, С. В.
Гладкова, Л. В.
Геруш, О. В.
Яковлєва, Л. В.
Ключевые слова: pharmacological studies;granules;medicinal plant raw material;wheat bran;gastrointestinal tract;non-allergic contact dermatitis;anti-inflammatory activity;фармакологічні дослідження;гранули;лікарська рослинна сировина;висівки пшеничні;захворювання шлунково-кишкового тракту;неалергійний контактний дерматит;протизапальна активність;фармакологическое исследование;гранулы;лекарственное растительное сырье;отруби пшеничные;заболевания желудочно-кишечного тракта;неаллергический контактный дерматит;противовоспалительная активность
Дата публикации: 2013
Библиографическое описание: Pharmacological research of interaction and the total efficiency of herbal components of “Polyherbagastrin” and “Hepatropin” granules / L. V. Iakovleva, S. V. Spiridonov, L. V. Gladkova, O. V. Gerush // Вісник фармації. - 2013. - № 4. - С. 73-78.
Краткий осмотр (реферат): The gastrointestinal tract (GIT) diseases are the most common diseases of internal organs. Medicinal plants exhibit a wide range of pharmacological actions, and each plant has several useful biological properties. To optimize the treatment of GIT diseases the scientists of the National University of Pharmacy have developed “Polyherbagastrin” and “Hepatropin” granules (the so-called GIT-1 and GIT-2) on the basis of native plant powders. One of the important stages of research on the optimality of the compositions selected for the treatment of GIT diseases is the study of interaction and the total efficiency of plant components. Irrespective of the cause of the GIT organs dysfunction, the inflammation of the mucosa develops the most often, and it promotes the further development of gastritis, duodenitis, hepatitis, cholecystitis, pancreatitis, colitis, etc. Thus, the aim of this work was to study the anti-inflammatory activity of individual plant components and their combined effect in “Polyherbagastrin” and “Hepatropin” granules on the model of non-allergic contact dermatitis (NCD). “Polyherbagastrin” and “Hepatropin” granules, “Polyherbagastrin” and “Hepatropin” granules without wheat bran (WB), granules of medicinal plants and WB were taken as objects for research. The experiments were carried out on white nonlinear male rats with the weight of 180-200 g. NCD was modelled by daily application of 3 drops of 5% solution of 2,4-dinitrochlorobenzene to the shorn skin area (3×3 cm) of rats for 5 days. The research carried out confirmed the anti-inflammatory activity of the granules studied on the model of NCD. The interaction of medicinal plant raw material in the ratio selected leads to a pronounced increase of the anti-inflammatory activity. The most expressive antiinflammatory activity of “Polyherbagastrin” and “Hepatropin” granules is due to the total mutual action of WB biological active substances and individual plant components. The optimal composition of the granules obtained has been confirmed.
Хвороби органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) відносяться до найбільш поширених за- хворювань внутрішніх органів. Лікарські рослини виявляють широкий спектр фармаколо- гічної дії, при цьому кожна рослина має декілька корисних біологічних властивостей. З метою оптимізації лікування захворювань ШКТ вченими НФаУ на основі нативних порошків рослин розроблені гранули «Полігербагастрин» та «Гепатропін» (умовні назви «ШКТ-1» та «ШКТ-2»). Важливим етапом досліджень оптимальності обраних складів для лікування захворювань ШКТ є вивчення взаємодії і сумарної ефективності рослинних компонентів. Незалежно від при- чини порушення функції органів ШКТ найчастіше розвивається запалення їх слизової оболон- ки, що спричиняє подальший розвиток гастриту, дуоденіту, гепатиту, холециститу, пан- креатиту, коліту та ін. Таким чином, метою даної роботи було вивчення протизапальної активності рослинних компонентів окремо та їх сумарної дії у гранулах «Гепатропін» та «Полігербагастрин» на моделі неалергічного контактного дерматиту (НКД). Об’єктом дослі- дження були гранули «Гепатропін» та «Полігербагастрин», гранули «Гепатропін» та «Полігербагастрин» без висівок пшеничних (ВП), гранули лікарських рослин та ВП. Експерименти проводили на білих нелінійних щурах самцях з масою тіла 180-200 г. НКД моделювали шля- хом щоденного нанесення на вистрижену ділянку шкіри (площею 3×3 см) щурів 3 крапель 5% розчину 2.4-динітрохлоробензолу протягом 5 днів. Проведені дослідження підтвердили про- тизапальну активність досліджуваних препаратів на моделі НКД. Взаємодія лікарської рос- линної сировини в обраному співвідношенні приводить до вираженого підвищення протиза- пальної активності. Більш виразна протизапальна активність гранул «Полігербагастрин» та «Гепатропін» реалізується за рахунок взаємної сумарної дії біологічно активних речо- вин ВП та окремих рослинних компонентів. Підтверджена оптимальність складу гранул «Гепатропін» та «Полігербагастрин» для фармакотерапії запалення
Болезни органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) относятся к наиболее распростра- ненным заболеваниям внутренних органов. Лекарственные растения проявляют широкий спектр фармакологического действия, при этом каждое растение имеет несколько по- лезных биологических свойств. С целью оптимизации лечения заболеваний ЖКТ учеными НФаУ на основе нативных порошков растений разработаны гранулы «Полигербагастрин» и «Гепатропин» (условные названия «ЖКТ-1» и «ЖКТ-2»). Важным этапом исследований оп- тимальности выбранных составов для лечения заболеваний ЖКТ является изучение взаи- модействия и суммарной эффективности растительных компонентов. Независимо от при- чины нарушения функции органов ЖКТ чаще всего развивается воспаление их слизистой оболочки, что способствует в дальнейшем развитию гастрита, дуоденита, гепатита, холецистита, панкреатита, колита и т.д. Таким образом, целью данной работы было изуче- ние противовоспалительной активности растительных компонентов в отдельности и их суммарного действия в гранулах «Гепатропин» и «Полигербагастрин» на модели неаллергиче- ского контактного дерматита (НКД). Объектом исследования были гранулы «Гепатропин» и «Полигербагастрин», гранулы «Гепатропин» и «Полигербагастрин» без отрубей пшеничных (ОП), гранулы лекарственных растений и ОП. Эксперименты проводили на белых нелиней- ных крысах самцах массой 180-200 г. НКД моделировали путем ежедневного нанесения на выстриженный участок кожи (площадью 3×3 см) крыс 3 капель 5% раствора 2.4-динитро- хлорбензола в течение 5 дней. Проведенные исследования подтвердили противовоспали- тельную активность исследуемых препаратов на модели НКД. Взаимодействие лекарствен- ного растительного сырья в выбранном соотношении приводит к выраженному повыше- нию противовоспалительной активности. Более выразительная противовоспалительная активность гранул «Полигербагастрин» и «Гепатропин» реализуется за счет взаимного суммар- ного действия биологически активных веществ ОП и отдельных растительных компонен- тов. Подтверждена оптимальность состава гранул «Гепатропин» и «Полигербагастрин» для фармакотерапии воспаления.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3784
Располагается в коллекциях:Вісник фармації. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри фармакоекономіки

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
VF_4_2013_73-78.pdf486,18 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.