Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4468
Название: Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів
Авторы: Гудзенко, О. П.
Гудзенко, А. П.
Gudzenko, O. P.
Ключевые слова: пільгові категорії населення;промислові регіони;лікарське забезпечення населення;фінансування пільгового забезпечення лікарськими засобами;стандартизовані варіанти;фармакоекономічні стандарти;інфузійні розчини;полівінілхлоридна упаковка;регіональне виробництво лікарських засобів;льготные категории населения;промышленные регионы;лекарственное обеспечение населения;финансирование льготного обеспечения лекарственными средствами;стандартизированные варианты;фармакоэкономические стандарты;инфузионные растворы;поливинилхлоридная упаковка;региональное производство лекарственных средств;preferential categories of the population;industrial regions;medicinal maintenance of the population;financing of preferential maintenance by medicinal means (drugs);standartizied variants;pharmacoeconomic standards;infusion solutions;Polyvinylchloride package;regional manufacture of medicinal means
Дата публикации: 2004
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Гудзенко, О. П. Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора фармац. наук : спец. 15.00.01 "Технологія ліків та організація фармацевтичної справи" / О. П. Гудзенко. - Харків, 2004. - 38 с.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація присвячена обґрунтуванню наукових основ удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів шляхом створення його стандартизованих варіантів та розширення регіонального виробництва ліків. Запропоновані стандартизовані варіанти лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів, які базуються на мінімізації витрат шляхом оцінки фармакотерапевтичної дії за різними схемами поєднань лікарських засобів. Передбачена можливість вибору стандартизованих варіантів у залежності від медичних показань стану хворого та наявності коштів на придбання лікарських засобів. Стандартизовані варіанти розглядаються як системно обґрунтовані положення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів в допомогу регіональним закладам охорони здоров’я, профільним лікувально-профілактичним установам щодо формування та контролю коштів на їх придбання, для побудови певної лікарської тактики. До стандартизованих варіантів увійшли стандарти лікарського забезпечення інвалідів, учасників війни та прирівняних до них (16 стандартів), хворих раком легенів і молочної залози (14 стандартів), хворих цукровим і нецукро- вим діабетом (25 стандартів), хворих на шизофренію шубоподібну і епілепсію (18 стандартів). Науково обґрунтована технологія регіонального виготовлення, методи контролю якості розчинів “Реополіглюкін” і “Трисіль” в полівінілхлоридній упаковці для забезпечення пільгових категорій населення. Проведені фізико-хімічні дослідження цих розчинів в полівінілхлоридній упаковці в процесі тривалого зберігання. Отримані дані щодо проникності води та іонів солей в полівінілхлоридній тарі. Визначено значення осмолярності інфузійних розчинів “Реополіглюкін” і “Трисіль”. Підготовлений блок необхідної АНД. Ключові слова: пільгові категорії населення, промислові регіони, лікарське забезпечення населення, фінансування пільгового забезпечення лікарськими засобами, стандартизовані варіанти, фармакоекономічні стандарти, інфузійні розчини, полівінілхлоридна упаковка, регіональне виробництво лікарських засобів.
Очерчен перечень заданий социальной защиты льготных категорий населения промышленных регионов, среди которых рациональное использование средств на государственном и региональном уровнях для приобретения лекарственных средств, контроль за использованием этих лекарств по назначению. С этой целью научно обоснованы пути устранения проблем в организации их лекарственного обеспечения и резервы улучшения за счет внедрения в медицинскую практику нормирующих механизмов расчета необходимой номенклатуры лекарственных средств и за36 трат на их приобретение, создание и производство доступных за ценами и технологиями лекарственных средств на региональном уровне. Обоснованы подходы к улучшению лекарственного обеспечения льготных категорий населения на основании оценки фармакотерапевтического действия лекарственных средств общего перечня для обеспечения той или иной льготной категории путем использования метода экспертных оценок. Получаемые результаты подлежали дальнейшему фармакоэкономическому анализу по схемам «стоимость-эффективность», «стоимость-польза», «стоимость-выгода», «стоимость затрат на лекарственное обеспечение», «минимизация затрат». Обоснованы стандартизированные варианты для обеспечения лекарственными средствами льготных категорий населения, которые основаны на отобранной номенклатуре лекарственных средств. Предусмотрена возможность выбора стандартизированных вариантов в зависимости от медицинских показаний состояния больного и наличия средств на приобретение лекарственных средств. Такие стандартизированные варианты впервые рассматриваются как системно обоснованные положения лекарственного обеспечения льготных категорий населения промышленных регионов в помощь региональным учреждениям здравоохранения относительно формирования и контроля средств на приобретение лекарственных средств, для построения определенной лечебной тактики. Предложено 16 стандартов лекарственного обеспечения инвалидов, участников войны и приравненных к ним, 14 стандартов — для больных раком легких и молочной железы, 25 стандартов — для больных сахарным и несахарным диабетом, 18 - для больных шизофренией шубообразной и эпилепсией. Проведены исследования фармацевтического рынка инфузионных растворов. Установлено, что на региональном уровне отечественные производители инфузионных растворов при обеспечении технологических процессов на уровне современных требований, могут конкурировать на общем фармацевтическом рынке, в первую очередь, за счет более доступных цен. Но для этого необходимы научные разработки отечественных технологических регламентов производства инфузионных растворов, которые адаптированы к условиям региональных производств. Перспективными среди них для обеспечения льготного контингента населения являются технологии производства регуляторов водно-солевого баланса и кислотно-щелочного равновесия, а также коллоидных растворов гемодинамического влияния. Исследована осмолярность инфузионных растворов «Трисоль» (293,167 мосмоль/л) и «Рео- полиглюкин» (310,865 мосмоль/л). Обоснована возможность использования для их упаковки поливинилхлоридных пакетов. Изучена стабильность этих растворов в зависимости от этой упаковки. Впервые предложена технология инфузионных растворов «Реополиглюкин» и «Трисоль» в соответствии с требованиями вМР, которая внедрена в региональное производство с целью улучшения обеспечения льготных категорий населения. Разработан блок нормативно-технической документации на региональное производство этих растворов.
The thesis is dedicated to substantiation of scientific bases improvement for medicinal maintenance of preferential categories of the population from industrial regions by its standartizied variants creation and expansion of drugs regional manufacture. Offered standartizied variants of medicinal maintenance of preferential categories of the population from industrial regions, which are based on the expenses minimization by pharmacotherapeutic activity evoluation under the different schemes of medicinal means combinations. The stipulated opportunity of standartizied variants choice depending on medical indications of patient’ status and presence of means for drugs purchase. Standartizied variants are examined as systematically proved rules of medicinal maintenance of preferential categories of the population from industrial regions in order to help to regional establishments of public health services, profile treatment-preventive establishments concerning formation and control of means for their purchase for certain medical tactics creation. Standartizied variants are considered to be the standards for invalids medicinal maintenance, participants of war and similar to them (16 standards), patients with lungs cancer and dairy mammary gland (14 standards), patients with diabetes (25 standards), patients with schizophrenia and epilepcy (18 standards). We have proved scientifically the regional manufacturing technology, quality control methods for "Reopoliglyukin" and "Trisol" solutions in Polyvinylchloride package for preferential categories of the population maintenance. We have carried out physico-chemical researches of these solutions in Polyvinylchloride package during a long storage. The data obtained concerning permeability of water and salts ions in Polyvinylchloride container. The parameters for osmolayridy at infusion solutions " Reopoliglyukin" and " Trisol" are determined. The block of necessary ANDES has been prepared.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4468
Располагается в коллекциях:Автореферати кафедри УЕФ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Автореферат Гудзенко.pdf1,55 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.