Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4543
Title: Marketing research of the market of drugs with the choleretic action
Other Titles: Маркетингові дослідження ринку препаратів жовчогінної дії
Маркетинговые исследования рынка препаратов желчегонного действия
Authors: Bobritskaya, L. O.
Arakelian, M. A.
Popova, N. V.
Бобрицька, Л. О.
Аракелян, М. А.
Попова, Н. В.
Бобрицкая, Л. А.
Аракелян, М. А.
Попова, Н. В.
Keywords: cholelithiasis;marketing research;choleretic drugs;medicinal forms;жовчокам’яна хвороба;маркетингові дослідження;препарати жовчогінної ді;лікарські форми;желчекаменная болезнь;маркетинговые исследования;препараты желчегонного действия;лекарственные формы
Issue Date: 2014
Bibliographic description (Ukraine): Bobritskaya, L. O. Marketing research of the market of drugs with the choleretic action / L. O. Bobritskaya, M. A. Arakelyan, N. V. Popova // Вісник фармації. - 2014. - № 2. - С. 63-67.
Abstract: Literary sources indicate that among hyperendemic diseases the problems of the biliary system take one of the leading places and are widely represented in all age groups. According to the Centre for Health Statistics of the Ministry of Public Health of Ukraine the number of patients with cholelithiasis grows, the increase in its prevalence for the last 10 years is 97.5%. The primary cause of the disease is the human life style, as well as conditions and the environment, genetic predisposition and activities of healthcare institutions. More often the treatment of cholelithiasis is associated with hospitalization and high financial cost. Annually there are more than 2.5 million operations on the bile ducts in the world. One of the alternative methods of treatment involves the use of drugs that are of natural and synthetic origin. Nowadays herbal medicines are gaining popularity. Prepared from herbs phytodrugs have a wide range of the therapeutic action with gradual, slow development of the therapeutic effect, high bioavailability, and patients can use them for a long time. Their action is not only aimed directly at treating disease, but also protecting and strengthening the organism as a whole. The aim of our work is to conduct the marketing research of the market of drugs with the choleretic action. It has been shown that the majority of the choleretic drugs range is formed by foreign producers, their share is 62% and domestic drugs are 38%. The countries importing drugs of the group under research have been studied. It has been proven that among the drugs with the choleretic action, tablets are the most common dosage form, their share is 55%. The results of the marketing analysis conducted allows to prove the expedience of creating combined medicinal products based on the plant raw material with a wide range of the therapeutic action that will have a high efficiency, quality and availability to the general public.
Літературні джерела свідчать, що серед гіперендемічних хвороб захворювання жовчовивід- ної системи посідають одне з провідних місць та широко представлені в усіх вікових групах. За даними центру медичної статистики МОЗ в Україні відбувається збільшення кількості хворих на жовчнокам’яну хворобу (ЖКХ), приріст поширеності за 10 років дорівнює 97,5%. Головною причиною виникнення захворювання є образ і умови життя людини, а також стан навколишнього середовища, генетична схильність та діяльність закладів охорони здоров’я. Найчастіше лікування ЖКХ пов’язане з госпіталізацією та високими фінансовими витра- тами. Щорічно в світі здійснюється понад 2,5 млн операцій на жовчовивідних шляхах. Один із альтернативних способів лікування включає застосування лікарських препаратів, які представлені природними та синтетичними лікарськими засобами. На сьогоднішній день рослинні препа- рати набувають все більшої популярності. Виготовлені з лікарських трав фітопрепарати мають широкий спектр лікувальної дії з поступовим повільним розвитком терапевтичного ефекту, високу біодоступність, можуть застосовуватись пацієнтами впродовж тривалого часу. Їх дія спрямована не тільки безпосередньо на лікування хвороби, а й на захист і зміц- нення організму в цілому. Метою нашої роботи є проведення маркетингового досліджен- ня ринку лікарських препаратів жовчогінної дії. Були проведені маркетингові дослідження фармацевтичного ринку препаратів жовчогінної дії. Показано, що більшість асортименту жовчогінних препаратів формується за рахунок іноземних виробників, на їх частку припадає 62%, а на вітчизняні – 38%. Встановлені країни-імпортери препаратів досліджуваної групи. Доведено, що серед препаратів жовчогінної дії найбільш поширеною лікарською формою є таблетки, їх частка складає 55%. Результати проведеного маркетингового аналізу дозво- лили обґрунтувати доцільність створення комбінованих лікарських засобів на основі рослин- ної сировини з широким спектром лікувальної дії, які матимуть високу ефективність, якість та доступність для широких верств населення.
Литературные источники свидетельствуют о том, что среди гиперэндемических болезней заболевания желчевыводящей системы занимают одно из ведущих мест и широко представ- лены во всех возрастных группах. По данным центра медицинской статистики Минздрава в Украине, происходит увеличение количества больных с желчекаменной болезнью (ЖКБ), прирост распространенности за 10 лет составляет 97,5%. Главной причиной возникнове- ния заболевания является образ и условия жизни человека, а также состояние окружающей среды, генетическая предрасположенность и деятельность учреждений здравоохранения. Чаще всего лечение ЖКБ связано с госпитализацией и высокими финансовыми затратами. Ежегодно в мире производится более 2,5 млн операций на желчевыводящих путях. Один из альтернативных способов лечения включает применение лекарственных препаратов, которые представлены природными и синтетическими лекарственными средствами. На сегодняшний день растительные препараты приобретают все большую популярность. Изготовленные из лекарственных трав фитопрепараты имеют широкий спектр лечеб- ного действия с постепенным медленным развитием терапевтического эффекта, высо- кую биодоступность, могут применяться пациентами в течение длительного времени. Их действие направлено не только непосредственно на лечение болезни, но и на защиту и укрепление организма в целом. Целью нашей работы является проведение маркетингового исследования рынка лекарственных препаратов желчегонного действия. Были проведены маркетинговые исследования фармацевтического рынка препаратов желчегонного действия. Показано, что большинство ассортимента желчегонных препаратов формируется за счет иностранных производителей, на их долю приходится 62%, а отечественные занимают 38%. Установлены страны-импортеры препаратов исследуемой группы. Доказано, что среди препаратов желчегонного действия наиболее распространенной лекарственной формой являются таблетки, их доля составляет 55%. Результаты проведенного маркетингового анализа позволили обосновать целесообразность создания комбинированных лекарствен- ных средств на основе растительного сырья с широким спектром лечебного действия, ко- торые будут иметь высокую эффективность, качество и доступность для широких слоев населения.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4543
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2019
Наукові публікації кафедри ЗТЛ
Наукові публікації кафедри нутриціології та фармацевтичної броматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VF2-14-63-67.pdf449,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.