Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4999
Название: Фармацевтичні принципи лікарського забезпечення хворих на бронхіальну асму в умовах медичного страхування
Авторы: Немченко, О. А.
Немченко, О. А.
Nemchenko, O. A.
Ключевые слова: бронхіальна астма;медичне страхування;марківські ланцюги;лікарське забезпечення;фармакоекономічний аналіз;протиастматичні препарати;формулярні та страхові переліки;бронхиальная астма;медицинское страхование;марковские цепи;лекарственное обеспечение;фармакоэкономический анализ;противоастматические препараты;формулярные и страховые перечни;bronchial asthma;medical insurance;markоv’s chains;pharmaceutical support;pharmacoeconomical analysis;asthmatic drugs;formulary and insurance lists
Дата публикации: 2011
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Немченко О. А. Фармацевтичні принципи лікарського забезпечення хворих на бронхіальну асму в умовах медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук : спец. 15.00.01 – "технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація" / О. А. Немченко. - Х., 2011. - 25 с.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. – Національний фармацевтичний університет, Харків, 2011. У дисертаційній роботі викладені результати досліджень щодо захворюваності та сучасного стану лікарського забезпечення хворих на бронхіальну астму в Україні й у світі, а також принципів сучасної концепції фармакотерапії вказаної патології. Обґрунтовані сучасні організаційно- економічні підходи до підвищення ефективності лікарського забезпечення хворих на цю патологію за умов медичного страхування. Проведені дослідження дали можливість узагальнити альтернативні схеми базової терапії бронхіальної астми у дорослих та дітей, а також удосконалити методику клініко-економічної оцінки ефективності призначень лікарських засобів у процесі стаціонарного лікування бронхіальної астми з використанням АВС, VEN і частотного аналізу. За даними проведених досліджень вперше запропоновано методику моделювання ступеневої фармакотерапії бронхіальної астми з використанням марківських ланцюгів, яка апробована на прикладі лікування хворих ІІІ та ІV ступенів комбінованими протиастматичними препаратами Серетид Евохалер та Симбікорт Турбухалер. Проведено фармакоекономічний аналіз альтернативних схем базової терапії за комплексом методів («вартість захворювання», «мінімізація витрат», «вартість – ефективність», «витрати – корисність»). На підставі результатів експертного опитування лікарів-пульмонологів та фармакоекономічного аналізу розроблені рекомендації до формулярних та страхових переліків протиастматичних препаратів.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 15.00.01 − технология лекарств, организация фармацевтического дела и судебная фармация. − Национальный фармацевтический университет, Харьков, 2011. В диссертационной работе излагаются результаты исследований по заболеваемости и современному состоянию лекарственного обеспечения больных бронхиальной астмой в мире и в Украине, а также проанализированы принципы современной концепции фармакотерапии данной патологии. Обоснованы современные организационно-экономические подходы к повышению эффективности лекарственного обеспечения больных этой патологией в условиях медицинского страхования. Впервые предложена методика моделирования ступенчатой фармакотерапии бронхиальной астмы с использованием марковских цепей, которая апробирована на примере лечения больных комбинированными противоастматическими препаратами Серетид Эвохалер и Симбикорт Турбухалер. Для проведения эксперимента были сформированы две однородные группы больных ІІІ и ІV cтепеней бронхиальной астмы. При этом использовалась база данных автоматизированной системы мониторинга состояния больных бронхиальной астмой фирмы «Boehringer Ingelheim». Учитывая значительную сложность в подготовке данных и расчетов совместно со специалистами, была разработана специальная компьютерная программа «Half Markov BA». В результате были определены матрицы частот переходов возможных состояний больных бронхиальной астмой для каждой группы больных и вероятности их пребывания в этих состояниях. Были рассчитаны среднее время пребывания в состояниях ремиссии, амбулаторного и стационарного лечения, а также среднестатистические характеристики уровней контроля у больных бронхиальной астмой для каждой группы. Полученные показатели свидетельствуют о более высокой эффективности препарата Симбикорт Турбухалер, который позволяет сократить пребывание в стационаре и увеличить ремиссию на девять суток за год. По результатам экспертного опроса специалистов была рассчитана многомерная средняя для обобщения параметров: эффективность, частота назначений, перспективность, наличие в аптеках и безопасность для каждого из 32 препаратов, использующихся в фармакотерапии бронхиальной астмы. Наиболее высокие оценки получили комбинированные препараты Серетид Дискус и Эвохалер, а также Симбикорт Турбухалер. Для включения в формуляр рекомендовано 29 торговых названий противоастматических препаратов (90,63% исследуемой выборки). Проведенные исследования позволили усовершенствовать методику клинико-экономической оценки эффективности назначений лекарственных средств в процессе стационарного лечения бронхиальной астмы с использованием АВС, VEN и частотного анализа. Рассчитанные показатели потребления лекарственных средств в частотном ABC и VEN-комплексном анализе позволяют утверждать, что наибольшая часть затрат (68,93%) в лекарственном обеспечении больных бронхиальной астмой приходится на препараты со статусом А/E, то есть на наиболее затратные и необходимые. С учетом требований последней концепции лечения бронхиальной астмы GINA – 2009 были систематизированы распространенные на практике схемы базовой терапии и выделены восемь альтернативных схем для взрослых. Показано, что в педиатрической практике целесообразно использование специфической алерговакцинации, а также небулайзерной терапии, что позволяет существенно снизить вызовы скорой помощи (в 4,5 раз) и госпитализаций (в 2,5 раза). Впервые проведен фармакоэкономический анализ выделенных альтернативных схем базовой фармакотерапии бронхиальной астмы для больных ІІІ и ІV степеней по наиболее распространенным методам: стоимость заболевания, минимизация затрат, стоимость-ефективность, затраты-полезность. С целью сравнения клинической эффективности противоастматических препаратов предложено использовать терапевтический индекс, который определяется за показателями системной и местной противовоспалительной активности. Полученные результаты свидетельствуют о значительных преимуществах схем, в которых применяются комбинированные препараты Серетид Эвохалер и Симбикорт Турбухалер. Особенно следует подчеркнуть перспективность последнего для отечественной практики, прежде всего в гибком режиме дозирования. По обобщенным результатам клинико-экономической оценки назначений лекарственных средств и фармакоэкономического анализа схем базовой терапии бронхиальной астмы, с учетом экспертной оценки противоастматических препаратов были сформированы рекомендательные формуляры противоастматических препаратов, в которые включено 10 INN. В отличие от Государственного формуляра (второй выпуск, 2009 г.), нами исключена группа неселективных 2–агонистов, а именно орципреналин (R03AB03), как неэффективная и бесперспективная, а также дополнительно включены уровни доказательности противоастматических препаратов. С целью внедрения медицинского страхования в Украине разработаны страховые перечни протиастматических препаратов: основной перечень содержит 13 торговых названий, из которых только 2 отечественных препарата; дополнительный – 17 импортных препаратов.
Dissertation on gaining of scientific degree of candidate of pharmaceutical sciences on specialty 15.00.01 − Drug technology, Pharmacy organization and Judicial Pharmacy. − National university of Pharmacy, Kharkov, 2011. The thesis presents the results of research on the disease and the current state of pharmaceutical bronchial asthma in the world and Ukraine, as well as the principles of modern concepts of pharmacotherapy indicated pathology. Grounded current organizational and economic approaches to improve pharmaceutical safety of blood for this pathology under health insurance.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4999
Располагается в коллекциях:Автореферати кафедри УЕФ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Автореферат Немченко ОА.doc297 kBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.