Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/610
Title: Ліпосомальні технології в антимікробній хіміотерапії: огляд літератури
Authors: Велика, М. М.
Шевельова, Н. Ю.
Velikaya, M. M.
Shevelyova, N. Yu.
Keywords: ліпосоми;антибіотики;лікарська стійкість;антимікробна хіміотерапія;liposomes;antibiotics;drug resistance
Issue Date: 2008
Bibliographic description (Ukraine): Велика, М. М. Ліпосомальні технології в антимікробній хіміотерапії: огляд літератури / М. М. Велика, Н. Ю. Шевельова // Клінічна фармація. - 2008. - № 4. - С.29-33. - Бібліогр. : с. 32-33
Abstract: Широке розповсюдження антибіотикорезистентних штамів клінічно значимих патогенів є важливою проблемою сучасної антимікробної хіміотерапії. Одним з аспектів удосконалення антимікробної хіміотерапії є створення високих концентрацій препарату в інфекційному вогнищі, що сприяє швидкій і повній загибелі збудника. Сучасні фармацевтичні технології дозволяють підсилити векторні властивості і біодоступність препаратів. Аналіз літератури показав, що одним з найбільш успішних і перспективних модуляторів лікарських засобів є ліпосоми, які мають якісно нові можливості реалізації хіміотерапевтичної активності на клітинному рівні. В огляді представлені сучасні наукові дані про різні види і способи одержання ліпосомальних форм більш ніж 30 антимікробних препаратів з різними фізико-хімічними властивостями. Дані експерименту і медичної практики демонструють, що ліпосомальні технології інтегрують рішення декількох завдань: спрямованої доставки антимікробного агента у вогнище інфекції; зниження його побічної дії, а також імуностимулюючий, антитоксичний і багато інших позитивних біологічних ефектів ліпосом, пов'язаних з особливостями їхньої хімічної природи.
The wide circulation of clinical pathogens strains that resistant to antibiotics is an important problem of the modern antimicrobial chemotherapy. One of the aspects for improving the antimicrobial chemotherapy is creation of high concentrations of medicines in the nidus of infection, which helps the rapid and complete death of pathogens. Modern pharmaceutical technologies allow strengthening the vector properties and bioavailability of medicines. The analysis of the literature has shown that one of the most successful and perspective modulators of medicines are liposomes possessing qualitatively new opportunities of realization of the chemotherapeutic activity at the cellular level. The review presents modern scientific data about various kinds and ways for obtaining liposomal forms of more than 30 antimicrobial medicines with various physical and chemical properties. The data of experiment and medical practice show that liposomal technologies integrate the solution of several problems: the directed delivery of an antimicrobial agent in the nidus of infection; decrease of its side effects, as well as immunostimulanting, antitoxic and many other positive biological effects of liposomes related to the features of their chemical nature.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/610
ISSN: 1562-725Х
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009
Наукові публікації кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29-33.pdf143,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.