Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7468
Название: The synthesis and analgesic properties of N-(benzyl)-2-hydroxy-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxamides
Другие названия: Синтез та аналгетичні властивості N-(бензил)-2-гідрокси-9-метил-4-оксо-4H-піридо[1,2-a] піримідин-3-карбоксамідів
Синтез и анальгетические свойства N-(бензил)-2-гидрокси-9-метил-4-оксо-4H-пиридо [1,2-a]пиримидин-3-карбоксамидов
Авторы: Ukrainets, I. V.
Alexeeva, T. V.
Davidenko, O. O.
Grinenko, V. V.
Українець, І. В.
Алєксєєва, Т. В.
Давиденко, О. О.
Гріненко, В. В.
Украинец, И. В.
Алексеева, Т. В.
Давиденко, А. А.
Гриненко, В. В.
Ключевые слова: amidation;tricarbonylmethane heterocyclic derivatives;2-hydroxy-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a] pyrimidine-3-carboxamides;synthesis;bioisosteric replacements;analgesic activity;амідування;гетероциклічні похідні трикарбонілметану;2-гідрокси-4-оксо-4Н-піридо [1,2-a]піримідин-3-карбоксаміди;синтез;біоізостеричні переміщення;аналгетична активність;амидирование;гетероциклические производные трикарбонилметана;2-гидрокси- 4-оксо-4Н-пиридо[1,2-a]пиримидин-3-карбоксамиды;синтез;биоизостерические перемещения;анальгетическая активность
Дата публикации: 2015
Библиографическое описание: The synthesis and analgesic properties of N-(benzyl)-2-hydroxy-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxamides / I. V. Ukrainets, T. V. Alexeeva, O. O. Davidenko, V. V. Grinenko // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. - 2015. - № 3. - С. 9-14.
Краткий осмотр (реферат): Continuing the search for new analgesics among derivatives of azahetarylcaboxylic acids by the reaction of ethyl 2-hydroxy-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate and benzylamines in boiling ethanol the corresponding group of N-(benzyl)-2-hydroxy-9-methyl-4-oxo-4Н-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxamides has been synthesized. The structure of the compounds obtained has been confirmed by the data of elemental analysis and NMR 1Н spectroscopy. It is noted that the signals of aromatic protons of pyrido-pyrimidine nuclei are shifted downfield and generally form a typical AMX spin system. At the same time, the signals of aromatic protons of benzilamide fragments on the contrary are shifted upfield in all cases and focused on very narrow segments of the spectra, thereby undergoing strong distortion. According to the results of the primary pharmacological screening it has been found that using the standard model of “acetic acid writhings” all N-(benzyl)-2-hydroxy-9-methyl-4- oxo-4Н-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxamides without exception have analgesic properties to a greater or lesser degree. Practically the same regularities of the benzylamide fragment structure –biological effect relationship as in the case of 4-hydroxyquinolin-2-ones analogues have been found. Based on it the conclusion about bioisosterism of 4-hydroxyquinolin-2-one and 2-hydroxy-9-methyl-4-oxo-4Н-pyrido[1,2-a]pyrimidine nuclei has been made.
Продовжуючи пошук нових аналгетиків серед похідних азагетарилкарбонових кислот, реакцією етил 2-гідрокси- 9-метил-4-оксо-4Н-піридо[1,2-a]піримідин-3-карбоксилату з бензиламінами у киплячому етанолі ми здійснили синтез групи відповідних N-(бензил)-2-гідрокси-9-метил-4-оксо-4Н-піридо[1,2-a]піримідин-3-карбоксамідів. Для під- твердження будови одержаних речовин використані елементний аналіз та спектроскопія 1Н ЯМР. Помічено, що сигнали ароматичних протонів піридо-піримідинового ядра зсунуті у слабке поле і в цілому утворюють типову АМХ спінову систему. В той же час сигнали ароматичних протонів бензиламідних фрагментів на- впаки в усіх випадках зміщені у відносно сильне поле та зосереджені на дуже вузьких відрізках спектрів, за ра- хунок чого піддаються досить сильному спотворенню. За результатами первинного фармакологічного скри- нінгу встановлено, що на стандартній моделі оцтовокислих «корчів» всі без виключення N-(бензил)-2-гідрокси- 9-метил-4-оксо-4Н-піридо[1,2-a]піримідин-3-карбоксаміди в тій чи іншій мірі виявляють аналгетичні властивості. При цьому знайдені практично ті ж закономірності впливу будови бензиламідного фрагмента на біологічний ефект, що й у випадку 4-гідроксихінолін-2-онових аналогів. На підставі цього зроблено висновок щодо біо- ізостерності 4-гідроксихінолін-2-онового та 2-гідрокси-9-метил-4-оксо-4Н-піридо[1,2-a]піримідинового ядер
Продолжая поиск новых анальгетиков среди производных азагетарилкарбоновых кислот, реакцией этил 2-гидрокси-9-метил-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-a]пиримидин-3-карбоксилата с бензиламинами в кипящем этаноле мы осуществили синтез группы соответствующих N-(бензил)-2-гидрокси-9-метил-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-a] пиримидин-3-карбоксамидов. Для подтверждения строения полученных веществ использованы элементный анализ и спектроскопия 1Н ЯМР. Отмечено, что сигналы ароматических протонов пиридо-пиримидинового ядра сдвинуты в слабое поле и в целом образуют типичную АМХ спиновую систему. В то же время сигналы ароматических протонов бензиламидных фрагментов наоборот во всех случаях смещены в относительно сильное поле и сосредоточены на очень узких отрезках спектров, за счет чего претерпевают сильное иска- жение. По результатам первичного фармакологического скрининга установлено, что на стандартной мо- дели уксуснокислых «корчей» все без исключения N-(бензил)-2-гидрокси-9-метил-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-a]пири- мидин-3-карбоксамиды в той или иной степени обладают анальгетическими свойствами. При этом обнару- жены практически те же закономерности влияния строения бензиламидного фрагмента на биологический эффект, что и в случае 4-гидроксихинолин-2-оновых аналогов. На этом основании сделан вывод о биоизостерности 4-гидроксихинолин-2-онового и 2-гидрокси-9-метил-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-a]пиримидинового ядер.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7468
Располагается в коллекциях:Журнал органічної та фармацевтичної хімії. Архів статей 2003-2018
Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
09-14.pdf451,8 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.