Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8422
Название: Theoretical foundation of evaluation of logistics risk in pharmacy
Другие названия: Теоретичні засади оцінювання логістичних ризиків у фармації
Теоретические основы оценивания логистических рисков в фармации
Авторы: Sahaidak-Nikitiuk, R. V.
Dorovskyy, O. V.
Сагайдак-Нікітюк, Р. В.
Доровський, О. В.
Сагайдак-Никитюк, Р. В.
Доровской, А. В.
Ключевые слова: logistic risk;logistics;subjects of the pharmaceutical industry;logistic risks management;minimization of logistic risks;логістичний ризик;логістика;суб’єкти фармацевтичної галузі;управління логістичними ризиками;мінімізація логістичних ризиків;риск;логистика;субъекты фармацевтической отрасли;управление логистическими рисками;минимизация логистических рисков
Дата публикации: 2015
Библиографическое описание: Sahaidak-Nikitiuk, R. V. Theoretical foundation of evaluation of logistics risk in pharmacy / R. V. Sahaidak-Nikitiuk, O. V. Dorovskyy // Вісник фармації. - 2015. - № 4. - С. 52-56.
Краткий осмотр (реферат): Subjects of the pharmaceutical industry (SPI) usually function in the conditions of uncertainty and dynamic environment. Pharmacy is characterized by logistic risks due to specific properties of drugs, active pharmaceutical ingredients and active substances. The aim of the research is substantiation of logistic risk significance affecting the quality of drugs, and development of the mechanism for their minimization. The research results were based on the use of methods of expert assessment, ascent from the general to the special, the relationship of qualitative and quantitative characteristics. The logistic risk in the pharmaceutical industry is an event that results in losses of SPI or makes the possibility of an adverse situation or irrelevant results related to flows within the pharmaceutical logistic chain when changing external and internal factors. Availability of a great number of logistic risks makes it necessary to reduce risk of the SPI logistic activity, and, consequently, to develop the risk management mechanism. The algorithm of the logistic risk management of SPI includes seven steps. At the first stage the analysis of SPI logistic operations is conducted, at the second stage their logistic risks and causes are analyzed. Based on this analysis the data sampling that characterize the logistic activity results of SPI is formed. At the third stage, there is quantitative and qualitative assessment of the logistic risks identified in the previous step. At the fourth stage the effect of the internal and external factors on the logistic risk is analyzed. Based on the previous analysis during the fifth stage the scenarios of development of the situation are developed in relation to the threat of the origin of certain logistic risk and the methods of estimation of logistic risks are selected. At the sixth stage logistic risk is estimated. Based on the previous analysis the necessity of calculation of the integral logistic risk is reasonable.
Суб’єкти фармацевтичної галузі (СФГ) звичайно функціонують в умовах невизначеності і дина- мічності зовнішнього середовища. Для фармації характерна наявність логістичних ризиків, пов’язаних зі специфічними властивостями лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів та діючих речовин. Метою дослідження є обґрунтування значущості логістич- них ризиків, що впливають на якість лікарських засобів, і розробка механізму їх мінімізації. Результати дослідження ґрунтувалися на використанні методів експертної оцінки, прийо- мів сходження від загального до конкретного, взаємозв’язку якісних і кількісних характерис- тик. Логістичні ризики у фармацевтичній галузі – це подія, яка призводить до збитків СФГ або зумовлює можливість виникнення несприятливої ситуації чи невідповідного результату, пов’язаних з рухом потоків упродовж логістичного фармацевтичного ланцюга при зміні зо- внішніх і внутрішніх факторів. Наявність значної кількості логістичних ризиків викликає необ- хідність розробки механізму управління ризиками. Алгоритм управління логістичними ризи- ками СФГ містить сім етапів. На першому етапі проводиться аналіз логістичних операцій СФГ, на другому етапі аналізуються логістичні ризики та причини їх виникнення. На третьо- му етапі здійснюється кількісна та якісна оцінка логістичних ризиків. На четвертому етапі аналізуються зовнішні та внутрішні фактори впливу на логістичний ризик. На п’ятому ета- пі розробляються сценарії розвитку ситуації щодо загрози виникнення певних логістичних ризиків і обираються методи їх оцінки. На шостому етапі оцінюється логістичний ризик, на сьомому – розробляються заходи з мінімізації або запобігання логістичному ризику.
Субъекты фармацевтической отрасли (СФО) обычно функционируют в условиях неопреде- ленности и динамичности внешней среды. Для фармации характерно наличие логистиче- ских рисков, обусловленных специфическими свойствами лекарственных средств, активных фармацевтических ингредиентов и действующих веществ. Целью исследования являет- ся обоснование значимости логистических рисков, влияющих на качество лекарственных средств, и разработка механизма их минимизации. Результаты исследования основывались на использовании методов экспертной оценки, приемов восхождения от общего к частному, взаимосвязи качественных и количественных характеристик. Логистические риски в фарма- цевтической отрасли – это событие, приводящее к убыткам СФО или предопределяющее возможность возникновения неблагоприятной ситуации или несоответствующего результа- та, связанных с движением потоков на протяжении всей логистической фармацевтической цепи при изменении внешних и внутренних факторов. Наличие значительного количества логистических рисков обусловливает необходимость разработки механизма управления риска- ми. Алгоритм управления логистическими рисками СФО содержит семь этапов. На первом этапе проводится анализ логистических операций СФО, на втором этапе анализируются логистические риски и причины их возникновения. На третьем этапе осуществляется ко- личественная и качественная оценка логистических рисков. На четвертом этапе анали- зируются внешние и внутренние факторы влияния на логистический риск. На пятом эта- пе разрабатываются сценарии развития ситуации относительно угрозы возникновения определенных логистических рисков и выбираются методы их оценки. На шестом этапе оценивается логистический риск. На седьмом этапе разрабатываются мероприятия по минимизации или предотвращении логистического риска.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8422
Располагается в коллекциях:Вісник фармації. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
VF4-15-52-56.pdf690,28 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.