Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9168
Title: Фармацевтична ботаніка
Other Titles: Фармацевтическая ботаника
Authors: Сербін, А. Г.
Сіра, Л. М.
Слободянюк, Т. О.
Сербин, А. Г.
Серая, Л. М.
Слободянюк, Т. О.
Serbin, A. G.
Sira, L. M.
Slobodyanyuk, T. O.
Keywords: фармацевтична ботаніка;фармацевтическая ботаника;анатомія рослин;анатомия растений;морфологія рослин;морфология растений;систематика рослин;систематика растений;фітоекологія;фитоэкология;геоботаніка;геоботаника;ситуаційні завдання;ситуационные задачи
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Сербін, А. Г. Фармацевтична ботаніка : підруч. для вузів / А. Г. Сербін, Л. М. Сіра, Т. О. Слободянюк ; за ред. : Л. М. Сірої. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 488 с.
Abstract: Перший вітчизняний підручник з фармацевтичної ботаніки. Складений відповідно до програми з урахуванням вимог Болонської конвенції. 3акладає основи знань відносно макро- і мікроскопічного аналізу рослинних об’єктів. На прикладі лікарських рослин висвітлено сучасне уявлення щодо будови, хімічного складу і функцій рослинних клітин, тканин, органів; способів розмноження рослин і грибів. Відображені сучасні погляди на класифікацію фіторізноманіття, стан використання лікарських рослин, питання фітоекології, геоботаніки, охорони і раціональної експлуатації рослин України. Надана морфолого-анатомічна і хемосистематична характеристика родин. Для видів наведено: поширення, екологія, видова діагностика, хімічний склад, біологічна дія, рекомендації і застереження відносно застосування, стан природних ресурсів. 3апропоновані контрольні питання, ситуаційні завдання, термінологічний словник, покажчики, джерела інформації. Видання передбачає використання при вивченні базових дисциплін - фармацевтичної і медичної ботаніки, при опрацюванні окремих розділів професійно орієнтованих дисциплін та у якості довідника
Первый отечественный учебник по фармацевтической ботаники. Составлен в соответствии с программой с учетом требований Болонской конвенции. 3акладывает основы знаний относительно макро- и микроскопического анализа растительных объектов. На примере лекарственных растений освещены современные представление о строении, химического состава и функций растительных клеток, тканей, органов; способов размножения растений и грибов. Отражены современные взгляды на классификацию фиторазнообразия, состояние использования лекарственных растений, вопрос фитоэкологии, геоботаники, охраны и рациональной эксплуатации растений Украины. Предоставленная морфолого-анатомическое и хемосистематична характеристика семей. Для видов приведены: распространение, экология, видовая диагностика, химический состав, биологическое действие, рекомендации и предостережения относительно применения, состояние природных ресурсов. Представлены контрольные вопросы, ситуационные задачи, терминологический словарь, указатели, источники информации. Издание предполагает использование при изучении базовых дисциплин - фармацевтической и медицинской ботаники, при обработке отдельных разделов профессионально ориентированных дисциплин и в качестве справочника.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9168
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри ботаніки
Наукові публікації кафедри ФММ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фарм ботаніка.pdf15,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.