Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16498
Назва: Development and validation of the HPLC/UV-procedure of secnidazole determination
Інші назви: Розробка та валідація ВЕРХ/УФ-методики визначення секнідазолу
Разработка и валидация ВЭЖХ/УФ-методики определения секнидазола
Автори: Shovkova, O. V.
Klimenko, L. Yu.
Shovkova, Z. V.
Kostina, T. A.
Шовкова, О. В.
Клименко, Л. Ю.
Шовкова, З. В.
Костіна, Т. А.
Шовковая, О. В.
Клименко, Л. Ю.
Шовковая, З. В.
Костина, Т. А.
Теми: secnidazole;high-performance liquid chromatographу;validation;секнідазол;високоефективна рідинна хроматографія;валідація;секнидазол;высокоэффективная жидкостная хроматография;валидация
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Development and validation of the HPLC/UV-procedure of secnidazole determination / O. V. Shovkova, L. Yu. Klimenko, Z. V. Shovkova, T. A. Kostina // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. - 2018. - Т. 16, вип. 3. - С. 30-38. doi : 10.24959/ophcj.18.948
Короткий огляд (реферат): Secnidazole is one of antiprotozoal medicines from the group of 5-nitroimidazoles, the method of HPLC with different types of detection is widely used for secnidazole determination. Aim. To develop the HPLC/UV-procedure of secnidazole quantification with application of the system of a “MiLiChrome® A-02” HPLC-analyzer and carry out the step-by-step validation of the procedure developed. Results and discussion. The specificity of the chromatographic conditions proposed was confirmed in rela - tion to other medicines of the group of 5-nitroimidazoles (metronidazole, tinidazole, ornidazole and nimorazole). The retention time for secnidazole was 8.16 min. 0.01 M solution of hydrochloric acid was proposed for prepara - tion of the reference and model solutions in developing the HPLC/UV-procedure of secnidazole quantification. To prove the possibility of application of the procedure proposed in further analysis its validation was carried out in the variants of the method of the calibration curve and the method of standard. Such validation parameters as in-process stability, linearity/calibration model, accuracy and precision (repeatability) were estimated using model solutions. Experimental part. The HPLC/UV analyses were performed using a MiLiChrome® A-02 high pressure liquid chromatograph (EcoNova, Russia). Eluent A (0.2 M LiClO 4 – 0.005 M HClO 4 ) and Eluent B (acetonitrile) were used as the mobile phase components. The HPLC microcolumn with the size of Ø2 × 75 mm and the ProntoSIL 120-5-C18 AQ reversed phase, 5 μm (BISCHOFF Analysentechnik und -geräte GmbH, Germany) was used as an analytical column. The analysis was performed at 40 °С and the flow rate of 100 μl/min. The mobile phase was run in the gradient elution mode, namely from 5 % to 100 % of Eluent B for 40 min, then 100 % of Eluent B for 3 min. Detection was performed at 277 nm. Conclusions. A new procedure of the secnidazole quantitative determination by the method of HPLC/UV has been developed. Its validation has been carried out, and acceptability for its application has been shown
Секнідазол є одним з антипротозойних препаратів з групи 5-нітроімідазолів, для визначення якого широ - ко використовується метод ВЕРХ з різними типами детекції. Мета. Розробити ВЕРХ/УФ-методику кількісного визначення секнідазолу з використанням системи ВЕРХ-аналізатора «MiLiChrome® A-02» і провести поетапну валідацію розробленої методики. Результати та їх обговорення. Специфічність запропонованих хроматографічних умов підтверджено відносно інших препаратів з групи 5-нітроімідазолів (метронідазолу, тінідазолу, орнідазолу і німоразолу). Час утримування для секнідазолу становить 8,16 хв; 0,01 М розчин хлористоводневої кислоти було за - пропоновано для приготування розчину порівняння і модельних розчинів при розробці ВЕРХ/УФ-методики кількісного визначення секнідазолу. Для доказу можливості застосування пропонованої методики в по - дальшому аналізі була проведена її валідація у варіантах методу калібрувального графіка і методу стан - дарту. Такі валідаційні параметри, як стабільність, лінійність/калібрувальна модель, правильність і пре - цизійність були оцінені за допомогою модельних розчинів. Експериментальна частина. ВЕРХ/УФ-аналіз проводили з використанням рідинного хроматографа високого тиску MiLiChrome® A-02 (EcoNova, Росія). Як компоненти рухомої фази використовували елю - ент А (0,2 М LiClO 4 – 0,005 М HClO 4 ) і елюент В (ацетонітрил). Як аналітичну колонку використовували ВЕРХ-мікроколонку розміром Ø2 × 75 мм з оберненою фазою ProntoSIL 120-5-C18 AQ, 5 мкм (BISCHOFF Analysentechnik und -geräte GmbH, Німеччина). Аналіз проводили при 40 °С і швидкості потоку 100 мкл/хв. Мобільна фаза подавалася в режимі градієнтного елюювання – від 5 % до 100 % елюенту В впродовж 40 хв, потім 100 % елюенту В впродовж 3 хв. Детектування проводили при 277 нм. Висновки. Розроблено нову методику кількісного визначення секнідазолу методом ВЕРХ/УФ. Проведена її валідація і показана прийнятність для застосування
Секнидазол является одним из антипротозойных препаратов из группы 5-нитроимидазолов, для опре - деления которого широко используется метод ВЭЖХ с различными типами детекции. Цель. Разработать ВЭЖХ/УФ-методику количественного определения секнидазола с использованием системы ВЭЖХ-анализатора «MiLiChrome® A-02» и провести поэтапную валидацию разработанной методики. Результаты и их обсуждение. Специфичность предлагаемых хроматографических условий под - тверждена в отношении других препаратов из группы 5-нитроимидазолов (метронидазола, тинидазола, орнидазола и ниморазола). Время удерживания для секнидазола составляет 8,16 мин; 0,01 М раствор хлористоводородной кислоты был предложен для приготовления раствора сравнения и модельных рас - творов при разработке ВЭЖХ/УФ-методики количественного определения секнидазола. Для доказатель - ства возможности применения предлагаемой методики в дальнейшем анализе валидация была проведе - на в вариантах метода калибровочного графика и метода стандарта. Такие валидационные параметры, как стабильность, линейность/калибровочная модель, правильность и прецизионность были оценены с помощью модельных растворов. Экспериментальная часть. ВЭЖХ/УФ-анализ проводили с использованием жидкостного хромато - графа высокого давления MiLiChrome® A-02 (EcoNova, Россия). В качестве компонентов подвижной фазы использовали элюент А (0,2 М LiClO 4 – 0,005 М HClO 4 ) и элюент В (ацетонитрил). В качестве аналитической колонки использовали ВЭЖХ-микроколонку размером Ø2 × 75 мм с обращенной фазой ProntoSIL 120-5- C18 AQ, 5 мкм (BISCHOFF Analysentechnik und -geräte GmbH, Германия). Анализ проводили при 40 °С и скорости потока 100 мкл/мин. Мобильная фаза подавалась в режиме градиентного элюирования – от 5 % до 100 % элюента В в течение 40 мин, затем 100 % элюента В в течение 3 мин. Детектирование прово - дили при 277 нм. Выводы. Разработана новая методика количественного определения секнидазола методом ВЭЖХ/УФ. Проведена ее валидация и показана приемлемость для применения
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16498
Розташовується у зібраннях:Журнал органічної та фармацевтичної хімії. Архів статей 2003-2020
Наукові публікації кафедри аналiтичної хiмiї та аналітичної токсикології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
143048-306912-2-PB.pdf1,15 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.