Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16583
Title: Визначення підходів до оцінки особистісних якостей аудиторів фармацевтичних систем якості
Other Titles: Determination of the approaches to estimation of personal qualities of auditors of the pharmaceutical quality systems
Определение подходов к оценке личностных качеств аудиторов фармацевтических систем качества
Authors: Карамаврова, Т. В.
Лебединець, В. О.
Пляка, Л. В.
Karamavrova, T. V.
Lebedynets, V. O.
Plyaka, L. V.
Карамаврова, Т. В.
Лебединец, В. А.
Пляка, Л. В.
Keywords: управління якістю;фармацевтична система якості;аудит;особистісні якості;компетентність аудитора;ISO 9001;ISO 19011;quality management;pharmaceutical quality system;audit;personal qualities;auditor’s competence;управление качеством;фармацевтическая система качества;аудит;личностные качества;компетентность аудитора
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Карамаврова, Т. В. Визначення підходів до оцінки особистісних якостей аудиторів фармацевтичних систем якості / Т. В. Карамаврова, В. О. Лебединець, Л. В. Пляка // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2018. – Т. 4, № 3. – C. 33-41. doi : 10.24959/sphhcj.18.119
Abstract: Мета: обґрунтування необхідності та визначення підходів до оцінки особистісних якостей вну- трішніх аудиторів фармацевтичних систем якості. Матеріали та методи: особистісні якості внутрішніх аудиторів фармацевтичних систем якості; емпіричні й теоретичні методи досліджень, зокрема метод порівняльного аналізу наукової літера- тури за напрямом дослідження, метод структурно-логічного моделювання. Інформаційну основу становили положення нормативних документів та матеріали, опубліковані у відкритій фаховій науко- вій літературі. Результати дослідження. Доведено, що характеристика особистісних якостей внутрішніх ау- диторів має суттєве значення для забезпечення результативності аудитів системи якості, тому ви- значення й оцінювання особистісних якостей обов’язково необхідно здійснювати при доборі ауди- торів. Обґрунтовано, що критерії оцінювання особистісних якостей внутрішніх аудиторів доцільно встановлювати з урахуванням рекомендацій стандарту ISO 19011 та із застосуванням методів пси- ходіагностики. Висновки. Визначено й інтерпретовано перелік основних особистісних якостей аудиторів фар- мацевтичних систем якості; вибрано й науково обґрунтовано доцільність застосування методик психодіагностики для їх оцінювання, що дозволяє відібрати фахівців з найбільш прийнятними для проведення аудитів здібностями. Запропоновані методики оцінювання особистісних якостей вну- трішніх аудиторів можуть застосовуватися у практиці діяльності фармацевтичних підприємств різ- ного профілю.
Aim. To determine the approaches to estimation of personal qualities of auditors of the pharmaceutical quality system. Materials and methods. The object of the study was the personal qualities of internal auditors of the pharmaceutical quality systems. The empirical and theoretical methods of research were used, in particular the method of comparative analysis of scientific literature in the field of research, the method of structural- logical modelling. Provisions of normative documents and materials published in the open scientific professional literature were the information base. Results. It has been proven that the characteristics of the personal qualities of internal auditors are of great importance for providing the effectiveness of quality system audits; therefore, it is necessary to determine and estimate the personal qualities when selecting auditors. It has been substantiated that the criteria for assessing the personal qualities of internal auditors should be established taking into account the recommendations of the ISO 19011 standard and using psycho-diagnostic methods. Conclusions. The list of the basic personal qualities of auditors of the pharmaceutical quality systems has been chosen and interpreted. The rationality of application of the methods selected has been scientifically substantiated. These methods allow selecting specialists with the most acceptable qualities for auditing. The methods for assessing the personal qualities of auditors can be applied by pharmaceutical companies of different profiles.
Цель: обоснование необходимости и определение подходов к оценке личностных качеств ау- диторов фармацевтических систем качества. Материалы и методы: личностные качества внутренних аудиторов фармацевтических систем качества; эмпирические и теоретические методы исследований, в частности метод сравнительного анализа научной литературы по направлению исследования, метод структурно-логического моде- лирования. Информационную основу составили положения нормативных документов и материа- лы, опубликованные в открытой профессиональной научной литературе. Результаты исследования. Доказано, что характеристика личностных качеств внутренних аудиторов имеет существенное значение для обеспечения результативности аудитов системы ка- чества, поэтому определение и оценку личностных качеств обязательно необходимо осуществлять при подборе аудиторов. Обосновано, что критерии оценки личностных качеств внутренних ауди- торов целесообразно устанавливать с учетом рекомендаций стандарта ISO 19011 и с применением методов психодиагностики. Выводы. Определен и интерпретирован перечень основных личностных качеств аудиторов фармацевтических систем качества. Научно обоснована рациональность применения выбранных методик, позволяющих отобрать специалистов с наиболее приемлемыми для проведения аудитов качествами. Предложенные методики оценки личностных качеств аудиторов могут быть примене- ны в деятельности фармацевтических предприятий разного профиля.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16583
Appears in Collections:Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
140788-304993-1-PB.pdf330,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.