Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18956
Title: Від курсу медичного товарознавства до кафедри товарознавства : до 25-річчя заснування кафедри
Other Titles: От курса медицинского товароведения к кафедре товароведения : к 25-летию основания кафедры
Authors: Баранова, І. І.
Пуль-Лузан, В. В.
Безпала, Ю. О.
Коваленко, Св. М.
Бреусова, С. В.
Баранова, И. И.
Безпалая, Ю. А.
Коваленко, Св. Н.
Бреусова, С. В.
Baranova, I. I.
Pul-Luzan, V. V.
Bezpala, Yu. O.
Kovalenko, Sv. M.
Breusova, S. V.
Keywords: товарознавство;медичне товарознавство;фармацевтичне товарознавство;історія;кафедра;товароведение;медицинское товароведение;фармацевтическое товароведение;история;commodity science;medical commodity research;pharmaceutical commodity study;history;department
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Від курсу медичного товарознавства до кафедри товарознавства : до 25-річчя заснування кафедри : монографія / І. І. Баранова, В. В. Пуль-Лузан, Ю. О. Безпала [та ін.] ; за ред. проф. І. І. Баранової. – Х. : НФаУ, 2015. – 224 с.
Abstract: Монографія, яку ви тримаєте в руках – це результат творчої праці колективу кафедри товарознавства, що сприяло переосмисленню значущості ролі окремої кафедри в житті рідного університету. Погляд на історично пройдений шлях допомагає дізнатися про видатних науковців, які закладали фундамент вивчення такої специфічної дисципліни, як товарознавство. Робота з архівними матеріалами, спогади викладачів, які ще працюють, пошуки в архівах військкоматів допомогли авторам цієї монографії зрозуміти бачення товарознавства, особливості його викладання як предмета попередніми поколіннями викладачів. За 25-річний шлях кожен склад кафедри зробив свої внески. У кафедри були часи творчих зльотів і роки стагнації. Робота над монографією допомогла нам знайти дещо недооцінене, загублене між шарами десятиліть. Після переосмислення, осучаснення та доповнення деякі наробки будуть використані в навчальному процесі. На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри працює над удосконаленням форм навчання, оновленням навчально-методичних видань, підвищенням матеріально-технічної бази для розвитку зовсім нових науково-дослідних напрямів. Автори монографії мають надію, що на її сторінках ви знайдете невідомі до певного часу факти та цікаву для вас інформацію.
The book you hold in your hands - is the result of collective creativity commodity department, work on which has led to a rethinking of the role of particular importance in the life of his native department of the university. Look at historically passed way sometimes helps to know about the outstanding scientists who laid the foundation for the study of such subjects as specific commodity. Working with archives, memoirs still working professors, search the archives military office helped author of this monograph understand the vision of merchandise, especially its teaching as a subject of previous generations of teachers. For 25 years every way staff made their contributions. In the department was a time of creative ups and years of stagnation. Working on the monograph has helped us to find a bit undervalued, lost between layers decades. After rethinking, modernizing and supplement some be used in the classroom. Today the teaching staff working to improve learning, upgrading instructional publications, increased material and technical basis for the development of entirely new scientific - research areas. The authors of the monograph hope that the pages of this paper you will find some time unknown to the facts and information you need.
Description: У виданні представлена історія розвитку кафедри товарознавства Національного фармацевтичного університету та висвітлені основні напрямки діяльності: навчально-методична, наукова, профорієнтаційна та виховна робота. Наведені бібліографічні дані співробітників, список публікації, підготовка кадрів і основні досягнення колективу кафедри. Представлена інформація буде цікава співробітникам, студентам, а також усім, хто небайдужий до минулого, сьогодення і майбутнього НФаУ.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18956
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри товарознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
история кафедра товароведения пдф.pdf
  Restricted Access
14,77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.