Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8829
Title: Фітохімічне та фармакологічне дослідження дистиляційної витяжки з листя шавлії лікарської
Other Titles: Фитохимическое и фармакологическое исследование дистилляционного извлечения из листьев шалфея лекарственного
Phytochemical and pharmacological study of the distillation extract from salvia officinalis leaves
Authors: Вовк, Г. В.
Мига, М. М.
Кошовий, О. М.
Верховодова, Ю. В.
Кіреєв, І. В.
Вовк, Г. В.
Мыга, М. М.
Кошевой, О. Н.
Верховодова, Ю. В.
Киреев, И. В.
Vovk, G. V.
Myga, M. M.
Koshovyi, O. M.
Verkhovodova, Yu. V.
Kireev, I. V.
Keywords: шавлія лікарська;листя;гідродистиляція;рідкий екстракт;хімічний склад;протизапальна активність;шалфей;листья;гидродистилляция;жидкий экстракт;химический состав;противовоспалительная активность;Salvia officinalis;leaves;distillation;liquid extract;chemical composition;anti-inflammatory
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Фітохімічне та фармакологічне дослідження дистиляційної витяжки з листя шавлії лікарської / Г. В. Вовк, М. М. Мига, О. М. Кошовий, Ю. В. Верховодова, І. В. Кіреєв // Український біофармацевтичний журнал. - 2016. - № 1. - С. 51-54.
Abstract: На ринку України зареєстровано більше 40 препаратів на основі біологічно активних речовин листя шав- лії, до складу яких, в основному, входить ефірна олія. Відходами виробництва ефірної олії шавлії стають тонни водної дистиляційної витяжки, тому метою досліджень було вивчення хімічного складу та фарма- кологічної активності дистиляційної витяжки з листя шавлії лікарської. Сухий залишок у дистиляційній витяжці становив 2,49 %. У рідкому екстракті листя шавлії лікарської ідентифіковано 10 вільних та 11 зв’язаних амінокислот, з яких домінуючими є тирозин, серин, глутамінова та аспарагінова кислоти. Вміст вільних амінокислот складає 0,48 %, а вміст зв’язаних – 0,63 %. У рідкому екстракті методом ВЕРХ виявлено 12 речовин фенольної природи, з них 3 гідроксикоричні кислоти – кавова, розмаринова і хлорогенова; 6 фла- воноїдів – апігенін, лютеолін, кверцетин, 3-метоксилютеолін, лютеолін-7-О-глюкозид і кверцетин-3-О- арабінозид. У результаті вивчення рідкого екстракту з листя шавлії лікарської встановили вміст гідрокси- коричних кислот (0,212 ± 0,041 %), флавоноїдів (0,054 ± 0,002 %) та суми фенольних сполук (1,204 ± 0,031 %). Рідкий екстракт шавлії лікарської проявляє виражену протизапальну активність.
На рынке Украины зарегистрировано более 40 препаратов на основе биологически активных веществ листьев шалфея, в состав которых, в основном, входит эфирное масло. Отходами про- изводства эфирного масла шалфея становятся тонны водного дистилляционного извлечения, поэтому целью исследований было изучение химического состава и фармакологической ак- тивности дистилляционного извлечения из листьев шалфея лекарственного. Сухой остаток в дистилляционном извлечении составил 2,49 %. В жидком экстракте листьев шалфея лекар- ственного идентифицировано 10 свободных и 11 связанных аминокислот, из которых доми- нирующими являются тирозин, серин, глютаминовая и аспарагиновая кислоты. Содержание свободных аминокислот составляет 0,48 %, а содержание связанных – 0,63 %. В жидком экс- тракте методом ВЭЖХ выявлено 12 веществ фенольной природы, из них 3 гидроксикоричные кислоты – кофейная, розмариновая и хлорогеновая; 6 флавоноидов – апигенин, лютеолин, кверцетин, 3-метоксилютеолин, лютеолин-7-О-глюкозид и кверцетин-3-О-арабинозид. В ре- зультате изучения жидкого экстракта из листьев шалфея лекарственного установили содер- жание гидроксикоричных кислот (0,212 ± 0,041 %), флавоноидов (0,054 ± 0,002 %) и суммы фенольных соединений (1,204 ± 0,031 %). Жидкий экстракт шалфея проявляет выраженную противовоспалительную активность.
On the Ukrainian market there are more than 40 medicines, which contain biological active substances of sage leaves. They essentially includes an essential oil. Wastes from the production of sage essential oil are tons of water distillation extract, so the purpose of the research was to investigate a chemical composition and pharmacological activity of the distillation extract from Salvia officinalis leaves. The dry residue in the distillation extract was 2.49 %. The liquid extract of sage leaves contains 10 free and 11 linked amino acids. The dominant ones are tyrosine, serine, glutamic and aspartic acid. Free amino acid assay are 0.48 % and the related – 0.63 %. The liquid extract by HPLC revealed 12 phenolic substances, including 3 hydroxycinnamic acids – coffee, rosemarinic and chlorogenic; 6 flavonoids – apigenin, luteolin, quercetin, 3-metoksiluteolin, luteolin-7-O-glycoside and quercetin-3-O-arabinoside. The study of the Salvia officinalis leaves liquid extract established assay of hydroxycinnamic acids (0.212 ± 0.041 %), flavonoids (0.054 ± 0.002 %) and phenolic compounds (1.204 ± 0.031 %). The sage liquid extract pronounced anti-inflammatory activity.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8829
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії
Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51-54.pdf217,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.