Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10079
Название: Застосування реакцій пергідролізу у фармацевтичному аналізі
Другие названия: Применение реакций пергидролиза в фармацевтическом анализе
Perhydrolysis reactions and their usage in pharmaceutical analysis
Авторы: Криськів, Л. С.
Крыськив, Л. С.
Kryskiw, L. S.
Ключевые слова: фармацевтичний аналіз;пергідроліз;естери;нітрили;діацилпероксиди;кінетичні методи аналізу;фармацевтический анализ;пергидролиз;сложные эфиры;нитрилы;диацилпероксиды;кинетические методы анализа;pharmaceutical analysis;perhydrolysis;esters;nitriles;diacyl peroxides;kinetic methods of analysis
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Криськів, Л.С. Застосування реакцій пергідролізу у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. ... канд. фармац. наук: 15.00.02 / Л.С. Криськів. - Х., 2016. - 21 с. - Бібліогр. : с. 15-17.
Краткий осмотр (реферат): Робота присвячена з’ясуванню кінетичних закономірностей реакцій пергідролізу естерів карбонових кислот, нітрилів та пероксидів ацилів, а також спряженого окиснення індикаторних речовин з метою удосконалення існуючих, а відтак опрацювання нових методик кінетичного визначення названих сполук в в субстанціях та лікарських засобах. Запропонована нова кінетико-спектрофотометрична методика кількісного визначення вмісту основної речовини в субстанціях і препаратах естерів (арпеналу, дилтіазему, ацелізину) та сукцинодинітрилу за індикаторною реакцією окиснення п-фенетидину гідроген пероксидом (RSD2,48%, δ=-0,93…1,35%), естерів (спазмолітину, зопіклону, ацетилхоліну хлориду, суксаметонію хлориду, триацетину, ацетилсаліцилової кислоти в міцелярному середовищі) за індикаторною реакцією окиснення 3,3',5,5'-тетраметилбензидину гідроген пероксидом (RSD3,54%, δ=-1,28…1,79%), кінетична методика визначення естерів за швидкістю утворення продуктів реакції пергідролізу з пероксомоносульфатом (аспірину кiнетико-спектрофотометричним методом за саліцилатом, ацелізину кiнетико-спектрофлуориметричним методом, RSD2,4%, δ=–0,39…1,3%), хемілюмінесцентна методика кінетичного визначення діацилпероксидів за люміноловою реакцією методом хемілюмінесценції (бензоїлу пероксидy, RSD1,79%, δ=0,46…0,83%) у субстанціях та лікарських препаратах (таблетках, порошку для приготування розчину для ін'єкцій, розчинах для ін’єкцій та лосьйоні). Здійснена валідаційна оцінка аналітичних методик визначення зопіклону, суксаметоній хлориду та ацетилсаліцилової кислоти в субстанції за критеріями МВ, МКВ, правильність, збіжність та лінійність.
Работа посвящена изучению кинетических закономерностей реакций пергидролиза сложных эфиров карбоновых кислот, нитрилов и диацилпероксидов,а также сопряженного окисления индикаторных веществ с целью усовершенствования существующих и разработки новых методик кинетического определения указанных соединений в в субстанциях и лекарственных препаратах. Предложена новая кинетико-спектрофотометрическая методика количественного определения содержания основного вещества в субстанциях и препаратах сложных эфиров (арпенал, дилтиазем, ацелизин) и нитрилов (сукцинодинитрил) по индикаторной реакции окисления п-фенетидина Н2О2. RSD2,15%, δ=-0,93…0,49%, LOQ=7,6∙10-2 мг/мл (арпенал), RSD2,48%, δ=0,46…1,35%, LOQ=1·10-4 моль/л (дилтиазем), RSD1,18%, δ=-0,55…-0,39%, LOQ =1,2∙10-5 моль/л (ацелизин), RSD1,53%, δ=–047…0,5%, LOQ=2,2∙10-5 моль/л (сукцинодинитрил). Разработана новая кинетико-спектрофотометрическая методика количественного определения содержания основного вещества в субстанциях и препаратах сложных эфиров (спазмолитин, зопиклон, ацетилхолина хлорид, суксаметония хлорид, триацетин, ацетилсалициловая кислота в мицеллярной среде) по индикаторной реакции окисления 3,3',5,5'-тетраметилбензидина Н2О2. RSD3,54%, δ=-1,11…0,43%, LOQ=3,9∙10-5 моль/л (спазмолитин), RSD1,81%, δ=-0,17…1,79%, LOQ=6,04∙10-3 мг/мл (зопиклон), RSD2,89%, δ=–1,28…0%, LOQ=2∙10-6 моль/л (ацетилхолина хлорид), RSD2,2%, δ=–0,8…0,6%, LOQ=8,8∙10-3 мг/мл (суксаметония хлорид), RSD1,68%, δ=0…0,23%, LOQ=2,5∙10-5 моль/л (триацетин), RSD2,0%, δ=-0,8…0,9%, LOQ=6,2∙10-6 моль/л (ацетилсалициловая кислота в мицеллярной среде). Показана возможность осуществления количественного определения содержания основного вещества в субстанциях и препаратах сложных эфиров (аспирин, ацелизин) по скорости образования продуктов реакции пергидролиза посредством пероксомоносульфата калия; разработана новая кинетико-спектрофотометрическая методика определения аспирина (99,97±0,01%, RSD2,4%, δ=–0,1…0%, LOQ=2∙10-5 моль/л) и кинетико-спектрофлуориметрическая методика определения ацелизина по салицилату (98,48±2,28%, RSD1,97%, δ=–0,39…1,3%, LOQ=4,8∙10-4 мг/мл). Предложенные методики просты в исполнении и экспрессные. Важным преимуществом, которое выгодно отличает разработанные методики, является возможность осуществления определения содержания основного вещества склонных к гидролитическому разложению препаратов в присутствии продуктов их гидролиза без предварительного разделения. Методом хемилюминесценции исследованы свойства бензоилпероксида как эфектора в реакции пергидролиза. Выявлено активирующее влияние Н2О2 в хемилюминесцентной реакции окисления люминола бензоилпероксидом в щелочной среде. Предложенные условия и разработан новый способ осуществления определения диацилпероксидов (бензоилпероксид) по люминоловой реакции методом хемилюминесценции в дискретном режиме (LOQ 3,5∙10-6 моль/л). Показаны преимущества применения этой реакции для количественного определения дествующего вещества в субстанции (100,14±2,76%, RSD=2,22%; δ=0,83%) и лекарственном препарате «Угресол» лосьон 10% (9,97±2,22%, RSD1,79%, δ=0,46…0,83%). Осуществлена валидационная оценка аналитических методик определения зопиклона, суксаметония хлорида и ацетилсалициловой кислоты в субстанции по критериям LOD, LOQ, правильность, сходимость и линейность. Линейность градуировочной зависимости методики также была оценена в нормализованных координатах, при этом значения a и |b-1| не превышали доверительные интервалы своих неопределенностей. По реакционной способности испытуемые сложные эфиры карбоновых кислот и сукцинодинитрил можно расположить в ряд: ацелизин (ацетилсалициловая кислота) > триацетин > сукцинодинитрил > ацетилхолина хлорид > зопиклон > арпенал > спазмолитин > суксаметония хлорид > дилтиазем.
The work is dedicated to the study of kinetics of perhydrolysis reactions of carboxylic acid esters, nitriles and diacyl peroxides and conjugated oxidation of indicator substances with the aim to improve existing and develop new kinetic methods for determination of these compounds in the objects of pharmaceutical industry. A new kinetic-spectrophotometric method for the quantitative determination of the pure substance and preparation content of esters (arpenal, diltiazem, atselizin) and nitrites (succinonitrile) by indicator reaction of p-phenetidine oxidation by hydrogen peroxide (RSD2,48%, δ=-0,93…1,35%), esters (spasmolytine, zopiclone, acetylcholine chloride, suxamethonium chloride, triacetin, acetylsalicylic acid in the micellar medium) by indicator reaction of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine oxidation by hydrogen peroxide (RSD3,54%, δ=-1,28…1,79%) was proposed. A new kinetic method for the quantitative determination of the pure substance and preparation content of esters by perhydrolysis reaction products using potassium peroxomonosulphate as reagent (kinetic spectrophotometric method by salicylates for aspirine, and kinetic spectrofluorimetric method for acelysin) was processed (RSD2,4%, δ=–0,39…1,3%). A new chemiluminescence method for the quantitative determination of the pure substance and preparation content of diacyl peroxides (benzoyl peroxide) by luminol reaction (RSD2,4%, δ=-0,39…1,3%) was developed. The analytical procedures for the determination of zopiclone, suxamethonium chloride, acetylsalicylic acid in pure substance was validated by the LOD, LOQ, accuracy, precision and linearity criteria.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10079
Располагается в коллекциях:15.00.02.Фармацевтична хімія та фармакогнозія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Aref Kryskiw.pdf738,8 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.