Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10105
Название: Розробка складу та технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран
Другие названия: Разработка состава и технологии крема с липофилным экстрактом семян моркови дикой для лечения ожоговых ран
Development of composition and technology of a cream with lipophilic extract of the wild carrot seeds (Daucus carota) for a treatment of burn wounds
Авторы: Горлачова, В. І.
Горлачёва, В. И.
Horlachova, V. I.
Ключевые слова: крем;опікові рани;ліпофільний екстракт насіння моркви дикої;сік алое;фітопрепарат;склад;технологія;крем;ожоговые раны;липофильный экстракт семян моркови дикой;экстракт алое;фитопрепарат;состав;технология;cream;burn wounds;lipophilic extract of he wild carrot seeds (Daucus carota);phytopreparation;composition;technology
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Горлачова, В. І. Розробка складу та технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / В. І. Горлачова. - Х., 2016. - 24 с. - Бібліогр. : с. 18-20.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація присвячена отриманню нової субстанції природного похдження– ліпофільного екстракту насіння моркви дикої , теоретичному та екпериментальному обґрунту ванню складу і розробці технології нового лікарського засобу–крему з ЛЕНМД для лікування опікових ран легкого ступеня . Проведен о комплексне дослідження, спрямоване на створення станда р- тизованої вітчизняної субстанції природного походження – ЛЕНМД. Теорет и- чно та експериментально обґрунтовано технологію ЛЕНМД. Із викори с танням сучасних методів дослідження вивчено фізико - хімічні, технологічні властив о- сті ЛЕНМД, запропон о вано методики ідентифікації та кількісного визначення БАР ЛЕНМД. Встановлено оптимальні у мови зберігання і термін придатності. На підставі фізико - хімічних, фармакотехнологічних та біологічних до с- ліджень розроблено оптимальний склад і раціональну технологію крему з ЛЕНМД для лікування опікових ран. Вивчено стабільність комбінованого р а- нозагоюва льного та протизапального крему в процесі зберігання протягом двох років при кімнатній темп е ратурі у тубах алюмінієвих. Доклінічними фармакологічними дослідженнями доведено специфічну акти в ність і безпечність ЛЕНМД і крему з ЛЕНМД. Розроблено проект метод ів контролю якості ЛЕНМД і крему і з ЛЕНМД для лікування опікових ран. Технологію ЛЕНМД і крему апробовано в пром и- слових умовах.
The dissertation is aimed to obtaining new substance of natural origin – lipophilic extract of the wild carrot seed s ( LEWCS ), theoretical and experimental grounds for technology development of a new medical preparation – cream with LEWCS for a treatment of mild burn wounds . The comprehensive research has conducted in order to create a standardized domestic substance of natural origin – LEWCS . Technology of LEWCS has proved theoretically and experimentally . With applying the current methods of research , the physical , chemical , and technological properties of LEWCS have studied , tec h- niques of identification and quantitative determination of LEWCS BAC have pr o- posed. The optimal conditions for saving and term of validity have specified . On the basis of physical , chemical , pharmaceutical , technological , and biolo g- ical resear ch , the optimal composition and rational technology of a cream with LEWCS have been developed for a treatment of burn wounds . Stability of combined wound healing and anti - inflammatory cream has examined during the process of its storage for two years at ro om temperature in aluminum tubes . Preclinical pharmacological trials have proved specific activity and safety of LEWCS and a cream with LEWCS. A project of quality control methods of LEWCS for a treatment of burn wounds has developed . Т echnology of LEWCS and a cream with LEWCS have a approved under production - line conditions .
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10105
Располагается в коллекциях:15.00.01.Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація
Наукові публікації кафедри АТЛ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Автореферат-Горлачової-В.І..pdf1 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.