eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Соціальна фармація в охороні здоров'я >
Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2017 >


Назва: Methodological approaches to the analysis and assessment of marketing competitive advantages of pharmacy networks
Інші назви: Методичні підходи до аналізу й оцінки маркетингових конкурентних переваг аптечних мереж
Методические подходы к анализу и оценке маркетинговых конкурентных преимуществ аптечных сетей
Автори: Маla, Zh. V.
Posylkina, О. V.
Nessonova, M. M.
Мала, Ж. В.
Посилкіна, О. В.
Нессонова, М. М.
Малая, Ж. В.
Посылкина, О. В.
Нессонова, М. Н.
Ключові слова: pharmacy networks
the strengths of competitors
width of the drug range
affordability of goods and services
convenience of location of the pharmacy
effectiveness of the pricing policy
аптечні мережі
сильні сторони конкурентів
широта асортименту ліків
доступність цін на товари та послуги
зручність місця розташування аптеки
ефективність цінової політики
аптечные сети
сильные стороны конкурентов
широта ассортимента лекарств
доступность цен на товары и услуги
удобство расположения аптеки
эффективность ценовой политики
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Маla, Zh. V. Methodological approaches to the analysis and assessment of marketing competitive advantages of pharmacy networks / Zh. V. Маla, О. V. Posylkina, M. M. Nessonova // Соціальна фармація в охороні здоров'я. - 2017. - № 1. - С. 41-51.
Короткий огляд (реферат): To determine the right strategic course is the most responsible thing for any company. Therefore, it is extremely important for management to carefully approach to development and implementation of the strategy considering many internal and external factors and focusing on a number of factors. Aim. To develop methodological approaches in order to identify strengths and weaknesses, assessment of their importance, as well as to determine the marketing competitive advantages of pharmacy networks. Materials and Methods. To solve this task a survey of 402 employees of 30 pharmacy networks was carried out. The following methods were used in the study: Friedman two-way analysis of variance of dependent samples; Wilcoxon’s criterion of related samples with Benjamini-Hochberg correction for multiplicity; Kendall’s coefficient of concordance; verbal numeric rating scale of Harrington and Margolin; cluster analysis; analysis using Pearson criterion c2 and maximum likelihood criterion c2; Kruskal–Wallis test. Results. The analysis of the priority of competing pharmacies strengths was conducted: in the first cluster (small pharmacy networks) the greatest importance is given to such competitive factors as convenience of location of the pharmacy, affordability of goods and services, as well as the width of the range of drugs and parapharmaceutical products; in the second cluster (medium pharmacy networks) the highest scores are given to availability of additional services and convenient work schedule; the rate and quality of service, affordability of goods and services, availability of professional development programs for the staff, the width of the range of drugs and parapharmaceutical products are the priorities in the third cluster (large and mega pharmacy networks). Conclusions. The results of the studies conducted should be considered when forming competitive strategies of pharmacy networks taking into account their type.
Визначення правильного стратегічного курсу є найбільш відповідальною справою для підпри- ємства. Тому менеджменту вкрай важливо підійти зважено до процесу розробки та реалізації стра- тегії, врахувавши багато внутрішніх і зовнішніх чинників та акцентувавши увагу на низці факторів. Мета: розробка методичних підходів до визначення сильних і слабких сторін, оцінки їх ваго- мості, визначення маркетингових конкурентних переваг аптечних мереж. Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети нами було проведено анкетування 402 співробітників 30 аптечних мереж. У процесі дослідження були використані такі методи: дво- факторний аналіз Фрідмена залежних вибірок; критерій Уїлкоксона взаємопов’язаних вибірок з поправ- кою Бенджаміна-Хохберга на множинність; коефіцієнт конкордації Кендалла; вербально-числові шкали Гаррінгтона і Марголіна; кластерний аналіз; аналіз із використанням критеріїв c2 Пірсона і c2 максимальної правдоподібності; критерій Краскала-Уолліса. Результати. Проведено аналіз пріоритетності сильних сторін конкуруючих аптечних підприємств: у першому кластері (дрібних аптечних мереж) найбільша важливість надається таким факторам конкурентоспроможності, як зручність місця розташування аптеки, доступність цін на товари та послуги, а також широта асортименту лікарських засобів і парафармацевтичних товарів; у другому кластері (середні аптечні мережі) найвище оцінюють наявність додаткових послуг і зручний гра- фік роботи; у третьому кластері (великі і мегааптечні мережі) – швидкості та якості обслуговуван- ня, доступності цін на товари та послуги, наявності програм підвищення кваліфікації персоналу, широті асортименту лікарських засобів і парафармацевтичних товарів. Висновки. Результати проведених досліджень необхідно враховувати при формуванні конку- рентних стратегій аптечних мереж з урахуванням їх типу.
Определение правильного стратегического курса является наиболее ответственным делом для предприятия. Поэтому менеджменту крайне важно подойти взвешенно к процессу разработки и реализации стратегии, учитывая много внутренних и внешних факторов и акцентировав внима- ние на ряде факторов. Цель: разработка методических подходов к определению сильных и слабых сторон, оценки их значимости, определение маркетинговых конкурентных преимуществ аптечных сетей. Материалы и методы. Для решения поставленной цели нами было проведено анкетирование 402 сотрудников 30 аптечных сетей. В процессе исследования были использованы следующие ме- тоды: двухфакторный анализ Фридмена зависимых выборок; критерий Уилкоксона взаимосвязан- ных выборок с поправкой Бенджамина-Хохберга на множественность; коэффициент конкордации Кендалла; вербально-числовые шкалы Гаррингтона и Марголина; кластерный анализ; анализ с использованием критериев c2 Пирсона и c2 максимального правдоподобия; критерий Краскала- Уоллиса. Результаты. Проведен анализ приоритетности сильных сторон конкурирующих аптечных пред- приятий: в первом кластере (мелких аптечных сетей) наибольшая важность придается таким фак- торам конкурентоспособности, как удобство местоположения аптеки, доступность цен на товары и услуги, а также широта ассортимента лекарственных средств и парафармацевтических товаров; во втором кластере (средние аптечные сети) высоко оценивают наличие дополнительных услуг, удобный график работы; в третьем кластере (большие и мегааптечные сети) – скорости и качеству обслуживания, доступности цен на товары и услуги, наличию программ повышения квалификации персонала, широте ассортимента лекарственных средств и парафармацевтических товаров. Выводы. Результаты проведенных исследований необходимо учитывать при формировании конкурентных стратегий аптечных сетей с учетом их типа.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12308
Розташовується у зібраннях:Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
96642-210629-1-PB.pdf437,64 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.