eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Клінічна фармація >
Клінічна фармація. Архів статей 2010-2017 >


Назва: Дослідження дозозалежності церебропротекторного ефекту препарату «Капікор» за умов експерименту
Інші назви: The study of the dose -dependent cerebroprote ctive effect of “Kapikor” medicine under the e xperimental conditions
Исследование дозозависимости церебропротекторного эффекта препарата «Капикор» в условиях эксперимента
Автори: Жулай, Т. С.
Шебеко, С. К.
Zhulaу, T. S.
Shebeko, S. K.
Жулай, Т. С.
Шебеко, С. К.
Ключові слова: церебропротекторна дія
мельдоній
γ-бутиробетаїн
Капікор
гемічна гіпоксія
середня ефективна доза (ЕД50)
cerebroprotective action
Meldonium
γ-butyrobetaine
Кapikor
hemic hypoxia
median effective dose (ED50)
церебропротекторное действие
мельдоний
γ-бутиробетаин
Капикор
гемическая гипоксия
средняя эффективная доза (ЕД50)
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Жулай, Т. С. Дослідження дозозалежності церебропротекторного ефекту препарату «Капікор» за умов експерименту / Т. С. Жулай, С. К. Шебеко // Клінічна фармація. - 2016. - № 3. - С. 44-48.
Короткий огляд (реферат): The basis of the anti-ischemic therapy is a combination of two complementary concepts – hemodynamic and metabolic. They are implemented due to the different mechanisms of drug actions. “Kapikor” medicine was developed by the Latvian scientists. The medicine is the original regulator of the vascular endothelial function with a binary mechanism of action, which is a combination of Meldonium and γ-butyrobetaine (GBB). The results of the experimental research of the median effective dose (ED50) of “Kapikor” by the cerebroprotective effect, as well as the results of studying its effect on pathologically changed brain tissues on the model of hemic hypoxia caused by introduction of the sodium nitrite (sodium nitriteinduced hypoxia), are presented in the article. On the background of hemic hypoxia in rats “Kapikor” in the doses of 25, 50 and 100 mg/kg had the dose-dependent cerebroprotective effect, which was the most pronounced in the dose of 100 mg/ kg. The cerebroprotective effect of “Kapikor” in all doses showed increase in the life expectancy of animals, decrease in the intensity of free radical and destructive processes in the nervous tissue. By the cerebroprotective activity ED50 of “Kapikor” was 56.5 ± 8.5 mg/kg. It is the most optimal dose of “Kapikor” in the experimental study of its cerebroprotective properties. This is the basis for further in-depth pharmacological study of “Kapikor” medicine for the purpose of its introduction into clinical practice as an original medicine with a binary mechanism of action.
В основі антиішемічної терапії лежить взаємодоповнююче поєднання двох концепцій – гемодинамічної та ме- таболічної, які реалізуються завдяки різним механізмам дії препаратів. Латвійськими вченими був розробле- ний препарат «Капікор» – оригінальний регулятор функції судинного ендотелію з бінарним механізмом дії, що представляє собою комбінацію мельдонію і γ-бутиробетаїну. Наведені результати експериментальних дослі- джень з вивчення середньої ефективної дози (ЕД50) препарату «Капікор» за церебропротекторною активністю, а також результати вивчення особливості його впливу на патологічно змінені тканини мозку на моделі геміч- ної гіпоксії, спричиненої введенням нітриту натрію. На тлі розвитку гемічної гіпоксії у щурів Капікор у дозах 25, 50 і 100 мг/кг чинив дозазалежну церебропротекторну дію, найбільш виражену у дозі 100 мг/кг. Церебропротек- торна дія Капікору в усіх дозах виявлялась збільшенням тривалості життя тварин, зниженням інтенсивності вільнорадикальних і деструктивних процесів у нервовій тканині. Значення ЕД50 Капікору за церебропротектор- ною активністю становило 56,5 ± 8,5 мг/кг і є найбільш оптимальною дозою препарату при експерименталь- ному вивченні церебропротекторних властивостей. Вищевикладене є підставою для доцільності подальшого поглибленого фармакологічного вивчення препарату «Капікор» з метою впровадження у клінічну практику як оригінального засобу з бінарним механізмом дії.
В основе антиишемической терапии лежит взаимодополняющее сочетание двух концепций – гемодинамической и метаболической, которые реализуются благодаря различным механизмам действия препаратов. Латвий- скими учеными был разработан препарат «Капикор» – оригинальный регулятор функции сосудистого эндоте- лия с бинарным механизмом действия, представляющий собой комбинацию мельдония и γ-бутиробетаина. В статье представлены результаты проведенных экспериментальных исследований по изучению средней эф- фективной дозы (ЕД50) препарата «Капикор» по церебропротекторной активности, а также результаты из- учения характера его воздействия на патологически измененные ткани мозга на модели гемической гипоксии, вызванной введением нитрита натрия. На фоне развития гемической гипоксии у крыс Капикор в дозах 25, 50 и 100 мг/кг оказывал дозозависимое церебропротекторное действие, наиболее выраженное в дозе 100 мг/кг. Церебропротекторное действие Капикора во всех дозах проявлялось увеличением продолжительности жиз- ни животных, снижением интенсивности свободнорадикальных и деструктивных процессов в нервной ткани. Значение ЕД50 Капикора по церебропротекторной активности составило 56,5 ± 8,5 мг/кг и является наиболее оптимальной дозой препарата при экспериментальном изучении церебропротекторных свойств. Вышеизло- женное является основанием для целесообразности дальнейшего углубленного фармакологического изучения препарата «Капикор» с целью внедрения в клиническую практику как оригинального средства с бинарным ме- ханизмом действия.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12830
Розташовується у зібраннях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
44-48.pdf239,49 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.